Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 2 maart 2021

09:30 - 12:30
Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.05.H

  Essentie/samenvatting:
  Provincie Utrecht heeft de ambitie om voor de uitvoering van haar taken en de maatschappelijke opgaven, inclusief de ondersteuning via bedrijfsvoeringprocessen nog meer gebruik te maken van informatietechnologie, data en de digitalisering en dit vergt naast een optimalisatie ook een vernieuwing van de processen. De digitale transformatie met ontwikkelingen als digitalisering, automatisering en dataficering heeft grote gevolgen voor de samenleving en de overheid. Voor ons leidt dit tot opgaven waar we met tempo mee aan de slag moeten om de ontwikkelingen op digitaal vlak bij te houden. Deze opgaven laten zich niet vangen door de grenzen van een provincie of organisatie. Het is daarom zaak om hierin als provincies de krachten te bundelen en te kiezen voor een professionele aanpak middels de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA).
  De ambities zoals in het document Jaarplan IDA 2021 sluiten goed aan bij een aantal projecten van de provincie Utrecht waar informatietechnologie, data en de digitalisering aan de orde is in het primaire proces en de bedrijfsvoeringprocessen; o.a. in de meerjarendoelen
  • 1.1.7 Data en digitale toepassingen worden beter benut,
  • 3.4.1 Er zijn meer impulsen voor een gezonde leefomgeving ontwikkeld (m.n. als partner van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven),
  • 9.7.4 Het beleid is beter met data onderbouwd,
  • 9.8.1 Provinciale informatie is beter en duurzamer beschikbaar, toegankelijk en we publiceren actief openbaar,
  • 10.1.5 Versterken informatiebeveiliging en privacybescherming,
  • 10.1.6 De provincie is digitaal goed toegerust en flexibel,
  • 10.2.3 Versterken en versnellen digitalisering bedrijfsprocessen,
  • 10.3.1 Inwoners en bedrijven zijn beter geïnformeerd over beleidsvoornemens, concrete plannen en projecten en hebben meer mogelijkheid tot beïnvloeding van beleid en projecten en
  • 10.3.2. Door ontwikkelen communicatiemiddelen op basis van nieuwe technieken.
  Op 9 september 2020 werd de IPO-begroting voor 2021 vastgesteld in het IPO-bestuur. De Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) 2021 maakt inhoudelijk en financieel onderdeel uit van deze begroting.
  Het IPO-bestuur staat unaniem positief tegenover de ambitie van het programma IDA 2021, enerzijds vanwege de (steeds sterker wordende) majeure opgave van provincies op het gebied van digitalisering (de toegevoegde waarde van samenwerking staat buiten kijf) en anderzijds vanwege de efficiencyvoordelen van interprovinciale samenwerking op dit gebied (de schaal van 12 in plaats van ieder voor zich).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.de statenbrief Jaarplan IDA 2021 vast te stellen en deze ter informatie te versturen naar PS;
  2.in te stemmen met de uitwerking van de bestuurlijke ambitie van de twaalf provincies voor de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) in het bijgevoegde Jaarplan IDA 2021 met als belangrijkste speerpunten:
  a.inzet van digitalisering voor de maatschappelijke opgaven;
  b.de rand voorwaardelijke sterke basis voor de digitalisering.

 2. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  De Provinciale Staten worden met kwartaalrapportages structureel op de hoogte gehouden van de voortgang van het project VRT. Aan de Gedeputeerde Staten wordt gevraagd de kwartaalrapportage en statenbrief van het project VRT vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden. Hiermee wordt voldaan aan de toezegging om Provinciale Staten structureel over de voortgang van het project VRT te informeren. De statenbrief en kwartaalrapportage zullen worden verstuurd nadat de exploitatie op het traject Nieuwegein Centrum – IJsselstein Zuid is gestart. De exacte datum is hiervan niet bekend en zal na de vaststelling van de stukken door GS worden toegevoegd. Nu de reizigers op zeer korte termijn op de gehele SUNIJ-lijn kunnen reizen met de nieuwe trams, ligt de focus op de vervoerkundige koppeling met Tramlijn 22 en de realisatie van de spooromlegging bij Nieuwegein City.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.de bijgevoegde VRT kwartaalrapportage 1-11-2020 t/m 31-12-2020 vast te stellen;
  2.de bijgevoegde statenbrief vast te stellen en ter informatie aan de Provinciale Staten te sturen;
  3.Gedeputeerde mobiliteit te mandateren de vastgestelde statenbrief aan te passen als zich ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op de inhoud van de statenbrief.

 3. 0.07.H

  Essentie/samenvatting:
  In november 2019 is de commissaris van de Koning (cvdK) in zijn hoedanigheid als rijksheer door de staatssecretaris van JenV gevraagd de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie (PRT) te revitaliseren. Bij deze PRT bespreken de 26 Utrechtse burgemeesters en wethouders Wonen, op verzoek van het Rijk en onder voorzitterschap van de cvdK, de opgaven voor asiel en huisvesting vergunninghouders waar de Utrechtse gemeenten momenteel voor staan. Om deze opgaven gezamenlijk het hoofd te bieden is in november 2020 de Kopgroep PRT opgericht, met hierin burgemeester Bolsius en wethouder Tigelaar (Amersfoort) namens de Regio Amersfoort, wethouders Van Ooijen en Diepeveen (Utrecht) namens de regio U16 (+ de Utrechtse Foodvalley-gemeenten), gedeputeerde Van Muilekom (portefeuilles Interbestuurlijk Toezicht huisvesting vergunninghouders en Wonen), en de cvdK als voorzitter. De Kopgroep heeft aan alle Utrechtse gemeenten gevraagd een tweetal inventarisaties te verrichten naar locaties en initiatieven voor asielopvang en de huisvesting van vergunninghouders (mede in het licht van de verhoogde taakstelling). Via een statenbrief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de PRT, de opgaven, de aanpak en de resultaten tot nu toe.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.kennis te nemen van de stand van zaken op het gebied van de opgaven voor asiel en huisvesting vergunninghouders in de provincie Utrecht;
  2.de statenbrief ‘Provinciale Regietafel Migratie en Integratie’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 4. 0.09.H

  Essentie/samenvatting:
  Omdat het aangevraagde bedrag restauratiesubsidies het subsidieplafond fors overschrijdt, wordt voorgesteld het plafond van de Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels provincie Utrecht 2020-2023 te verhogen voor het jaar 2021. Er zijn 18 complete en kansrijke subsidieaanvragen voor urgente restauratie- en herbestemmingsprojecten ingediend uit een breed scala aan categorieën zoals industrieel erfgoed, openbare gebouwen en religieus erfgoed. Ze voldoen aan beleidscriteria ten aanzien van publieke toegankelijkheid, sociaal-maatschappelijke herbestemming en verduurzaming, zoals vastgesteld in het Cultuur- en erfgoedprogramma provincie Utrecht 2020-2023 ‘Voor Jong & Altijd’. Door het betrekken van het vrij besteedbare deel van de reserve Investeringsfonds provinciaal erfgoed kunnen meer aanvragen gehonoreerd worden. Het vrij besteedbare deel betreft met name middelen die teruggevloeid zijn in de reserve Investeringsfonds provinciaal erfgoed nadat bij de eindafrekening van de restauratie de subsidie lager vastgesteld is.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.het vrij besteedbare deel van de reserve Investeringsfonds provinciaal erfgoed ad € 1.060.000,- voor € 1.000.000,- te betrekken bij het subsidieplafond 2021 en voor € 60.000,- te bestemmen voor projecten met betrekking tot de regeling Erfgoedparels en de Erfgoedmonitor en dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2021.
  2.het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels provincie Utrecht 2020-2023, nummer 821FE3F8 vast te stellen;
  3.bovengenoemd beslispunt bekend te maken in het provinciaal blad.

 5. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Het regionale aanbod aan het toekomstige kabinet (Utrechts Aanbod) is de regionale lobby-agenda voor de komende kabinetsperiode richting het Rijk. De regio moet het Utrechts Aanbod onder de aandacht brengen van (Haagse) belanghebbenden zoals hoge ambtenaren, (kandidaat-)Tweede Kamerleden, bewindspersonen en belangenorganisaties. Daartoe zijn een aantal acties nodig die deels om budget vragen. Dit stuk zet de doelen van deze acties uiteen en laat de bijbehorende kosten zien.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten nemen kennis van:
  1.de activiteiten om het Utrechts Aanbod onder de aandacht van Haagse belanghebbenden te brengen;
  en besluiten:
  de begrote kosten (19.400 euro) inclusief het bijbehorende dekkingsvoorstel, te weten het GS-budget, vast te stellen. De begrote kosten (19.400 euro) daarbij te dekken vanuit de reeds beschikbaar gestelde middelen in meerjarendoel 9.1.3 (De uitvoering van het dagelijks bestuur (GS) is van betere kwaliteit), dat valt onder beleidsdoel 9.1 (9.1 Het provinciebestuur is sterk en duidelijk).

 6. 0.13.H

  Essentie/samenvatting:
  Bijgevoegd "Vooruitblik 2021 Europa" van de Randstadprovincies bevat naast een voorbeschouwing van de ontwikkelingen komend jaar in Europa ook een terugblik op het afgelopen jaar op de volgende thema's: Green Deal, Klimaat, Gezonde leefomgeving, Biodiversiteit, Duurzame energie, Industriebeleid en MKB, Kennis en innovatie, Digitalisering, Land- en tuinbouw, platteland en natuur, voedsel, Regionale ontwikkeling en de Europese begroting, Transport en mobiliteit. Het doel van het stuk is om de gedeputeerde en provinciale staten van de Randstadprovincies te informeren over de ontwikkelingen in Brussel. Het stuk is voorbereid door de vertegenwoordigers van de vier Randstadprovincies in Brussel.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.kennis te nemen van de "Vooruitblik 2021 Europa" van de Randstadprovincies;
  2.de Statenbrief vast te stellen en met de "Vooruitblik 2021 Europa" naar de Provinciale Staten te sturen.

 7. 0.14.H

  Essentie/samenvatting:
  Uit een artikel in de Telegraaf van 26 januari jl. blijkt dat Natuurmonumenten betaald parkeren gaat invoeren voor parkeerplaatsen bij plattelandswinkel Geertje’s Hoeve in
  Haarzuilens. De provincie Utrecht heeft de grond voor deze parkeerplaatsen aan Natuurmonumenten voor één euro verkocht. Uit de beantwoording blijkt dat de Provincie Utrecht
  geen partij in dit geschil is.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Regelement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende Parkeerplaats Haarzuilens vast te stellen en te verzenden.

 8. 0.15.H

  Essentie/samenvatting:
  Trouw heeft 2 februari 2021 een artikel gepubliceerd over de uitstoot van benzeen bij het produceren van asfalt uit zogenaamd oud asfalt. Neveneffect van deze productiewijze is dat er uitstoot ontstaat van de voor de gezondheid gevaarlijk stof benzeen. Veel meer uitstoot dan wettelijk kan.
  In onze provincie staat een aantal asfaltcentrales waaronder de centrale in Eembrugge (Eemnes) en in de stad Utrecht (een of meerdere asfaltcentrales). De CDA heeft vragen gesteld over uitstoot van benzeen bij de asfaltcentrales in onze provincie.
  De Asfaltcentrale Utrecht (verder: ACU) in Utrecht waarvoor de provincie het Wabo bevoegd gezag is, is echter vanaf december 2018 niet meer in werking. Wat betreft de in onze provincie nog in bedrijf zijnde asfaltcentrales, zijn de gemeente Utrecht en de gemeente Eemnes het bevoegde gezag. Voor zover bekend zijn in de door de gemeenten Utrecht en Eemnes afgegeven vergunningen geen emissie-eisen opgenomen, omdat de emissie-eisen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. De emissie-eis in het Activiteitenbesluit is rechtstreeks werkend en bedraagt voor benzeen 1 mg per normaal kuub. Beide gemeenten hanteren in hun vergunningen geen maatwerkvoorschriften waarin een afwijkende grenswaarde wordt voorgeschreven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de vragen ex art 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Koelewijn en Wijntjes van het CDA inzake de uitstoof van benzeen door asfaltcentrales vast te stellen en te verzenden.

 9. 0.16.H

  Essentie/samenvatting:
  Mevrouw Poppe van de SP fractie heeft vragen gesteld naar aanleiding van een mail van een reiziger over de doorgevoerde routewijzigingen van lijn 11 en lijn 127 in Vleuten en de dienstregeling van lijn 11 in Vleuten.
  Essentie van de antwoorden op haar vragen is dat GS een zorgvuldige afweging heeft gemaakt als het gaat om de routewijzigingen. Voor wat betreft de te ruime rijtijden in de dienstregeling van lijn 11 vindt op 14 februari 2021 een wijziging plaats door de vervoerder waardoor de bussen meer op tijd rijden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Poppe van de SP betreffende de routewijzigingen van lijn 11 en lijn 127 en de wijziging van de dienstregeling van lijn 11 vast te stellen en te verzenden.

 10. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 16 februari 2021
 11. 04

  Essentie/samenvatting:
  Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben op 26 januari 2021 het herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel vastgesteld. In dit ontwerp wordt het voorstel tot samenvoeging van beide gemeenten nader onderbouwd en toegelicht. Gelderland wil daarbij volop inzetten op vernieuwend dorpenbeleid (Dorpenbeleid 2.0) dat GS als een essentiële plus beschouwt in dit fusietraject. Het voorstel is mede gebaseerd op de uitkomsten van de vele gesprekken met de beide betrokken gemeenten en de consultatiegesprekken met de buurgemeenten van Scherpenzeel in Gelderland en Utrecht, de provincie Utrecht en het samenwerkingsverband Foodvalley. GS van Utrecht hebben in dat gesprek de belangen van de Utrechtse gemeenten bewaakt en behartigd. Er is voorts géén inhoudelijk oordeel over de drie (herindelings)varianten uitgesproken.
  GS Gelderland hebben in dit herindelingstraject tevens een participatietraject met de inwoners van beide gemeenten opgezet en is de uitkomst daarvan verwerkt in het herindelingsvoorstel.
  Het herindelingsvoorstel geeft aanleiding tot het geven van een reactie omdat daarin bij het onderdeel Draagvlak regionaal is opgenomen: ‘Ook de provincie Utrecht kan zich vinden in de vorming van een nieuwe gemeente Barneveld-Scherpenzeel.’ De provincie Utrecht GS vraagt Gelderland om deze zin in het herindelingsontwerp te schrappen omdat GS Utrecht zich in het consultatiegesprek niet heeft uitgesproken over de (herindelings)varianten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.kennis te nemen van het herindelingsontwerp Barneveld en Scherpenzeel en de reactie daarop aan GS van Gelderland vast te stellen;
  2.het herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel ter informatie aan PS van Utrecht te sturen en de statenbrief daarover vast te stellen.

 12. 08

  Essentie/samenvatting:
  Sinds 2013 werkt het Projectteam ganzenbeheer Utrecht (hierna PGU) aan een breed gedragen provinciale Utrechtse invulling van het voormalige landelijke ganzenakkoord (Utrechtse ganzenafspraken). In het PGU werken beleid en uitvoering hier samen aan. De voorzitter van het PGU is ook voorzitter van de Faunabeheereenheid Utrecht (FBE). Op verzoek van de provincie heeft de FBE aan het PGU gevraagd de tussenbalans op te maken. Het uitgangspunt is dat ganzen bij Nederland horen, maar de grote aantallen zorgen voor te veel overlast en schade. Het PGU adviseert, met instemming, van de FBE om nog 2 jaar door te gaan met de bestaande Utrechtse ganzenafspraken. De provincie heeft het advies overgenomen. Met de tweesporen aanpak blijft een stabiele ganzenpopulatie deze periode gegarandeerd en kan tegelijkertijd worden gewerkt aan een nieuw toekomstbestendig robuust ganzenbeleid en -beheer, dat aanhaakt op het binnen een jaar verwachte eindadvies van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade en de Afrikaans-Euraziatische overeenkomst voor trekkende watervogels.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.in navolging van de Faunabeheereenheid Utrecht in te stemmen met het advies van het Projectteam ganzenbeheer Utrecht van 1 oktober 2020 om de Utrechtse invulling van het landelijke ganzenakkoord voor twee jaar voort te zetten tot 1 november 2022 en in dit tijdsbestek met het Projectteam ganzenbeheer Utrecht te werken aan een nieuw toekomstbestendig robuust ganzenbeleid en -beheer;
  2.de benodigde extra middelen, geraamd in de tabel 1 Overzicht faunaschade en tabel 2 Intensiveringen alternatieve diervriendelijke methoden, te betrekken bij de integrale afwegingen van de Voorjaarnota 2021 c.q. Zomernota 2021/Kadernota 2022;
  3.kennis te nemen van het rapport “Evaluatie Ganzenbeheer provincie Utrecht 2013-2018”;
  4.de Statenbrief ‘Ganzenafspraken: tussenbalans en nieuwe sporen’ vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 13. 11

  Essentie / samenvatting:
  Het Merwedekanaal ten zuiden van de Lek ligt in twee provincies: Utrecht en Zuid-Holland. Na de provinciale grenscorrectie Vijfheerenlanden per 1-1-2019 is Provincie Zuid-Holland het gehele kanaal blijven beheren totdat nieuwe afspraken zijn gemaakt. Nu wordt voorgesteld om die situatie vast te leggen en voor 5 jaar te continueren door middel van het aangaan van een nieuwe beheer- en onderhoudsovereenkomst met een bijbehorend bevoegdhedenbesluit.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.de beheer- en onderhoudsovereenkomst Merwedekanaal in de Provincie Utrecht vast te stellen en aan te gaan;
  2.het bevoegdhedenbesluit Beheer en Onderhoud Merwedekanaal 2019-2025, voor zover het de bevoegdheid van GS aangaat, vast te stellen.


  De Commissaris van de Koning besluit:
  1.het bevoegdhedenbesluit Beheer en Onderhoud Merwedekanaal 2019-2025, voor zover het de eigen bevoegdheid aangaat, vast te stellen.

 14. 12

  Essentie/samenvatting:
  Door het kabinet, werkgeversorganisaties en vakbonden is het pensioenakkoord gesloten. De uitwerking van ervan vindt in plaats in de Pensioenkamer, dit moet leiden tot een nieuwe ABP pensioenregeling die op 1 januari 2026 ingaat. De stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) vertegenwoordigd de decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) en onderwijssectoren hiervoor in de Pensioenkamer.


  In de voorbereiding op de eerste onderhandelingen die op 15 april 2021 starten heeft ZPW de twee contractvormen waaruit gekozen kan worden geanalyseerd. Dit zijn het nieuwe pensioencontract (NPC), deze heeft een meer collectief karakter en de verbeterde pensioenregeling (WVP), deze is heeft een individueel karakter. Het ZPW bestuur heeft unaniem haar voorkeur uitgesproken voor het NPC en adviseert haar leden dit advies te volgen.


  Het IPO bestuur wordt gevraagd op 9 maart 2021 het ZPW advies te volgen en het ZPW mandaat te geven voor het voeren van de pensioenonderhandelingen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de IPO-bestuurder namens de provincie Utrecht te mandateren op 9 maart 2021 in te stemmen het Nieuwe Pensioencontract (als werkhypothese) voor de verdere uitwerking van de nieuwe ABP-pensioenregeling. Voordat het IPO bestuur instemt met het NPC, is de provincie Utrecht benieuwd of vanuit de Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie van het IPO kan worden aangegeven naar welke contractvorm de voorkeur van de vakbonden uitgaat.