Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 13 juli 2021

09:30 - 12:30
Locatie

Kasteel De Hooge Vuursche, Hilversumsestraatweg 14, 3744 KC Baarn

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  Dit GS-voorstel heeft betrekking op de volgende twee documenten: het Jaarverslag Beheer Tramsysteem 2020 en Jaarverslag Railveiligheid Tramvervoersysteem 2020. Het eerste document is het jaarverslag dat de beheerder wettelijk verplicht is aan de decentrale overheid te leveren en betreft het beheer van het tramsysteem. Het tweede document geeft een overzicht van de railveiligheid over het afgelopen jaar met betrekking tot het beheer, de exploitatie en projecten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. GS gaan akkoord met het door de beheerder opgestelde Jaarverslag Beheer Tramsysteem 2020 en het Jaarverslag railveiligheid 2020.
  2. de Statenbrief 'Jaarverslag Beheer Tramsysteem 2020 en Jaarverslag Railveiligheid Tramvervoerssysteem 2020' vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 2. 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  De Uitvoeringsverordening subsidies Erfgoedparels provincie Utrecht 2020-2023 is gericht op het subsidiëren van restauraties van rijksbeschermde monumenten die geen woonhuis zijn. Het subsidieplafond voor 2022 wordt vastgesteld op € 4.470.000 en het extra subsidiepercentage voor sociaal-maatschappelijke bestemming wordt vastgesteld op 10%.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het vrij besteedbare deel van de reserve Investeringsfonds provinciaal erfgoed ad € 270.000 te betrekken bij het  subsidieplafond 2022 en dit te verwerken in de Begroting 2022;
  2. het subsidieplafond 2022 van de Uitvoeringsverordening subsidies Erfgoedparels vast te stellen op € 4.470.000, formeel onder voorbehoud van vaststelling van de Begroting 2022 door Provinciale Staten;
  3. het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels provincie Utrecht 2020-2023, nummer    82274297 vast te stellen;
  4. bovengenoemd beslispunt bekend te maken in het Provinciaal blad, opdat de aanvraagprocedure voor 2022 na dit besluit direct kan starten.

 3. 0.19.H

  Essentie / samenvatting:
  Binnen het programma Agenda Vitaal Platteland werkt de provincie aan de realisatie van nieuwe natuur.
  In dat kader ligt nu ter besluitvorming en vaststelling een ruiling voor, waarbij de provincie twee agrarische percelen binnen Natura 2000 (kortweg N2000) en Natuurnetwerk Nederland (NNN) aankoopt en agrarische percelen buiten deze begrenzingen verkoopt aan deze eigenaar. De eigenaar verkrijgt daarmee een grotere huiskavel en de provincie kan haar natuurdoelen in dit gebied realiseren.
  De provincie koopt 5,6 ha aan, die op korte termijn ingericht zullen worden binnen het kader van de lopende uitvoering van de behoud- en herstelmaatregelen voor N2000 Oostelijke Vechtplassen. De percelen liggen in de Westbroekse Zodden en zijn belangrijk voor het bereiken van de natuuropgaven. Zij worden ingericht als vochtig hooiland en kruiden- en faunarijke akker.
  Hiermee wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid binnen de nota grondbeleid om gronden te ruilen, gekoppeld aan doelrealisatie, i.c. natuurontwikkeling in de Westbroekse Zodden. Dit is een unieke kans om op deze plek de natuur te versterken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. De ruilovereenkomst met G. ten behoeve van natuurrealisatie vast te stellen en aan te gaan, waarbij 7,3 ha provinciale grond, kadastraal bekend als Maartensdijk sectie N nummer(s) 2755 (voorheen 144) en 2757 (voorheen 146) wordt ingebracht (verkocht) en 5,6 ha grond, kadastraal bekend als Maartensdijks sectie N nummer 137 en 143, binnen N2000 en NNN-begrenzing wordt toegedeeld (aangekocht).
  2. Deze transactie te laten plaatsvinden waarbij de taxatiewaarde van de percelen het uitgangspunt is voor verrekening.
  3. Akkoord te gaan met de bijzondere voorwaarden zoals geformuleerd in de bijlage 3.
  4. Team GEB opdracht te geven deze transactie binnen de kaders van de vastgestelde nota grondbeleid 2020 en het uitvoeringskader grondbeleid 2020 uit te voeren en notarieel af te laten handelen.
  5. De met de verkoop gepaarde gaande inkomsten te verrekenen met de balanspost ‘grondvoorraad AVP ruilgronden’ en de verwachte verkoopopbrengst ten gunste te brengen van de exploitatie van het programma AVP. De met de aankoop gepaard gaande uitgaven te activeren op de balans als ‘grondvoorraad AVP natuurgronden’ tegen de natuurwaarde van € 10.000/ha en de daaruit voortvloeiende afwaardering ten laste te brengen van de exploitatie van het programma AVP. Dit programma is opgenomen onder beleidsdoel 2.1 Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld).
  6. Overeenkomstig art. 55, tweede lid van de Provinciewet geheimhouding op te leggen op dit B-stuk en bijbehorende bijlagen totdat onderhandelingen en transacties zijn voltooid met de wederpartij. De voorgenomen ruil wordt op de provinciale website gepubliceerd na overeenstemming en voor aktepassering.

 4. 0.22.H

  Essentie / samenvatting:
  De provincie heeft een brochure gepubliceerd over Europese subsidies in de regio Utrecht waaruit blijkt dat de regio bijna €724 miljoen Europese subsidie toegekend heeft gekregen in de periode 2014-2020. De PVV geeft aan dat de provincie een subjectief beeld neerzet over de kosten en baten van de Europese Unie voor de regio Utrecht en wil weten wat het
  Utrechtse aandeel is van de nationale afdracht aan de Europese Unie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid dhr. Derksen van de Partij voor de Vrijheid betreffende Europese subsidies vast te stellen en te verzenden.

 5. 0.25.H

  Essentie / samenvatting:
  Binnen het POP3 is sprake van een onderdeel dat betrekking heeft op lokale plattelandsontwikkeling; LEADER. LEADER wordt in de provincie Utrecht in 2021 en 2022 voortgezet onder POP3+ (verlenging van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 in 2021 en 2022). Hiervoor zijn een aantal besluiten nodig om dit mogelijk te maken; 1. De LEADER-programma’s, de Lokale Ontwikkelstrategieën (LOS-en) van de Utrechtse LEADER-gebieden, opnieuw vaststellen. 2. Het subsidieplafond van de lopende POP3-
  subsidieregeling, LEADER Uitvoering projecten aanpassen op basis van een wijzigingsbesluit bij de regeling. De wijziging van het subsidieplafond komt voort uit de gewijzigde LOS-en en zijn nodig voor een optimale besteding van middelen. De gewijzigde LOS-en zijn het gevolg van het feit dat het POP3 waar LEADER onderdeel van is, verlengd is met twee jaar. In het kader van deze verlenging, het POP3+, zijn nieuwe middelen voor LEADER beschikbaar. Met deze nieuwe middelen, ter hoogte van € 775.000, wordt het
  subsidieplafond van de lopende regeling LEADER Uitvoering projecten opgehoogd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de gewijzigde Lokale Ontwikkelingsstrategie voor Utrecht Oost vast te stellen;
  2. de gewijzigde Lokale Ontwikkelingsstrategie voor Weidse Veenweiden vast te stellen;
  3. het wijzigingsbesluit van de openstelling ‘Uitvoering van LEADER-projecten 2018-2020’ voor Utrecht Oost en West, nr. 8227C25F, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 6. 03

  Essentie / samenvatting:
  Met het statenvoorstel wordt het beleid voor opvolging MKB-(familie)bedrijven ingevoerd. Het voorstel sluit aan op de statenbrief die op 2 februari 2021 is verstuurd. Het belang van het voorgenomen beleid voor de regionale economie is groot. Zonder structureel beleid dreigt een groot aantal mislukte bedrijfsovernames, waardoor in 10 jaar 6700 bedrijven in de provincie dreigen te verdwijnen. Dit leidt tot onnodig banenverlies (40.000 in 10 jaar), een omzetderving van zo’n 500 miljoen euro/jaar en een kapitaalvernietiging van 138 miljoen euro/jaar. De verwachting is dat mede dankzij Covid-19 het vraagstuk van opvolging, overdracht of beëindiging van een bedrijf sterk zal toenemen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het statenvoorstel 'beleid opvolging MKB-(familie)bedrijven' met daarin de volgende deelopdrachten vast te stellen en voor te leggen ter besluitvorming aan Provinciale Staten:
  a. investeer in bewustwording en (h)erkenning onder Utrechtse ondernemers om zich vroegtijdig te oriënteren op (familie)opvolging/overdracht samen met partijen die dicht bij de ondernemers staan, (lokale) media en marktpartijen;
  b. creëer organiserend vermogen door een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie in te richten met als taken het informeren, selecteren en verbinden van ondernemers met ervaren coaches en adviseurs met de benodigde expertise en ervaring;
  c. zorg dat de uitvoeringsorganisatie de kwaliteit, procesvoortgang en progressie borgt en ervaringen onderling uitgewisseld worden;
  d. selecteer ondernemingen via een intakeproces op basis van urgentie en noodzaak voor verdere begeleiding;
  e. begeleidt ondernemers bij de (eerste) stappen in (familie)opvolging/overdracht door middel van een coachingstraject;
  f. biedt vouchers aan voor de inzet van adviseurs bij verdiepende vraagstukken op basis van de behoefte die ontstaat;
  g. deel best practices en ervaringen via (lokale) media, events en verwijzers om de resultaten tastbaar te maken en de werving verder te stimuleren h. € 500.000,- te onttrekken uit de reserve Covid Flankerend beleid en hiermee het beleid rondom opvolging te ontwikkelen.

 7. 05

  Essentie / samenvatting:
  Via het Interprovinciaal Overleg (IPO) is de provincie Utrecht betrokken bij twee beleidsmatige ontwikkelingen met betrekking tot de grootste inkomstenbronnen van de provincie: de uitkering van het provinciefonds en de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. In 2021 vindt een herijking plaats van het provinciefonds en recentelijk is door de minister van BZK het rapport ‘Herziening provinciaal belastinggebied’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Herijking provinciefonds en herziening provinciaal belastinggebied’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 8. 06

  Essentie / samenvatting:
  De Hollandse Waterlinies, de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en Stelling van Amsterdam (SvA), vormen een cultuurlandschap met een unieke militaire geschiedenis. Ze geven de provincie een karakter waar men trots op is. De Hollandse Waterlinies zijn, ook volgens het coalitieakkoord, aanjager van ruimtelijke kwaliteit. Ze bieden bij uitstek inspiratie en kansen om meerwaarde te leveren aan andere provinciale en externe opgaven en programma’s. Deze lijn is de rode draad van het nieuwe programmaplan: inspireren en kansen verzilveren van koppelingen met andere opgaven, zoals recreatie, klimaatadaptatie en Groen Groeit Mee. De doelstelling voor de komende vier jaar luidt De Hollandse Waterlinies verder ontwikkelen als aanjager van ruimtelijke kwaliteit en inzetten als inspiratiebron. “Behoud door ontwikkeling” blijft een pijler in de aanpak, gegeven de noodzaak om de uitzonderlijke kwaliteiten van dit erfgoed in een dynamisch gebied te beschermen en meerwaarde te creëren. De combinatie van thematisch en gebiedsgericht werken wordt voortgezet. De waterlinie-identiteit is daarbij leidend. Dit was een succesformule voor het behalen van integrale doelen en is conform de werkwijze van de nieuwe omgevingsvisie. In het programmaplan is de ambitie “het verleden met het heden verbinden en in de toekomst borgen” uitgewerkt en vertaald in concreet te behalen resultaten. Er is ook aandacht voor de borging van de activiteiten en werkwijze intern en bij externe partners na afloop van het programma in 2025. Met dit besluit wordt de definitieve versie door GS vastgesteld nadat een conceptversie ter consultatie was voorgelegd aan de Statencommissie BEM.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het uitvoeringsprogramma Hollandse Waterlinies 2021-2024 “Van verdedigingslinie naar inspiratiebron” vast te stellen;
  2. het laatste jaar van de programmaperiode (2024) onder voorbehoud van toekenning van het benodigde budget bij de Kadernota 2023 goed te keuren en de hiervoor benodigde middelen te betrekken bij de afweging in de Kadernota 2023;
  3. statenbrief met in de bijlage een reactie op de opmerkingen van de VVD over het concept-programmaplan vast te stellen en naar PS te sturen.

 9. 07

  Essentie / samenvatting:
  De provincie werkt aan een grote ambitie: toekomstbestendig verstedelijken en bouwen. Met het opstellen van een regionaal convenant Duurzaam Bouwen wordt bijgedragen aan zowel versnelling van de woningbouwopgave als aan andere duurzame provinciale kwalitatieve doelstellingen. Uit een verkenning uitgevoerd in 2020 (fase 1), in opdracht van o.a. de EBU, blijkt er draagvlak te bestaan bij geraadpleegde publieke en private partijen om te komen tot een convenant Duurzaam Bouwen. Het convenant moet leiden tot een pakket publiek-private afspraken met meetbare ondergrenzen op thema’s zoals energie, klimaatadaptatie, circulariteit, natuurinclusief bouwen, biodiversiteit en gezondheid. Het betreft een integrale set aan afspraken en niet een afsprakenkader per thema met een deels wettelijk en deels bovenwettelijk karakter. Doelgroep zijn de partners in de bouwketen; gemeenten, provincie, bouwers, ontwikkelaars, waterschappen, maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties. Een kerngroep is geformeerd met vertegenwoordigers van kleine en grote gemeenten en marktpartijen, waterschappen, de ROM en de provincie. Samen met deze partners is de provincie opdrachtgever van de volgende fase; het daadwerkelijk opstellen van deze afspraken. Op veel deelterreinen bestaan al afspraken, regels en beleidsdoelstellingen op zowel wettelijk als provinciaal niveau. Deze, en nieuwe afspraken, zullen integraal in een convenant voor snel en duurzaam bouwen worden opgenomen. Het convenant wordt samen met medeoverheden en marktpartijen opgesteld, waarbij de provincie een trekkersrol vervult. De provincie levert financiën, capaciteit en kennis voor het opstellen van het convenant. Streven is het convenant in het 4e kwartaal van 2021 af te ronden. In dit stuk wordt het college ingelicht over de stand van zaken, de voorgestelde inrichting van het proces en governance en een toelichting op de complexiteit van de opgave.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de bestuurlijke opdracht voor het convenant Duurzaam Bouwen zoals opgesteld door de bestuurlijke kerngroep d.d. 28 juni 2021;
  2. Gedeputeerde Van Muilekom aan te wijzen als coördinerend portefeuillehouder voor het convenant en zijn deelname als afgevaardigde van GS aan de bestuurlijke kerngroep te bevestigen;
  3. de statenbrief vast te stellen en ter informatie te zenden aan Provinciale Staten.

 10. 08

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht zet zich in om bodemdaling af te remmen en CO2-uitstoot te verminderen. Om dit te realiseren worden in Groot Wilnis-Vinkeveen infiltratiedrains aangelegd. Voor de grootschalige aanleg van het Veenweide Infiltratie Systeem (VIS) wordt gevraagd een intentieverklaring aan te gaan met de Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht om daarmee het project officieel te starten. Het publiek tekenen van deze verklaring vindt plaats tijdens een bijeenkomst in het gebied op 15 juli 2021.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. een intentieverklaring aan te gaan met de gebiedscoöperatie Groot Wilnis Vinkeveen en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht over de doelstelling van dit project;
  2. de portefeuillehouder te mandateren eventuele kleine wijzigingen door te voeren voordat deze intentieverklaring door de partijen op donderdagmiddag 15 juli wordt getekend;
  3. Provinciale Staten te informeren door het vaststellen en versturen van bijgaande Statenbrief.

 11. 09

  Essentie / samenvatting:
  Groen is de kwaliteit van de Utrechtse regio. Groei is de opgave. Hoe kunnen we dit samenbrengen? Groen Groeit Mee geeft uiting hieraan. In het programma Groen Groeit Mee werken we samen met regionale partners in ruimtelijke zin aan een stevige positionering van (recreatief) groen.
  Afgelopen halfjaar hebben we de opgave voor (recreatief) groen gekwantificeerd, zijn mogelijke financieringsvormen onderzocht en is ingezet op lobby richting het Rijk. In bijgaande Statenbrief wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de eerste fase en wordt een doorkijk gegeven naar de tweede fase, de programmering van de groene opgaven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief 'Stand van zaken Groen Groeit Mee' vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 12. 10

  Essentie / samenvatting:
  Op 30 juni is de publicatie ‘Slavernij en de stad Utrecht’; het resultaat van het wetenschappelijk onderzoek naar de rol van het Utrechts stadsbestuur en de stad in de slavernijgeschiedenis van Nederland. Eén van de conclusies van dit onderzoek is dat het provinciaal bestuur (de Staten van Utrecht) in formele, institutionele zin betrokken was bij de slavernij, in grotere mate dan tot nu toe is aangenomen. Met de statenbrief ‘“Betrokkenheid Staten van Utrecht slavernijverleden, naar aanleiding van onderzoek Slavernij en stad Utrecht” worden de staten geïnformeerd over de conclusies van het onderzoek en de rol van de Staten van Utrecht in het slavernijverleden. Ook wordt aangegeven dat stad en provincie bij het vervolg gezamenlijk zullen optrekken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘“Betrokkenheid Staten van Utrecht slavernijverleden, naar aanleiding van onderzoek Slavernij en stad Utrecht” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 13. 11

  Essentie / samenvatting:
  Zoals bekend, ligt er voor het verbeteren van onze bedrijfsvoering een aantal forse uitdagingen. Deze uitdagingen pakken we op een aantal wijzen op. Voor de korte en middellange termijn werken we aan drie verbeterprogramma’s die passen onder de noemer "De basis op orde".


  Dit zijn de programma’s:
  • Versterken Financiële Functie;
  • Versterken ICT-Functie en Digitale Routekaart;
  • Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen (BV Beter).
  Over de voortgang van het programma Versterken Financiële Functie wordt separaat gerapporteerd aan de Commissie FAC. Met deze Statenbrief wordt de Commissie BEM geïnformeerd over de versterking van de ICT-Functie inclusief de voortgang van de agenda’s van de Digitale Routekaart en over het programma Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen. Dit betreft de periode maart tot en met juni van 2021.


  Het programma en de plannen van het programma verbetering bedrijfsvoeringprocessen zijn in het 2e kwartaal van 2021 herijkt op basis van de VFF systematiek. De naam van het programma is gewijzigd in BV Beter, aangezien dit verbeterprogramma verder gaat dan alleen het verbeteren van de bedrijfsvoeringprocessen, maar ook van systemen en competenties. Doelstelling is om dit ambitieuze programma per maart 2023 af te ronden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede Verbeteringsprogramma’s 2e kwartaal 2021 (inclusief 2 bijlagen) vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden

 14. 12

  Essentie / samenvatting:
  Met deze Statenbrief willen Gedeputeerde Staten inzicht geven in de werkzaamheden die het circulaire concernopgaveteam de afgelopen maanden heeft uitgevoerd en momenteel onderhanden heeft ten behoeve van de transitie naar een circulaire samenleving, naast de ontwikkeling van de beleidsvisie. Wij gaan met deze brief in op de verschillende bouwstenen die door het concernteam worden ontwikkeld om de opgave invulling te geven

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief 'Werkzaamheden concernopgaveteam Circulaire Samenleving' vast te stellen en deze ter informatie te sturen naar Provinciale Staten.

 15. 13

  Essentie / samenvatting:
  Bij de besluitvorming over de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht d.d. 29 januari 2020 is toegezegd dat PS op de hoogte wordt gehouden van de voortgang en ontwikkelingen. Daarbij is in ieder geval afgesproken dat PS wordt geïnformeerd over het Jaarplan en Jaarverslag/Jaarrekening van de ROM Regio Utrecht. Maandag 28 juni 2021 is de eerste Jaarrekening van de ROM Regio Utrecht vastgesteld in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Met bijgevoegde Statenbrief wordt PS geïnformeerd over de belangrijkste zaken en wordt het Jaarrapport (Jaarverslag en Jaarrekening) 2020 van de ROM Regio Utrecht met hen gedeeld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief ‘Jaarrapport 2020 ROM Regio Utrecht’ vast te stellen en samen met het Jaarrapport (Jaarverslag en Jaarrekening) 2020 van de ROM Regio Utrecht ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
  2. Gedeputeerde Strijk te mandateren tot het doorvoeren van tekstwijzigingen in de Statenbrief ten behoeve van de meest actuele informatieverstrekking richting Provinciale Staten.

 16. 16

  Essentie/samenvatting:
  Met de statenbrief “Actualiteiten monumentenbeleid provincie Utrecht” worden Provinciale Staten geïnformeerd over vier recente ontwikkelingen in het provinciale erfgoedbeleid: de toewijzing subsidie Erfgoedparels 2021 aan 17 restauratieprojecten, de openstelling van de Uitvoeringsverordening subsidies Erfgoedparels 2022, het IPO-onderzoek naar de restauratiebehoefte bij rijksmonumenten en de aanpak verduurzaming van het religieus erfgoed.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief “Actualiteiten monumentenbeleid provincie Utrecht” vast te stellen, ter toezending aan Provinciale Staten.

 17. 20

  Essentie / samenvatting:
  Het inhuurcontract met de systeemintegratie manager is formeel per 30 juni 2021 beëindigd. Het inhuurcontract is door de Inkoopafdeling van de provincie Utrecht vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief als onrechtmatig beoordeeld en kon daarom niet verlengd worden. Beschikbaarheid van deze functie is echter noodzakelijk voor een adequate uitvoering van de tramexploitatie. Daarom wordt een nieuwe procedure voor de inhuur van deze functie opengesteld. Gelijktijdig is er het voorstel om het per 30 juni 2021 afgelopen
  contract met enkele maanden te verlengen, om ook op korte termijn deze functie beschikbaar te hebben. Het mandaat om de inzet van de betreffende persoon onrechtmatig te verlengen ligt bij de Gedeputeerde Staten, met dit B-stuk worden Gedeputeerde Staten gevraagd hiertoe te besluiten.

  Besluiten

  Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. het contract niet te verlengen;
  2. stellen de onrechtmatigheid van het contract welke liep van 2018 tot en met 30 juni 2021 vast en deze onrechtmatigheid te melden bij de accountant.

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.de inzet van de systeemintegratie manager tijdelijk te verlengen voor de periode van 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021 wetende dat de Inkoopafdeling van de provincie Utrecht vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief de verlenging van het contract als onrechtmatig heeft beoordeeld ten tijde van indiening van dit voorstel. Doordat het contract van rechtswege beëindigd is, dient hiervoor een nieuw (aanbestedingsrechtelijk onrechtmatig) contract gesloten te worden;
  2. de onrechtmatigheid van contractverlenging van 4 maanden voor een totaalbedrag van maximaal €51.000 te melden bij de accountant ten behoeve van de jaarrekeningen 2021. Het totaal bedrag van de onrechtmatigheid van 2018 tot 30 juni 2021 is € 424.000.
  3. De gedeputeerde Mobiliteit te mandateren tot ondertekening van de contractverlenging als uitvoering van dit besluit.

  .

 18. 21

  Essentie / samenvatting:
  Het project Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT) bestaat uit verschillende deelprojecten, waaronder de VK+ (Vervoerkundige Koppeling +). Bij de verdere uitwerking van de te treffen maatregelen om een vervoerkundige koppeling tussen de SUNIJ-lijn en de UHL te kunnen realiseren, is naar voren gekomen dat ook maatregelen moeten worden getroffen die niet eerder voorzien waren. Gedeputeerde Staten worden gevraagd om van de eerder gevormde risicoreservering Bestuurlijk Onvoorzien € 1,15 miljoen vrij te geven ten behoeve van de onvoorziene kosten van VK+.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten van de eerder gevormde risicoreservering Bestuurlijk Onvoorzien VRT (ad € 2 miljoen), € 1,15 miljoen vrij te geven ten behoeve van de onvoorziene kosten van het deelproject VK+.

 19. 23

  Essentie / samenvatting:
  Er zijn de afgelopen maanden door de Partij voor de Vrijheid Utrecht diverse vragen gesteld over de realisatie van de vaste trap in het Stationsgebied en de dekking van de kosten. Op 24 juni 2021 zijn schriftelijke vervolgvragen gesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vervolgvragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid R. Dercksen, betreffende de “realisatie van de vaste trap traminfrastructuur” vast te stellen en te verzenden.

 20. 24

  Essentie / samenvatting:
  Voor het provinciehuis is op zaterdagavond 26 juni de regenboogvlag gehesen en gestreken op 28 juni jl. De PVVfractie heeft schriftelijke vragen, ex artikel 47 RvO, gesteld over
  het hijsen van de vlag.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen betreffende het hijsen van de regenboogvlag op 26 juni jl vast te stellen en te verzenden.