Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 15 juni 2021

09:30 - 12:30
Locatie

Teams-vergadering

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Het POP3 is verlengd met twee jaar. In het kader van deze verlenging, het POP3+, wordt de uitvoering voortgezet aan de hand van subsidieregelingen. GS neemt het besluit om subsidieaanvragen mogelijk te maken in het kader van samenwerken aan innovaties in de landbouw. Het voorstel is om de regeling Samenwerking voor innovaties in het kader van het Europees partnerschap voor Innovatie (EIP) open te stellen van 5 juli tot en met 24 september 2021 met een subsidieplafond van € 600.000 (50% EU en 50% provincie Utrecht). De subsidieregeling sluit aan bij de ambities voor natuurinclusieve, klimaatneutrale en kringlooplandbouw zoals geformuleerd in de Landbouwvisie 2018 en de Samenwerkingsagenda landbouw 2019.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het openstellingsbesluit, nr. 8226A93D, ‘Samenwerking voor innovaties EIP provincie Utrecht 2021’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 2. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  De SGP-fractie uit Provinciale Staten heeft vragen gesteld naar aanleiding van een brandmelding bij Van Appeldoorn in Woudenberg. Het bedrijf valt onder het regime van het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te Zaandam voert voor zulke bedrijven namens de provincie alle taken uit op het gebied van toezicht, vergunningverlening en handhaving en heeft de zaak in onderzoek. Naar verluidt, was er geen sprake van brand. Bij het afvullen van een niet-gevaarlijk product ontstond een damp die de blusinstallatie activeerde, waardoor ook de brandweer in actie kwam. Op basis van het onderzoeksresultaat moet Van Appeldoorn maatregelen treffen en borgen waardoor een voorval als dit zich niet meer voor kan doen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid de heer L.C. van den Dikkenberg (SGP) betreffende een brandmelding bij Van Appeldoorn (gemeente Woudenberg) vast te stellen te te verzenden.

 3. 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  Een voormalig V&D-gebouw in de stad Utrecht is door eigenaar IEF Berlage recent gerenoveerd. In het oude gebouw huisde een kolonie gierzwaluwen. IEF Berlage kreeg in 2017 ontheffing om nesten van gierzwaluwen te mogen verstoren. Als vervangende behuizing werden 300 nestkasten opgehangen. In 2019 verduidelijkten Gedeputeerde Staten de monitoringsvoorschriften. Ook verlengden Gedeputeerde Staten de Wnb-ontheffing met één jaar vanwege onvoldoende naleving van ontheffingsvoorschriften. Tegen beide besluiten maakte IEF Berlage bezwaar. De Awb-adviescommissie van PS en GS meent dat het bezwaar tegen het wijzigingsbesluit ongegrond is, en het bezwaar tegen het verlengingsbesluit gegrond. IEF Berlage heeft daarom recht op vergoeding van proceskosten. Gedeputeerde Staten besluiten het advies over te nemen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.  het bezwaar van IEF Berlage tegen het wijzigingsbesluit d.d. 16-5-2019 ongegrond, en het bezwaar tegen het verlengingsbesluit d.d. 19-12-2019 gegrond te verklaren en proceskosten te vergoeden ad € 1.068,-;
  2.  het bestreden, maar inmiddels uitgewerkte verlengingsbesluit niet alsnog te herroepen;
  3.  de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 26 maart 2020.

 4. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 8 juni 2021
 5. 03

  Essentie / samenvatting:
  De gemeenten Houten en Bunnik, Rijkswaterstaat (RWS) en de Provincie Utrecht hebben een netwetwerkanalyse uitgevoerd naar mogelijke aanpassingen van de infrastructuur in het Kromme Rijn gebied, rekening houdend met de aanvullende woningbouwopgave in het gebied tot 2030. Uit die netwerkanalyse blijkt dat, zonder aanpassing van het hoofdwegennet, de onderzochte infrastructurele maatregelen onvoldoende toekomst vast zijn.
  De Statenbrief ‘Bereikbaarheid Kromme Rijn gebied’ informeert Provinciale Staten over de bereikbaarheid in het Kromme Rijn Gebied.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de statenbrief ‘Bereikbaarheid Kromme Rijn gebied’ vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.
  2. middels de P&C cyclus de reservering voor A12-Salto fase 2 van € 12.365.000,- uit de Verkeersaanpak Bunnik-Houten (Maart 2015 /2015MME49) uit de reserve Mobiliteitsprogramma vrij te laten vallen ten gunste van de saldireserve.

 6. 04

  Essentie / samenvatting:
  Momenteel werkt de provincie Utrecht samen met de gemeente Utrecht aan twee OV-studies. Samen OV versnellen in Utrecht en OV in de binnenstad. Beide studies zijn bedoeld om meer grip te krijgen op de samenhangende OV-keuzes en om bouwstenen op te leveren voor lopende projecten en processen, zoals het programma U Ned en het in voorbereiding zijnde OV-netwerkperspectief. In de lopende onderzoeken komen diverse observaties en leerpunten naar voren die gelijktijdig gedeeld worden met Provinciale Staten en de gemeenteraad van Utrecht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de statenbrief "Stand van zaken studies Samen OV versnellen en OV in de binnenstad" vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan de staten;
  2. de gedeputeerde Mobiliteit, Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Communicatie en Participatie te mandateren voor het afstemmen en verwerken van mogelijke tekstwijzigingen als gevolg van behandeling in het college van B en W.

 7. 05

  Essentie / samenvatting:
  Bij de bespreking van onder andere het Programma Energietransitie 2020-2025 en de Omgevingsvisie is aandacht gevraagd voor de consequenties van de energietransitie en (andere) ruimtelijke ingrepen op het elektriciteitsnet. Ook is in de Omgevingsvisie opgenomen dat de provincie de regierol neemt in de regionaal te plannen energie-infrastructuur. Bij de Kadernota 2022 wordt een voorstel gedaan voor extra middelen om invulling te kunnen geven aan de provinciale regierol. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de manier waarop hier nader invulling aan wordt gegeven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief “Regie op de regionale energie-infrastructuur” vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 8. 06

  Essentie / samenvatting:
  Het College van de Gemeente Houten heeft, op verzoek van de raad, gevraagd in hoeverre een plan met een herijkt Houten Noord-West en woningbouw in combinatie met een landschapspark in Houten-Oost op instemming van de provincie kan rekenen.  In de reactie wordt geconcludeerd dat een grootschalige woningbouwontwikkeling aan de oostzijde van Houten niet voor de hand ligt. Een eventuele uitbreiding van de kern Houten dient allereerst goed te worden gemotiveerd aan de hand van een integrale afweging, waarbij er nadrukkelijk kansen zijn voor binnenstedelijke ontwikkeling. De brief benadrukt het belang om gezamenlijk de binnenstedelijke mogelijkheden te verkennen en uit te werken, met in achtneming van de uitspraken van de Houtense gemeenteraad. In de brief wordt het aanbod gedaan om de gemeente hierin te ondersteunen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de brief ‘Reactie op verzoek uitspraak GS over woningbouw i.c.m. een landschapspark Houten-Oost’ vast te stellen en te verzenden.

 9. 08

  Essentie / samenvatting:
  Het bureau ERAC heeft in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar Europese subsidies. Uit het onderzoek blijkt dat de regio bijna €724 miljoen Europese subsidies toegekend heeft gekregen in de periode 2014-2020. Hieruit volgt een werkgelegenheidseffect van meer dan 13.511fte. De PVV geeft aan dat de provincie een subjectief beeld neerzet en wil dit beeld nuanceren door de kosten van de Europese Unie weer te geven. Daarbij wil de PVV graag weten wat de Europese Unie de Utrechtse economie kost.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid dhr. Derksen van Partij voor de Vrijheid betreffende Europese subsidies vast te stellen en te verzenden.

 10. 10

  Essentie / samenvatting:
  De heer De Droog (D66) en de heer Wijntjes (CDA) hebben schriftelijke vragen gesteld over het strategisch financieel beleid van de provincie Utrecht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid de Droog van D66 en Wijntjes van het CDA betreffende strategisch financieel beleid provincie Utrecht vast te stellen en te verzenden