Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 20 april 2021

09:30 - 14:00
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  In februari 2021 is het ‘Esthetisch programma van eisen en programma van eisen beplanting’ (EpvE) voor de spooronderdoorgang Maarsbergen gereed gekomen. Met het EpvE is in participatie met de omgeving gezocht om het resterend budget voor de kwaliteitsimpuls Maarsbergen zo optimaal mogelijk in te zetten. In het EpvE zijn 4 nieuwe maatregelen beschreven, waaronder een light versie van een overkapping. Zowel het Q-team als de commissie welstand van de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben positief gereageerd op het EpvE, met daarbij expliciet de aandacht voor de rol van een supervisor tijdens de uitvoering. Het EpvE zal onderdeel worden van de aanbesteding door ProRail.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Esthetisch programma van Eisen Spooronderdoorgang Maarsbergen’ vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

 2. 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  De Rapportage Luchtkwaliteit Provincie Utrecht 2019 geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in de provincie en de voortgang van de maatregelen van de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht 2018-2023. Met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zijn in afgelopen periode overal in de provincie Utrecht de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit bereikt. De concentraties fijnstof liggen echter nog gedeeltelijk, en de fijnere fractie van fijnstof nagenoeg in zijn geheel, boven de WHO-advieswaarden. Ook onder de Europese grenswaarden is gezondheidswinst te halen en daarom werkt de provincie Utrecht toe naar de WHO-advieswaarden. Met uitzondering van enkele locaties in drukke stedelijke gebieden, is het de prognose dat in 2030 de concentraties aan deze advieswaarden kunnen voldoen. Daarvoor is het nodig dat vaststaand en
  voorgenomen nationaal en Europees beleid wordt uitgevoerd en er geen tegenvallers zijn in de effecten van het beleid. Daarom is het nationale Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend en in het verlengde daarvan wordt de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht 2018-2023 volgens planning uitgevoerd. In de lopende monitoringsronde van
  dit jaar wordt de luchtkwaliteit voor het jaar 2020 berekend. Naar verwachting zal de luchtkwaliteit door de lockdown maatregelen beter uitvallen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Provinciale Rapportage Luchtkwaliteit 2019 vast te stellen.
  2. de Statenbrief, met daarin de voortgang op de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht, vast te stellen en met de Provinciale Rapportage Luchtkwaliteit 2019 ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 3. 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  In de provincie Utrecht ligt nog ongeveer 4 miljoen m² asbestdaken. Door verwering van deze daken komt ieder jaar tot 12 ton asbest vrij in de leefomgeving. In het kader van ons beleid om een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners van Utrecht te bevorderen is in 2018 gestart met enkele activiteiten om de aanpak van asbestdaken te stimuleren. Met het huidige saneringstempo gaat het nog wel 20-30 jaar duren voordat de provincie Utrecht asbestdakenvrij is en daarom is intensivering van de stimulering nodig.
  Het programma “Asbestdaken op nul in 2030” beschrijft de activiteiten van de provincie en partners om de aanpak van asbestdaken te stimuleren, zodat deze sneller uit de leefomgeving verdwijnen. De belangrijkste activiteiten zijn gericht op versnelling van:
  - Vervanging van schuurdakjes
  - Combinatie van asbestdakvervanging met zon-op-dak
  - Sloop van vrijkomende bebouwing
  en intensivering van communicatie en bewustwording van eigenaren.
  Met dit programma wordt aangesloten op de stimuleringsactiviteiten in het kader van de landelijke Samenwerkingsverklaring asbestdaken en wordt uitvoering gegeven aan motie 46 (doorzetten van sanering asbestdaken, begeleiding agrariërs en energietransitie, juli 2019). Stimuleringsactiviteiten die al eerder samen met gemeenten zijn gestart zijn opgenomen in dit programma, net als de inzet van Plattelandscoaches. De meeste activiteiten worden samen met gemeenten en als gedeelde activiteit in andere provinciale programma’s (SAL/AVP, Energietransitie, Aanpak vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)) uitgevoerd.
  Met het programma wordt gestreefd naar een toename van de jaarlijkse saneringsomvang tot 500.000 m² in 2024 (ruim 2 x zoveel als in 2019). Dit komt in verhouding overeen met de landelijke ambitie van 10 mln m² per jaar. Dan is “de nul” tegen het eind van dit decennium realistisch.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het programma “Asbestdaken op nul in 2030'' vast te stellen;
  2. de statenbrief vast te stellen en ter informatie te verzenden aan Provinciale Staten.

 4. 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 26 november 2020 hebben GS van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) het verzoek ontvangen om in het kader van de Mijnbouwwet advies te geven over de opsporingsvergunningaanvraag aardwarmte (geothermie) Westeinder 1. Een deel van de aanvraag heeft betrekking op grondgebied van de gemeente De Ronde Venen in onze provincie.
  Aardwarmte kan bijdragen aan de transitie naar schone energie en de uitfasering van aardgas. Er is nog weinig bekend over de exacte potentie van aardwarmte in de regio en er zijn weinig alternatieve grote duurzame warmtebronnen beschikbaar. Uiteindelijk zal een mix van duurzame energiebronnen onze regio van duurzame warmte voorzien. Daarom zijn GS voorstander van onderzoek naar aardwarmte en in het advies aan EZK bieden GS aan om mee te denken in het vervolg van het aardwarmteproject. De zoektocht naar aardwarmte en later eventueel de exploitatie vraagt wel om zorgvuldigheid. In dit advies zijn daarom ook diverse aandachtspunten, voorschriften en randvoorwaarden opgenomen, die ervoor moeten zorgen dat de opsporing en winning van aardwarmte veilig en verantwoord plaatsvinden. Hiermee wordt ook geborgd dat lokale en regionale regels en belangen worden meegenomen in de opsporingsvergunning (en in de activiteiten die daaruit voortvloeien) en dat de omgeving zo goed mogelijk in het onderzoek en de realisatie wordt betrokken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het advies opsporingsvergunningaanvraag aardwarmte Westeinder 1 vast te stellen;
  2. de portefeuillehouder gedeputeerde Bruins Slot te mandateren het advies namens GS te ondertekenen en te verzenden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 5. 0.19.H

  Essentie / samenvatting:
  Maandag 15 februari besteedde het programma ‘Pointer’ van KRO-NCRV aandacht aan het gebruik van recyclinggranulaat . Dit is vervuild, plastic (bouw) afval dat soms voor de aanleg van wegen, maar ook wandelpaden in natuurgebieden gebruikt wordt, bijvoorbeeld door Staatsbosbeheer. Wettelijk gezien mag dit in minimale hoeveelheden (tot 1%) verwerkt worden. Echter, in de praktijk worden ook grovere stukken plastic aangetroffen, die kunnen desintegreren tot microplastics en als zodanig de bodem kunnen vervuilen. De PvdD heeft GS vragen gesteld over de toepassing van recyclinggranulaat in de provincie Utrecht

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. Art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Van der Steeg van de PvdD betreffende recyclinggranulaat vast te stellen en te verzenden.

 6. 0.20.H

  Essentie / samenvatting:
  In de media zijn verschillende artikelen verschenen over dat er een bouwstop plaatsvindt in de gemeente Amsterdam omdat er door corona drastische bezuinigingen nodig zijn. Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de D66 fractie enkele vragen. Onder meer of er signalen bekend zijn dat een dergelijke bouwstop ook in Utrechtse gemeenten van kracht kan gaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Veen van de fractie D66 betreffende bouwstop Amsterdam vast te stellen en te verzenden.

 7. 0.21.H

  Essentie/samenvatting:
  Een afvalverwerkingsbedrijf in Bunschoten heeft ruim 445.000 kg niet-vergund afval geaccepteerd en verwerkt. Tegen een opgelegde last onder dwangsom is bezwaar gemaakt. De Awb-adviescommissie van PS en GS is van mening dat Gedeputeerde Staten voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat het bedrijf daarmee de voorschriften uit haar omgevingsvergunning heeft overtreden. De Awb-adviescommissie adviseert de bezwaren tegen de last onder dwangsom en de daarin opgenomen begunstigingstermijn van twee weken als ongegrond aan te merken en het bestreden besluit in stand te laten. Gedeputeerde Staten besluiten het advies over te nemen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift van 26-11-2020 tegen de bestreden last onder dwangsom van 18-11-2020 en de daarin opgenomen begunstigingstermijn als ongegrond aan te merken;
  2. het bestreden besluit en de daarin opgenomen begunstigingstermijn, niet te herroepen;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 18-2-2021.

 8. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 13 april 2021
 9. 03

  Essentie / samenvatting:
  De circulaire samenleving is een concernbrede opgave die alle portefeuilles van Gedeputeerde Staten en alle domeinen in de organisatie raakt. Gedeputeerde Staten leveren daar gezamenlijk, en vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, een bijdrage aan. Gedeputeerde Strijk is coördinerend portefeuillehouder. Op 2 juni 2021 wordt de Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050 ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten. Daarbij wordt voorgesteld om voor de uitwerking van de visie organisatiebreed een strategie te
  ontwikkelen die zich richt op de middellange termijn. Voor de uitvoering daarvan zijn geen middelen opgenomen in de huidige begroting. Er wordt een voorstel gedaan om de financiering van deze activiteiten mee te nemen in de integrale afweging van de kadernota.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050 vast te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten te sturen;
  2. in te stemmen met het financiele voorstel, onder voorbehoud van de besluitvorming van de kadersnota;
  3. de algemene brief aan de 22 externe partners, die in de periode december 2020-januari 2021 hebben gereageerd op het concept van de beleidsvisie, goed te keuren en te versturen.

 10. 04

  Essentie / samenvatting:
  Innovatie is belangrijk zeker nu we onze nieuwe economie vormgeven, herstellend van de Coronacrisis. Naast de economische gevolgen van de crisis zien we een versnelling van transities die al gaande waren, zoals het toenemende belang van verduurzaming, gezondheid en digitalisering. Deze maatschappelijke vraagstukken lossen we alleen op met de noodzakelijke innovaties door R&D, startups, scale-ups en innovatief MKB. Onderzoek van ERAC en Techleap (2020) becijfert een forse additionele behoefte aan investeringskapitaal, terwijl private investeerders terughoudender zullen optreden als gevolg van Covid-19. Extra kapitaal vanuit publieke investeerders is daarom nog urgenter. In bijgevoegd Statenvoorstel worden daarom twee claims voor de reserve Covid-flankerend beleid voorgelegd. Het betreft noodzakelijke cofinanciering om geld vanuit Europa en het Rijk naar de regio te krijgen voor de ondersteuning van innovatieve bedrijven en projecten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het statenvoorstel ‘Cofinanciering storting participatiefonds ROM Regio Utrecht en innovatiegelden Kansen voor West’ (utsp-852987353-951) vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten;
  2. aan Provinciale Staten voor te stellen om het aandelenkapitaal van de ROM Regio Utrecht met € 8 miljoen te verhogen. Hiervoor € 2 miljoen uit de reserve Covid-flankerend beleid beschikbaar te stellen voor een risicoreservering van 25% in het weerstandsvermogen. De storting van € 8 miljoen vormt de provinciale bijdrage in de regionale cofinanciering voor Ministerie EZK om in totaal te komen tot 31,98 miljoen financiële ondersteuning aan startups, scale-ups en innovatief MKB;
  3. aan Provinciale Staten voor te stellen om € 197.937,- uit de reserve Covid-flankerend beleid in te zetten voor cofinanciering van kosten voor uitvoering van de regeling React-EU door de Managementautoriteit.

 11. 05

  Essentie / samenvatting:
  Een veerkrachtige regionale economie kan niet zonder goed gekwalificeerd menselijk kapitaal. Een gezonde, vitale beroepsbevolking is veelal productiever en innovatiever, wat een positief effect heeft op het regionale verdienmorgen. Daarbij is het hebben van een baan belangrijk voor het welzijn en economische zelfstandigheid van mensen. Het statenvoorstel Human Capital Agenda (HCA) Regio Utrecht zet in op duurzame inzetbaarheid van alle talenten van de beroepsbevolking van Regio Utrecht en het voorzien van ondernemers in de regio van voldoende gekwalificeerd personeel voor hun arbeidsvraag nu en in de toekomst. Het uitgangspunt van de HCA is om meer samenhang en focus aan te brengen in de vele huidige arbeidsmarktinitiatieven in Regio Utrecht. Daarnaast wordt een antwoord gegeven op de structurele veranderingen op de arbeidsmarkt. Met andere woorden: met de Human Capital Agenda streven we naar een inclusieve én toekomstbestendige arbeidsmarkt. Het Statenvoorstel HCA geeft de inzet van de provincie Utrecht weer op deze strategische regionale agenda.

  Besluiten

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel HCA vast te stellen en toe te sturen aan Provinciale Staten;
  2. de motie 038A Onderwijsvouchers voor een passende baan en omscholing tot werk af te doen (PS2018PS05).

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel HCA vast te stellen en toe te sturen aan Provinciale Staten;
  2. de motie 038A Onderwijsvouchers voor een passende baan en omscholing tot werk af te doen (PS2018PS05).

 12. 06

  Essentie / samenvatting:
  De corona-crisis raakt de (zakelijk) toeristische sector hard. De grenzen zijn dicht en dankzij de lockdown is het merendeel van de toeristisch-recreatieve bedrijven gesloten. In het ingesloten Statenvoorstel wordt voorgesteld nu de toeristisch-recreatieve sector te steunen door extra inzet te plegen op verschillende onderdelen, die in het verlengde liggen van het reguliere beleid en passen bij onze provinciale rol. Het betreft een extra impuls die zonder de coronacrisis niet of in andere mate zou zijn opgepakt. Het gaat om snellere en grotere (door)ontwikkeling van de druktemonitor en een extra herstelimpuls van de toeristisch-recreatieve sector, inclusief het zakelijk toerisme. Het statenvoorstel doet een beroep op de bestemmingsreserve “COVID flankerend beleid 2021” (zoals hiertoe besloten bij vaststelling van de begroting in de bijeenkomst van PS van 12 november 2020), met een benodigd bedrag van maximaal 750.000 euro.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het statenvoorstel voor Versterking en herstel (zakelijk) toerisme vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten

 13. 07

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO bestuur vergadert op 22 april 2021 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:
  1. 2a. ‘Kaderbrief 2022’, met inachtneming van de opmerkingen in het advies;
  2. 2b. ‘Advies Extra uitvoeringslasten ROB ‘Van Parijs naar praktijk’;
  3. 2c. ‘Stand van zaken schade coronatraject’, met inachtneming van de opmerking in het advies;
  4. 2d. ‘Advies bestuurlijke taskforce Regionale Energie-infrastructuur (REIS);
  5. 2e. ‘Lobbyboodschap belastinggebied en mobiliteit’;
  6. 3a. ‘Actualiteiten Werkgeverszaken’;
  7. 3b. ‘Status Route 35 en monitoring RES’;
  8. 3c. ‘Leidraad best practices’;
  9. 4a. ‘Inzet tijdens de formatie’, met inachtneming van de opmerkingen in het advies.

 14. 08

  Essentie / samenvatting:
  Regelmatig ontvangen Provinciale Staten een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de corona maatregelen. In dit overzicht wordt een stand van zaken gegeven met betrekking tot corona gerelateerde maatregelen en steunpakketten en de uitwerking daarvan op het gebied van onder meer economie, cultuur en erfgoed, recreatie en toerisme en openbaar vervoer.

 15. 10

  Essentie / samenvatting:
  Op 10 maart 2021 hebben PS de Omgevingsvisie provincie Utrecht vastgesteld. De ambitie is om op 1 januari 2022 als organisatie omgevingswetproof te zijn. Dit betekent werken met de instrumenten van de Omgevingswet en op termijn ook volledig ingericht zijn op en werken in het gedachtengoed van de Omgevingswet (omgevingsgericht werken). Hier bereidt de organisatie zich al enige tijd op voor door onder andere de inzet van het Provinciaal Initiatieven Platform (PRIP), de Beleid en Uitvoering Integratie Tafel
  (BUIT), oprichting Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW) en het regionaal programmeren. Het omgevingsgericht werken is ook van invloed op de samenwerking tussen GS, PS en de organisatie. De komende maanden worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd met Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten waarin het omgevingsgericht werken centraal staat. De Statenbrief geeft hier een overzicht van. Op basis van de ervaringen en de gesprekken wordt toegewerkt naar een meer systematische aanpak
  van het omgevingsgericht werken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Omgevingsgericht werken, nu en per 1-1-22 onder de Omgevingswet’ vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

 16. 11

  Essentie / samenvatting:
  Na een lang traject van onderzoek naar mogelijke verbeteringen op de spoorcorridor Utrecht-Leiden wordt met ingang van de dienstregeling 2022, die ingaat op 12 december a.s., de bediening tijdens de spitsuren uitgebreid. Tussen Alphen aan den Rijn en Woerden zullen in de brede spits vier ritten worden gereden in plaats van de huidige twee ritten per uur. In combinatie met andere treindiensten zal de verbinding Leiden – Woerden – Utrecht tijdens de spitsuren vier keer per uur worden aangeboden. Gewenste verdere ontwikkeling van deze treindienst betreft het extra laten stoppen van de IC Leiden – Utrecht op station Utrecht Leidsche Rijn. Hierover zijn wij in gesprek met NS voor een mogelijke invoering vanaf dienstregeling 2024.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief Verbetering van de Oost-West verbinding door het Groene Hart (Spoorlijn Leiden-Utrecht) vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

  Vooraf zijn de volgende opmerkingen gemaakt:
  Bruins Slot, H.
  Welke mogelijkheden zijn er om het spoor tussen Woerden en Leiden dubbelsporig te maken? Welke redenen zouden er kunnen zijn om hierop in te zetten?
  Strijk, R.
  Voor mij herkenbaar onderwerp uit vorig bestuurlijk leven. Ik ken wel de reden waarom men vanuit optie Leiden niet wilde stoppen op Leidsche Rijn en Vleuten, Bodegraven en Woerden. Voor verbinding Utrecht - Leiden is de IC over Schiphol concurrerend. De inzet op snelle lijn over Alphen was destijds wel reden investering Zuid Holland.
  Gedeputeerde Schaddelee licht toe dat er in het verleden al onderzoek heeft plaatsgevonden i.v.m. eventuele spoorverdubbeling. Uit onderzoek is gebleken dat de Veenweide grond veel te slap is waardoor de kosten voor uitvoering enorm zou oplopen. Er is gekeken naar een alternatief en die is gevonden. Dat alternatief doet weinig voor de Hart-op-hart verbinding tussen Leiden en Utrecht. Het alternatief is vooral voordelig voor de bereikbaarheid richting de randstad.


  Het college stelt het B-stuk en de statenbrief worden conform vastgesteld.

 17. 14

  Essentie / samenvatting:
  Vermilion Energy Netherlands B.V. is houder van de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht en heeft op 21 november 2018 een aanvraag tot verlenging van de vergunning ingediend. Op 15 maart 2021 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een besluit ‘instemming verlenging opsporingsvergunning Utrecht’ genomen. De opsporingsvergunning wordt verlengd tot en met 31 december 2025. Provincie Utrecht gaat in bezwaar tegen dit besluit. Diverse gemeenten, waaronder Woerden, Nieuwegein, Oudewater, IJsselstein, Wijk bij Duurstede en Houten, sluiten aan bij dit bezwaar.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. advocatenkantoor AKD N.V. te machtigen om namens de provincie Utrecht bezwaar te maken tegen het besluit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 15 maart 2021 ‘instemming verlenging opsporingsvergunning Utrecht’, om de provincie Utrecht te vertegenwoordigen in deze bezwaarprocedure en om redactionele dan wel wijzigingen van ondergeschikt belang in het bezwaarschrift te mogen doorvoeren.
  2. het bezwaarschrift van AKD N.V., tegen het besluit van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) van 15 maart 2021 ‘instemming verlenging opsporingsvergunning Utrecht’, goed te keuren.
  3. de statenbrief ‘bezwaar tegen verlenging opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 18. 15

  Essentie / samenvatting:
  Op 22 april 2021 vindt een Bestuurlijk Overleg plaats met Rijk, VNG (gemeente) en UvW (waterschappen). De voorbereiding van dit overleg heeft plaatsgevonden via het IPS (Interprovinciaal Overleg Stikstof) en de BC (Bestuurlijke Commissie) Stikstof. De BC vraagt de verscheidene GS’en om akkoord op de provinciale inbreng in het Bestuurlijk Overleg. Er zijn verscheidene bespreekpunten. Ter besluitvorming staan de prioritering in de legalisatie van de PAS-meldingen en de omgang met depositieruimte van gestopte nertsenhouderijen op de agenda.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. akkoord te gaan met de insteek van de Bestuurlijke Commissie Stikstof voor het Bestuurlijk Overleg Stikstof van 22 april 2021, zoals verwoord in de geannoteerde agenda;
  2. de provinciale delegatie voor het overleg te mandateren om namens Gedeputeerde Staten over de in de agenda opgenomen punten te onderhandelen;
  3. en geven daarbij zonodig de bandbreedte in de onderhandelingsruimte aan.

 19. 17

  Essentie / samenvatting:
  De landelijke Stichting Waterrecreatie Nederland heeft voor de periode 2020-2025 een nieuwe Basisvisie Recreatietoervaart Nederland opgesteld. De visie gaat in op het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN), de borging daarvan, de kansen en ambities voor kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen, richtlijnen voor onder meer brug- en sluisgelden en vaarvergunningen, bebakening, ligplaatsen, veiligheid, duurzaamheid en (handhaving van) doorvaartmaten. Het voorstel is om op basis van de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2020-2025 bestuurlijke afspraken vast te leggen tussen het Rijk (Ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat) en de provincies.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de bestuurlijke afspraken zoals neergelegd in het document Bestuurlijke afspraken Basisvisie Recreatietoervaart 2020 t/m 2025 (BRTN 2020-2025) vast te stellen en aan te gaan;
  2. de Stichting Waterrecreatie Nederland in te zetten voor de in de BRTN 2020-2025 genoemde landelijke coördinatietaken en onderzoek en hiervoor een bijdrage van €9.650,- per jaar beschikbaar te stellen.