Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 31 augustus 2021

09:45 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  Door de fractie van de PvdD zijn vragen gesteld over ‘jacht op percelen kleiner dan 40 ha’ en de mogelijke bezwaren van de aangrenzende grondbezitters tegen het afgeven van een verklaring aan een jager zodat die kan beheren of schade kan bestrijden. De provincie Utrecht heeft voor twee wildbeheereenheden (Kromme Rijn en Tussen Vecht en Oude
  Rijn) een ontheffing afgegeven voor gebruik van het geweer op jachtvelden met een aaneengesloten oppervlakte van minder dan 40 hectare per jachthouder, aanvullend op de reeds eerder afgegeven ontheffing ter voorkoming van schade aan de fruitteelt door spreeuwen. Het gaat veelal om percelen die tegen wegen of in of tegen verstedelijkte zones, bebouwde kommen zijn gesitueerd en daarom niet kunnen voldoen aan deze eis.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Keller en van der Steeg (PvdD) betreffende jacht op percelen kleiner dan 40 ha vast te stellen en te verzenden.

 2. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 13 juli 2021
 3. 03.A

  Essentie/ samenvatting:
  In Soest is in 2018 bij het egaliseren van een met bramenstruiken overwoekerd perceel niet een vossenhol, maar een (door de werkzaamheden beschadigde) dassenburcht tevoorschijn gekomen. Gedeputeerde Staten hebben de eigenaar met een last onder dwangsom gemaand om verdere beschadiging van de dassenburcht te voorkomen. Tot april 2020 was de dassenburcht op luchtfoto’s duidelijk zichtbaar. In augustus 2020 niet meer. Gedeputeerde Staten besloten tot invordering van de verbeurde dwangsom (€ 3.000,-). Daar maakte de eigenaar van het perceel bezwaar tegen. Die wijt het verdwijnen van de dassenburcht aan erosie, heftige regenbuien en een droge zomer. De Awb-adviescommissie van PS en GS meent dat een periode van vier maanden daar veel te kort voor is. Omdat het (lucht)fotomateriaal en de conclusies van terreinonderzoek ter plaatse de verdwijning van de dassenburcht bevestigen, is de Awb-adviescommissie van mening dat de bezwaren van de eigenaar van het perceel ongegrond zijn en dat Gedeputeerde Staten terecht tot invordering van de verbeurde last onder dwangsom hebben besloten vanwege overtreding van de Wet natuurbescherming. Gedeputeerde Staten nemen het advies over.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. het bezwaarschrift d.d. 28-04-2021 tegen het besluit tot invordering van de verbeurde dwangsom als ongegrond aan te merken;
  2. het bestreden invorderingsbesluit d.d. 24-03-2021 niet te herroepen;
  3. geen proceskosten te vergoeden;
  4. de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 1 juli 2021.
 4. 04.B

  Essentie/ samenvatting:
  Bij de voormalige Vliegbasis Soesterberg is een woonwijk van 250 tot 440 woningen gepland. Bij het bouwrijp maken ervan kan niet worden voorkomen dat nesten, broedplaatsen en verblijflocaties van diverse diersoorten worden verstoord, beschadigd en/of vernield. De Wet natuurbescherming (Wnb) verbiedt dat. Gedeputeerde Staten hebben een Wnb-ontheffing voor deze verboden activiteiten afgegeven. De Stichting Milieuzorg Zeist maakte daartegen bezwaar. De Awb-adviescommissie van PS en GS meent dat Gedeputeerde Staten voldoende en gemotiveerd duidelijk hebben gemaakt waarom het belang van de ruimtelijke ontwikkeling aan de zuidzijde van de voormalige vliegbasis voor de provincie zwaarder weegt dan de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied. Gedeputeerde Staten hebben de belangen en criteria uit de Wnb volgens de Awb-adviescommissie nauwgezet getoetst en op basis van gedegen ecologisch onderzoek gemotiveerd beslist. De Awb-adviescommissie adviseert het bezwaarschrift van Stichting Milieuzorg Zeist daarom als ongegrond aan te merken en de bestreden Wnb-ontheffing niet te herroepen. Gedeputeerde Staten nemen het advies over.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. het bezwaarschrift van de Stichting Milieuzorg Zeist van 9 april, en aangevuld op 12 mei 2021, ongegrond te verklaren;
  2. de bestreden ontheffing op grond van de Wnb van 4 maart 2021 niet te herroepen;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 2 juli 2021.
 5. 05

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO bestuur vergadert op 2 september 2021 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:
  1. 2a. ‘Stand van zaken formatie’;
  2. 2b. ‘Nieuwe inhoudelijke focus en ondersteunende samenwerkingsstructuur’, met inachtneming van de opmerking in het advies’;
  3. 2c. ‘ “Rol in de ruimte”: wat is de rol van provincies bij realisatie van transities in de fysieke leefomgeving’, met inachtneming van de opmerking in het advies’;
  4. 2d. ‘Inzet strategische overheidsfinanciën’, met inachtneming van de opmerking in het advies;
  5. 2e. ‘Openbaarheid verenigingsdocumenten’;
  6. 2f. ‘IPO-jaarcongres 2021: stand van zaken’;
  7. 3a. ‘Begroting 2022’;
  8. 3b. ‘Consultaties in kader van Mobiliteit’;
  9. 3c. ‘Procesvoorstel voor het instellen van een externe commissie verdeling middelen ANLb’.

 6. 06

  Essentie / samenvatting:
  Bij de behandeling van het statenvoorstel ‘Regionale Energiestrategieën 1.0 Amersfoort en Foodvalley’ op 30 juni 2021 zijn in Provinciale Staten (PS) een tweetal amendementen aangenomen. Beide amendementen richten zich op het dictum van het besluit. De onderdelen van het dictum waarop de amendementen betrekking hebben, zijn ook opgenomen in het statenvoorstel ‘Regionale Energiestrategie 1.0 RES regio U16’ dat op 22 september as. in PS behandeld zal worden. Om te voorkomen dat PS hierbij nogmaals dezelfde
  amendementen moeten indienen, wordt een gewijzigd statenvoorstel aan PS toegezonden waarin beide amendementen op voorhand zijn verwerkt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het statenvoorstel ‘Regionale Energiestrategie 1.0 RES regio U16’ van 22 juni 2021 (UTSP-997885275-16355) in te trekken;
  2. het statenvoorstel ‘Regionale Energiestrategie 1.0 RES regio U16’ (UTSP-997885275-16457) vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 7. 08

  Essentie / samenvatting:
  De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is ingesteld door zowel Gedeputeerde Staten (GS) als Provinciale Staten (PS) en adviseert GS en PS over onderwerpen die raken aan de kwaliteit van de leefomgeving. In september 2019 hebben GS en PS de afspraak gemaakt de PCL tussentijds te evalueren. Deze tussentijdse evaluatie is uitgevoerd en bevat een aantal conclusies en aanbevelingen voor de advisering en werkwijze met betrekking tot de PCL. Daarnaast is het proces voor werving, selectie en benoeming van vier nieuwe PCL-leden opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de rapportage Tussentijdse evaluatie Provinciale Commissie Leefomgeving;
  2. de statenbrief “Rapportage Tussentijdse Evaluatie PCL en vervolgstappen'' vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 8. 09

  Essentie / samenvatting:
  De provinciearchivaris brengt jaarlijks verslag uit over zijn bevindingen als toezichthouder onder de Archiefwet in het afgelopen jaar. Dit jaarverslag gaat gepaard met een managementreactie, waarin de voornemens en stand van zaken medio het huidige jaar worden belicht. Beide stukken laten veel projecten en initiatieven zien, gericht op verbetering van de informatiehuishouding; met name applicaties en beleid. Een geconstateerd risico is de knellende ruimte en continuïteit in het personeelsbestand om deze initiatieven op te vangen. De provinciearchivaris heeft een aanbeveling gedaan om de kwaliteitsverbetering in de organisatie te borgen. In de managementreactie wordt de stand van zaken t.a.v. alle aanbevelingen belicht. Verder besteedt de provinciearchivaris in zijn jaarverslag aandacht aan het ‘vervangingsbesluit’ medio 2020, waarmee de provincie in principe volledig digitaal de toekomst in gaat; het vaststellen van de coronamaatregelen als een ‘archief-hotspot’; en de invloed op de provinciale archiefbewaarplaats van de voorgenomen uittreding van het Rijk uit de Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief (HUA). Het toezicht van de provinciearchivaris strekt zich ook uit naar de samenwerkingsverbanden van de provincie. Een zorgpunt in het jaarverslag is de informatiehuishouding bij Recreatie Midden-Nederland, en de overdracht van archief- en informatiebestanden als onderdeel van het transitieplan voor de recreatieschappen. Hiervoor is ook een (gelijk urgente) aanbeveling gedaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van het jaarverslag van de provinciearchivaris over het toezicht op de informatiehuishouding in 2020;
  2. kennis te nemen van de managementreactie op het jaarverslag, de daarin uitgesproken prioriteiten en stand van zaken medio 2021;
  3. de Statenbrief 'Jaarverslag provinciearchivaris over toezicht in 2020 met managementreactie' vast te stellen en met de bijlagen ter informatie toe te sturen aan Provinciale Staten, zoals voorgeschreven in de Archiefverordening provincie Utrecht 2014.

 9. 10

  Essentie / samenvatting:
  In de provincie Utrecht werken 22 partijen samen in het Platform Kleine landschapselementen (KLE). De samenwerking is vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst, die afloopt op 31 december 2021. Omdat de partijen de samenwerking graag willen voortzetten is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst nodig, waarin ook de partijen die later zijn aangesloten duidelijk zijn vermeld. De overeenkomst is geactualiseerd en uitgebreid met 7 nieuwe deelnemende partijen, maar verandert niet inhoudelijk. De samenwerkingsovereenkomst zal na vaststelling aan de partners worden voorgelegd met de uitnodiging om deze te ondertekenen. Het Platform KLE is in 2017 opgericht om de aanleg en het herstel van gebiedseigen landschapselementen zoals poelen, houtwallen en knotwilgenrijen te stimuleren. Het platform is gegroeid van 9 partijen in 2017 naar
  22 partijen in 2021. Vijftien gemeenten, vier agrarische collectieven, Utrechts Particulier Grondgebied Landschap Erfgoed Utrecht en de provincie Utrecht hebben samengewerkt om via een effectieve en vernieuwde aanpak de aanleg van nieuwe landschapselementen te realiseren. De resultaten zijn positief, en daarom willen de partijen de samenwerking graag voortzetten In de periode 2019-2021 zijn minimaal 120 nieuwe elementen aangelegd of hersteld. Ook heeft het platform de Landschapswijzer ontwikkeld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Samenwerkingsovereenkomst Platform Kleine Landschapselementen 2022-2024 vast te stellen en aan te gaan;
  2. portefeuillehouder Bruins Slot te machtigen tot ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Platform Kleine landschapselementen 2022-2024 namens de provincie Utrecht.
  3. de portefeuillehouder Bruins Slot te machtigen tot het aanbrengen van technische wijzigingen in de Samenwerkingsovereenkomst Platform Kleine landschapselementen 2022-2024.
  4. de Statenbrief ‘Samenwerkingsovereenkomst Platform Kleine landschapselementen’ vast te stellen en deze, na ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst, ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 10. 13

  Essentie / samenvatting:
  Door de fractie van de PvdD zijn vragen gesteld over de kap van bomen bij golfclub de Haar en de gevolgen daarvan voor diersoorten. De bomen zijn inmiddels geveld. Gedeputeerde Staten zijn van oordeel dat de uiteindelijke situatie ter plaatse een duidelijke plus bewerkstelligt voor meerdere diersoorten en staan nog immer achter de afgegeven ontheffing Wnb soortbescherming om deze ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Keller van der Steeg (PvdD) betreffende bomenkap golfclub de Haar vast te stellen en te verzenden.