Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 12 januari 2021

09:30 - 12:00
Locatie

MS teams

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.05.H

  Essentie/samenvatting:
  50PLUS heeft vragen gesteld over het veiligheidsgevoel van fietsers op de Jan Blankenburgbrug na aanleiding van een recent gepubliceerd onderzoek en daarop volgende media aandacht. gevraagd is of wij bereid zijn om met Rijkswaterstaat te stimuleren om met de Fietsersbond en Stichting boogbrug Vianen in gesprek te gaan om de situatie te verbeten. De provincie is door Rijkswaterstaat gevraagd deel te nemen aan een werkgroep om het veiligheidsgevoel van fietsers op de Jan Blankenburgbrug te verbeteren. Andere betrokken partijen zijn de gemeente Vijfherenlanden, gemeente Nieuwegein, gemeente IJsselstein en het Utrechts Fietsoverleg (Fietsersbond). De Stichting Boogbrug Vianen word niet bij deze werkgroep betrokken omdat zij geen partij zijn die belang hebben bij het verbeteren van de veiligheidsbeleving op de Jan Blankenburgbrug. Ook vraagt 50PLUS of we bereid zijn om de Boogbrug te betrekken als oplossing voor het probleem. Dit is niet mogelijk omdat de sloop definitief gegund is en eind 2021 zal starten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Hoek van 50PLUS betreffende de veiligheid van fietsers op de Jan Blankenbrug bij Vianen vast te stellen en te verzenden.

 2. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  Het betreft vragen of Staatsbosbeheer en Het Utrechts Landschap overwegen om verdergaande beperkingen op te leggen aan hondenuitlaatservices.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vervolgvragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Janssen van de VVD betreffende hondenuitlaatservices vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.07.H

  Essentie/samenvatting:
  Op 18 augustus 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht een besluit genomen tot vaststelling van verkeersmaatregelen ten behoeve van de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Burgweg, provinciale weg N410, in de gemeente Bunnik, tussen Houten en Odijk, vanaf de N229 tot de uitbreiding ’t Burgje. Tegen dit besluit is een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaar richt zich tegen de voorgestelde maatregelen. Men is niet overtuigd dat de voorgestelde maatregelen veiliger zijn voor de weggebruikers. De onafhankelijke Awb-adviescommissie heeft de bezwaarmakers tijdens een hoorzitting in de gelegenheid gesteld het bezwaar nader toe te lichten. Gelet op naar voren gebrachte argumenten maar door het ontbreken van een voldoende persoonlijk, individueel bepaalbaar belang acht de commissie het bezwaar niet-ontvankelijk.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.het bezwaar niet- ontvankelijk te verklaren;
  2.voor de motivering op het bezwaar, met toepassing van artikel 3:49 van de Awb, te verwijzen naar het advies van de commissie;
  3.een afschrift van de beslissing op bezwaar aan de commissie toe te zenden.

 4. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is op 19 mei 2020 een Wob-besluit genomen om de opgevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Het Wob-verzoek betreft documenten die betrekking hebben op het boetebeleid van OV-vervoerders binnen de provincie Utrecht. De verzoeker heeft bezwaar aangetekend tegen de weigering om een deel van de informatie openbaar te maken, alsmede wordt gesteld dat de provincie Utrecht over meer informatie zou moeten beschikken dan is meegenomen tijdens de behandeling van het verzoek. Met inachtneming van afdeling 7.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft de Awb-adviescommissie van PS en GS (hierna: Awb-commissie) besloten het bezwaar zonder hoorzitting af te doen. De Awb-adviescommissie heeft op 29 september 2020 een advies uitgebracht. Dit advies is om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.het bezwaarschrift als niet-ontvankelijk te verklaren;
  2.voor de motivering van de beslissing op bezwaar, met toepassing van artikel 3:49 van de Awb, te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van 29 september 2020 en naar de motivering zoals opgenomen in de beslissing op bezwaar zelf.

 5. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 5 januari 2020
 6. 03

  Essentie/samenvatting:
  Een van de actielijnen uit het provinciale Programma Klimaatadaptatie is het opstellen van de Regionale Adaptatie Strategieën met de 4 werkregio’s klimaatadaptatie. In de twee grote werkregio’s Netwerk Water en Klimaat en Manifestregio Vallei en Veluwe zijn het afgelopen jaar de Regionale Adaptatie Strategie Utrecht Zuidwest (RAS) en het Regionaal Adaptatie Plan Vallei en Veluwe (RAP) opgesteld. Deze klimaatadaptatie strategieën zijn door provincie, gemeenten, waterschap en de veiligheidsregio gezamenlijk met stakeholders opgesteld en bevatten een visie en strategie om de regio uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te maken. De strategieën zijn niet het eindproduct, maar vooral het begin van nadere gesprekken met de stakeholders in het gebied en een richtinggevende basis voor lokale adaptatiestrategieën en -beleid. De RAS en het RAP worden nu verder uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Deze hebben nadrukkelijk en link met het provinciale Programma Klimaatadaptatie, maar ook met andere regionale opgaven, zoals de Blauwe Agenda, de woningbouwopgave, energietransitie en verduurzaming van de landbouw.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) Utrecht Zuidwest en het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) Vallei en Veluwe vast te stellen.
  2.de bijgevoegde Statenbrief vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 7. 04

  Essentie/ samenvatting:
  Gedeputeerde Staten hebben op 8-12-2020 de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Utrecht 2021-2024 vastgesteld. De regeling is bedoeld om gedupeerden van achtergelaten drugsafval tegemoet te komen in de opruimkosten. Pas nu blijkt dat de beveiliging van het landelijk beschikbaar gestelde e-formulier niet op orde
  is. Daarom moet tijdelijk gebruik worden gemaakt van een via de website van BIJ12 (de uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies) te downloaden papieren aanvraagformulier. Gedeputeerde Staten nemen kennis van de gesignaleerde beveiligingsaspecten en besluiten om voor de tussenliggende periode ook het
  landelijk ter beschikking gestelde papieren aanvraagformulier vast te stellen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.kennis te nemen van de landelijk gesignaleerde beveiligingsproblemen van het op 8-12-2020 vastgestelde (door het IPO beschikbaar gestelde) e-aanvraagformulier;
  2.voor de periode waarbinnen de beveiligingsproblemen niet zijn opgelost, alsnog een vervangend (eveneens in IPO-verband opgesteld) papieren aanvraagformulier vast te stellen en de provinciale website hierop aan te passen.