Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 16 november 2021

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  Een inwoner van Leusden maakte in 2020 voor McDonalds reclame middels een langs Rijksweg A28 geplaatste bestelbus met daarop bevestigd een 3m2 groot reclamedoek. Dat is verboden op grond van reclamevoorschriften uit de Interim Omgevingsverordening provincie  Utrecht (IOV). Gedeputeerde Staten legden daarom een last onder dwangsom op. Daartegen is bezwaar gemaakt. Bezwaarde heeft het reclamedoek vervolgens wel tijdig verwijderd maar bewilligde er niet in om ook zijn bezwaarschrift in te trekken. Een oplossing in der minne bleek niet mogelijk. De Awb-adviescommissie van PS en GS overweegt dat de IOV zulke reclame-uitingen alleen toestaat buiten het IOV-toepassingsgebied 'Gebied landschappelijke waarden'. De locatie waar het reclamevoertuig staat valt daar niet onder. De overige bezwaren treffen volgens de Awb-adviescommissie evenmin doel. Er waren voor Gedeputeerde Staten ook geen andere redenen om af te zien van handhaving. De Awb-adviescommissie adviseert om het bezwaarschrift daarom ongegrond te verklaren. Gedeputeerde Staten besluiten het advies over te nemen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.  het bezwaarschrift d.d. 12 augustus 2021 van de heer C.H. Mastenbroek te Leusden tegen een opgelegde last onder dwangsom (vanwege overtreding van reclamevoorschrift uit de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht) als ongegrond aan te merken;
  2.  het bestreden besluit d.d. 29 juli 2021 tot oplegging van de last onder dwangsom niet te herroepen;
  3.  de beslissing op bezwaar vast te stellen, aangetekend te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 13 oktober 2021.

 2. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  In dit B-stuk wordt GS gevraagd akkoord te gaan met de planning P&C cyclus en met het verstrekken aan de PS van deze planning via een statenbrief van P&C documenten voor het jaar 2022. Jaarlijks dient GS aan PS inzicht te geven in de data voor het aanbieden van de verschillende planning- en control documenten (artikel 3.2 Financiële verordening). De vaststelling van de vergaderdata van PS door het presidium heeft plaatsgevonden. De planning van de P&C producten is in nauwe samenwerking met de griffie opgesteld en sluit aan bij de vergaderdata van de PS.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het schema met de daarin genoemde data van Planning en Control documenten in kalenderjaar 2022 vast te stellen.
  2. de Statenbrief “Planning P&C 2022” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.< /font>

 3. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 9 november 2021 hebben Gedeputeerde Staten een ontheffing van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht (hierna: IOV) verleend aan de gemeente Nieuwegein ten behoeve van het plan Blok B1 Weverstede in het centrum van Nieuwegein. Gedeputeerde Staten worden voorgesteld om Provinciale Staten met een Statenbrief te informeren over deze eerste keer dat een ontheffing is verleend conform artikel 1.5 van de IOV.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief Ontheffing Interim Omgevingsverordening wijzigingsplan Blok B1 Weverstede gemeente Nieuwegein vast te stellen.

 4. 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  Provinciale Staten worden met kwartaalrapportages structureel op de hoogte gehouden van de voortgang van het programma Vernieuwde Regionale Tramlijn (hierna: VRT). Aan Gedeputeerde Staten wordt gevraagd de kwartaalrapportage en statenbrief van het programma VRT vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden. Hiermee wordt voldaan aan de toezegging om Provinciale Staten structureel over de voortgang van het programma VRT te informeren. De kwartaalrapportage betreft het derde kwartaal van 2021 (standlijn 30 september 2021), met de statenbrief wordt aanvullend de stand van zaken op moment van schrijven weergegeven. Bij afronding van het derde kwartaal is het de verwachting dat het programma VRT geen aanspraak meer zal maken op een deel van het programmabudget. Daartoe zal middels het volgende reguliere Planning & Control product (P&C product) het investeringsbudget verlaagd worden met een bedrag van € 5 miljoen. Verder is het streven om rond de feestdagen de geplande compensatie van twee weken gratis reizen met de tram plaats te laten vinden. Deze planning is onder voorbehoud van eventuele verdere coronamaatregelen die genomen gaan worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de VRT kwartaalrapportage 1-7-2021 t/m 30-9-2021 vast te stellen;
  2. de statenbrief “VRT Statenbrief Kwartaalrapportage 2021-3” vast te stellen en met de VRT kwartaalrapportage ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;

 5. 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  Groene Energie Kromme Rijn en Heuvelrug BV (initiatiefnemer) heeft een vergunning aangevraagd voor het realiseren van een inrichting met covergisting en digestaatverwerking (hierna: covergistingsinstallatie). GS heeft vervolgens 2 vergunningen verleend, te weten de Omgevingsvergunning en de Wnb-vergunning. Deze vergunningen zijn in 2017 afgegeven en zijn onherroepelijk. De covergistingsinstallatie is nog niet in werking, maar wordt momenteel gebouwd. Van Hoof Advies heeft GS, namens 37 cliënten, verzocht de omgevingsvergunning en de Wnb-vergunning in te trekken. Op 9 september 2021 hebben GS het verzoek tot intrekking van de Wnb-vergunning afgewezen. Heden besluiten GS om ook het verzoek om intrekking van de omgevingsvergunning af te wijzen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning van 30 maart 2017 met kenmerk Z/16/568349 - 603674 af te wijzen;
  2. het ontwerpbesluit (Z-INTW-2021-2447) ter inzage te leggen.

 6. 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  Provincies en waterbeheerders binnen de Randstad willen gezamenlijk inzetten op de verdere ontwikkeling en actualisatie van het Randstad overstromingsmodel instrumentarium. Voor afspraken met betrekking tot deze samenwerking is met de partnerorganisaties een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, deze ligt nu ter vaststelling voor. Het gaat om een samenwerking voor een periode van vijf jaar en kent meerdere fases.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Samenwerkingsovereenkomst Randstad Overstromingsmodel Instrumentarium vast te stellen en aan te gaan

 7. 01A
  Besluitenlijst verslag GS-vergadering 5 november 2021 (extra GS-vergadering)
 8. 01C
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 9 november 2021
 9. 04

  Essentie / samenvatting:
  In de Statenbrief van 1 juni 2021 “Toekomstige actualisatie krediet Rijnbrug Rhenen N233” (PS 2021MM76) zijn de Staten geïnformeerd over de benodigde actualisatie van het krediet voor het project Rijnbrug Rhenen N233. Er is aangegeven dat er voor het einde van het jaar een voorstel voor vervolg van dit project aan de Staten zou worden voorgelegd. Aangezien de provincie Gelderland haar twijfels heeft geuit over de verbreding van de Rijnbrug vanwege het extra benodigde budget is besloten om een brief van GS Utrecht aan GS Gelderland te sturen. Met als inhoud de vraag aan GS Gelderland om hun Staten toch een voorstel te doen het extra benodigde budget beschikbaar te stellen. Zodat uitvoering van het project tijdig kan plaatsvinden zoals eerder, ook bestuurlijk, met elkaar is afgesproken.
  Er is de afgelopen tijd kritisch gekeken naar mogelijkheden om het project te versoberen, het Rijk nogmaals te vragen een bijdrage te leveren aan het aanpakken van de brug, de effecten van de P-85 waarde voor de overschrijdingskans (de kans dat het budget voldoet wordt vergroot tot 85 procent) goed in beeld te brengen en een second opinion op de actualisatie van de kostenramingen en de risico’s uit laten voeren. De resultaten hiervan hebben geleid tot een aanscherping van de raming en daaruit blijkt dat er aanvullend krediet nodig is van totaal € 60 miljoen om het project Rijnbrug Rhenen N233 te kunnen aanbesteden. Hiervan is € 50 miljoen voor de indexatie (prijspeil 2025) én zekerheid P85 en € 10 miljoen voor de kostenstijging ten gevolge van het voortschrijdend inzicht. Van de € 60 miljoen komt € 29,6 miljoen ten laste voor de provincie Utrecht en € 30,4 miljoen voor de provincie Gelderland.
  GS Utrecht heeft het voornemen om een Statenvoorstel voor het benodigde extra krediet voor hun deel van het project Rijnbrug te laten behandelen in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 9 februari 2022.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  De brief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland vast te stellen en aan hen toe te zenden, met een afschrift van deze brief aan Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht.

 10. 05

  Essentie / samenvatting:
  De Omgevingswet, die naar verwachting per 1 juli 2022 in werking zal treden, kent verschillende kerninstrumenten. Recent hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie vastgesteld en de eerste Omgevingsverordening met werking onder de Omgevingswet is in procedure. Beide zijn kerninstrumenten voor de provincie. Andere belangrijke kerninstrumenten voor de provincie zijn het programma en het projectbesluit. Voor beide instrumenten betekent de komst van de Omgevingswet een verandering van werkwijze ten opzichte wat binnen de provincie Utrecht nu gewoon is. Hierover is in de Statencommissie Omgevingsvisie tweemaal gesproken, waarna een concept statenvoorstel is opgesteld. Dit bevat het voorstel om afspraken vast te leggen over de werkwijze bij programma’s en projectbesluiten. Dit concept statenvoorstel wordt naar de commissie Omgevingsvisie gestuurd zodat zij hierover het gesprek kunnen voeren. Besluitvorming is begin 2022 voorzien.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het concept statenvoorstel ‘Werkwijze programma’s en projectbesluiten’ vast te stellen;
  2. de statenbrief ‘Werkwijze programma’s en projectbesluiten’ met als bijlage het concept statenvoorstel ‘Werkwijze programma’s en projectbesluiten’ vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 07

  Essentie / samenvatting:
  Vanuit de septembercirculaire 2021 volgen financiële bijstellingen die betrekking hebben op de algemene uitkering van het provinciefonds en decentralisatie-uitkeringen. Over de jaren 2021 tot en met 2025 is cumulatief sprake van een positief effect van € 25,042 miljoen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Uitkomsten septembercirculaire provinciefonds 2021’ vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 12. 09

  Essentie / samenvatting:
  Met deze Statenbrief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de indieningen die zijn gedaan voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. Ministeries hadden tot 31 oktober 2021 de tijd om samen met bedrijven, organisaties en medeoverheden voorstellen in te dienen bij het Groeifonds. Voor de tweede tranche zijn in het voorjaar 244 groeiplannen aangekondigd. Op 1 november is bekendgemaakt dat dit uiteindelijk heeft geleid tot 37 voorstellen die door de verschillende Ministeries zijn ingediend, waarvan de regio Utrecht bij 17 voorstellen betrokken is. Als bijlage wordt een overzicht gepresenteerd van alle ingediende groeiplannen, alsmede een overzicht van de voorstellen waar partners uit de regio Utrecht bij betrokken zijn. In de Statenbrief wordt dieper ingegaan op de projecten waar de provincie Utrecht direct bij betrokken is.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief ‘Tweede ronde Nationaal groeifonds (NGF2)’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
  2. Gedeputeerde Strijk te mandateren tot het doorvoeren van eventuele tekstwijzigingen in de Statenbrief ten behoeve van de meest adequate informatieverstrekking richting Provinciale Staten.

 13. 10

  Essentie / samenvatting:
  Hierbij bieden wij u ter informatie de tussenrapportage 2021 van het programma Hart van de Heuvelrug (HvdH) en Vliegbasis Soesterberg (VBS) aan. Het doel van de tussenrapportage is te informeren over de voortgang van de ontwikkelingen binnen beide programma’s welke hebben plaatsgevonden tot en met oktober van het 2021. Met deze rapportages worden er vroegtijdig nieuwe kansen en risico’s gesignaleerd. Gezien het feit dat de programma’s Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg nauw met elkaar verbonden zijn en gezien de samenwerkingsovereenkomsten dat voor beiden halverwege het jaar een tussenrapportage wordt opgesteld, presenteren we beiden in voorliggend document. In de tussenrapportage worden de hoofdlijnen van de voortgang in het gebiedsprogramma HvdH en het project VBS nader toegelicht. Daarnaast is per deelproject een meer uitgebreidere voortgang beschreven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de Tussenrapportage programma Hart van de Heuvelrug & Vliegbasis Soestberg oktober 2021;
  2. de Statenbrief vast te stellen en de Statenbrief met de tussenrapportage per 16 november 2021 ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 14. 12

  Essentie / samenvatting:
  In de periode 2014 – 2021 zijn negen woningen in de wijk Kanaleneiland (Gemeente Utrecht) verduurzaamd naar nul-op-de-meter (NOM) en één naar NOM-ready woningen. Om lessen uit deze renovatie te kunnen trekken is er een evaluatie aan de staten toegezegd. Deze evaluatie is inmiddels afgerond. De Staten worden over de uitkomsten geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief Evaluatie Kluswoningen Kanaleneiland Utrecht vast te stellen en ter informatie sturen aan Provinciale Staten

 15. 13

  Essentie / samenvatting:
  De kavelruil Utrecht West heeft tot doel om op vrijwillige basis met de grondeigenaren en -gebruikers van het kavelruilgebied afspraken te maken over de realisatie van natuurgebieden en het toekomstbestendig maken van agrarische bedrijven. De kavelruil kan de grondmobiliteit stimuleren en helpen provinciale doelen te bereiken. Voor de provincie is deze kavelruil van belang omdat hiermee een grote stap kan worden gezet om de natuuropgave voor Utrecht West (Natura 2000) en Natuur Netwerk Nederland (NNN) te realiseren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van het volgende uitgangspunt voor de kavelruil:
  De provincie kan alle ‘te ontwikkelen natuur’-gronden uit het Natuurbeheerplan binnen de betrokken gebieden van de kavelruil aankopen en alle ‘te ontwikkelen natuur’-gronden en ‘reeds aanwezige natuur’-gronden uit het Natuurbeheerplan inbrengen (verkopen) in de kavelruil.
  2. de volgende uitgangspunten voor de kavelruil vast te stellen:
  a. de provincie kan alle beschikbare ruilgrond die is aangekocht in het kader van het programma Agenda Vitaal Platteland in de deelgebieden van de kavelruil, inbrengen in deze kavelruil, mits er een koppeling is met realisatie van de natuurdoelen. In eerste instantie beslist de kavelruil coördinator of er een koppeling is met natuurrealisatie. De provincie zal gronden inbrengen en zal deelnemen aan de kavelruil Utrecht West;
  b. de provincie kan maximaal 10 hectare ruilgrond binnen de kavelruilgebieden of daarbuiten aankopen in deze kavelruil, mits er zicht is op inzet voor natuurrealisatie binnen een termijn van 3 jaar na aankoop;
  c. de provincie zal de aankoop van een boerenerf, inclusief bebouwing, binnen de kavelruilgebieden of daarbuiten apart ter besluitvorming voorleggen aan GS;
  d. de provincie betaalt de afwaardering van natuurgronden aan organisaties, bedrijven of particuliere partijen direct in de kavelruil, gekoppeld aan een kwalitatieve verplichting en/of overeenkomst borging natuurontwikkeling. Voor grond die ontgrenst wordt, moet de afwaardering door desbetreffende eigenaar worden terugbetaald aan de provincie;
  e. de provincie draagt er zorg voor dat er zo min mogelijk grond daadwerkelijk op naam van de provincie komt te staan; ook als de provincie de afwaardering of de extra kosten voor de schadeloosstelling (in het geval dat het om prioritair gebied NNN gaat) betaalt, hoeft de grond niet op naam van de provincie;
  f. het onderhandelingsresultaat van de kavelruil Utrecht West wordt, daar waar er fases worden afgerond, gefaseerd ter goedkeuring aan uw college voorgelegd;
  g. indien de NNN anders begrensd moet worden bij de ingebrachte gronden als uitkomst van de kavelruil, dan moet er afstemming plaatsvinden via de Kopgroep Akkoord van Utrecht.
  3. de kosten van deze kavelruil waaronder de kavelruil coördinator te dekken uit de middelen voor natuurrealisatie binnen het programma Agenda Vitaal Platteland.

 16. 14

  Essentie / samenvatting:
  De gemeenteraad van Baarn heeft op 28 september jl. ingestemd met de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed Soestdijk. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 8 oktober 2021 tot en met 18 november 2021 ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder een zienswijze indienen. Bij
  de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan was de provincie nauw betrokken. Het plan voldoet aan de provinciale ruimtelijke belangen met betrekking tot cultuurhistorie, natuur en mobiliteit. In het ontwerpbestemmingsplan is een voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de renovatie van het Paleis in relatie tot de voorgestelde woningbouwontwikkeling. Gebleken is dat deze regel niet voldoende waarborgen biedt voor de renovatie van het Paleis. In de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan wordt aangegeven dat het college van Gedeputeerde Staten het wenselijk vindt om de redactie van deze voorwaardelijke verplichting nader te formuleren in verband met toepassing van de inherente afwijkingsbevoegdheid.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk vast te stellen.
  2. portefeuillehouder Van Essen te mandateren tot het doen van tekstuele aanpassingen van ondergeschikte aard in de brief aan de gemeenteraad van Baarn “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan landgoed Paleis Soestdijk”.