Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 29 juni 2021

09:30 - 12:00
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Solatis Internet heeft bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van haar subsidieaanvraag door GS voor het project Social Data Market Analysis Platform in het kader van de regeling MIT-haalbaarheidsprojecten 2018. De Awb-adviescommissie van PS en GS adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te houden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift tegen afwijzing van de subsidieaanvraag voor het project Social Data Market Analysis Platform ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van d.d. 2 juli 2018 in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering – met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht – te verwijzen naar het advies van d.d. 25 mei 2021 van de Awb-adviescommissie van PS en GS.

 2. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Op grond van de Provinciewet dienen neveninkomsten van de commissaris van de Koning en de gedeputeerden jaarlijks te worden gemeld aan provinciebestuur. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dienen neveninkomsten te worden verrekend met de bezoldiging. Het ministerie van BZK heeft naar aanleiding van de opgaves over het jaar 2020 adviezen opgesteld. Op basis van de adviezen van BZK hoeft voor geen van de betrokkenen verrekening plaats te vinden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. op basis van de adviezen van het ministerie van BZK vast te stellen en te verklaren dat de commissaris van de Koning Oosters en de gedeputeerden Van Muilekom, Strijk, Van Essen, Bruins Slot en Schaddelee vallen onder de verrekenplicht, maar dat er geen (zodanige) neveninkomsten zijn dat deze voor verrekening in aanmerking komen;
  2. de commissarissen van de Koning en de gedeputeerden door middel van de afdoeningsbrieven van deze beslissing in kennis te stellen;
  3. de provinciesecretaris te mandateren om de afdoeningsbrieven namens hen te ondertekenen.

 3. 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  Met de Uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht kunnen subsidies worden verstrekt voor de onderwerpen fiets, verkeersveiligheid, openbaar vervoerinfrastructuur en multimodale knooppunten. Dit passend binnen de doelstellingen van het mobiliteitsprogramma 2019-2023 en de uitvoeringsprogramma’s fiets, verkeersveiligheid, openbaar vervoer en multimodale knooppunten
  Met het besluit tot wijziging worden de subsidieplafonds voor het jaar 2021 geactualiseerd. Ook wordt op enkele thema’s de huidige verdeling naar subsidieplafond per deelonderwerpen opgeheven. Dit om de flexibiliteit te vergroten. Ook wordt het onderwerp Doelgroepenvervoer, Aanvullend openbaar vervoer en Toegankelijkheid openbaar vervoer toegevoegd, zodat voor dit thema ook subsidies kunnen worden verstrekt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsverordening subsidie Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht, geregistreerd onder nummer 8226AAD8, vast te stellen.
  2. dit besluit te publiceren in het provinciaal blad.

 4. 03

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten stelden begin 2021 al een toetsingskader vast voor toepassing van onbewerkt groenafval. Er is landelijk echter ook veel aanbod van bewerkt groenafval (bokashi). Zulk groenafval ontstaat door fermentatie / gisting van organisch materiaal, zoals blad en maaisel. Het wordt door marktpartijen steeds vaker aangeprezen als een prima middel om de bodemkwaliteit te verbeteren. Veel bokashi wordt nu via pilot-projecten afgezet. De monitoring rond de veronderstelde meerwaarde van bokashi schiet echter tot op heden fundamenteel tekort. Om dat te verbeteren is landelijk, vanuit een oogpunt van circulair terreinbeheer, het Onderzoeksplan 2021 opgesteld. Als uitwerking hebben Gedeputeerde Staten nu een toetsingskader vastgesteld om aanvragen voor het mogen toepassen van bokashi onderbouwd te kunnen beoordelen. Gedeputeerde Staten staan tot nader order in de provincie maximaal drie bokashi-pilots toe. Het 'Toetsingskader toepassing bewerkt groenafval (bokashi) provincie Utrecht 2021' wordt per 15 juli 2021 in het Provinciaal Blad gepubliceerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.  het 'Toetsingskader toepassing bewerkt groenafval (bokashi) provincie Utrecht 2021' met de bijbehorende Statenbrief vast te stellen;
  2.  de Statenbrief ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3.  het 'Toetsingskader bewerkt groenafval (bokashi) provincie Utrecht 2021' in het Provinciaal Blad bekend te maken.

 5. 04

  Essentie / samenvatting:
  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), negen gemeenten uit de regio Amersfoort, provincies Gelderland en Utrecht en de regionale woningcorporaties maken afspraken om samen snel meer woningen te bouwen in de regio Amersfoort. Tot 2030 werken partijen aan 23.000 woningen. De woondeal moet ervoor zorgen dat het functioneren van de woningmarkt in de regio Amersfoort structureel verbetert. Ook moeten er sneller (betaalbare) woningen worden gebouwd met oog voor circulariteit, groen en duurzaamheid. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid. Deze woondeal wordt toegevoegd (een addendum) aan de woondeal regio Utrecht/U16. Ook de regio Utrecht/U16 erkent de (woon)opgaven van de regio Amersfoort en heeft ingestemd met aansluiting op hun woondeal. Met de woondeal erkennen alle partijen de kwantitatieve en kwalitatieve woonopgaven van de regio Amersfoort. Al sinds voorjaar 2019 wordt er door regio Amersfoort en provincie Utrecht hard gewerkt aan het bereiken van de prioritaire positie die bij het label van ‘woondeal’ hoort. De woondeal ligt eind juni voor in alle betrokken colleges en besturen voor definitieve besluitvorming, zodat op 14 juli a.s. feestelijk getekend kan worden door alle partijen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de woondeal regio Amersfoort als addendum bij de woondeal regio Utrecht/U16 vast te stellen en aan te gaan;
  2. de statenbrief ‘Woondeal regio Amersfoort als addendum woondeal regio Utrecht/U16’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. de portefeuillehouder Binnenstedelijke ontwikkeling, Rob van Muilekom, te mandateren namens GS de woondeal regio Amersfoort te ondertekenen.

 6. 05

  Essentie / samenvatting:
  Vanuit de meicirculaire 2021 volgen financiële bijstellingen die betrekking hebben op de algemene uitkering van het provinciefonds, decentralisatie-uitkeringen en de opbrengsten motorrijtuigenbelasting. Over de jaren 2021 tot en met 2025 is cumulatief sprake van een nadelig effect van € 2,534 mln.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de meicirculaire provinciefonds 2021;
  2. de Statenbrief 'Uitkomsten meicirculaire provinciefonds 2021’ vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 7. 06

  Essentie / samenvatting:
  Met de gemeente Utrecht is samen gewerkt aan een volgende versie van de oproep (gesteund door Utrechtse bedrijven en organisaties) aan de onderhandelende partijen (Rutte en Kaag) voor grootschalige investeringen in de Utrechtse OV schaalsprong. Het is aan GS te besluiten om wel of niet deel te nemen aan deze oproep. Vervolgens is het aan GS, mits wordt besloten om hier in mee te gaan, te besluiten of de oproep op deze manier goed is vormgegeven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de oproep aan de onderhandelende partijen (Rutte en Kaag) voor grootschalige investeringen in de Utrechtse OV schaalsprong wel te ondersteunen.
  2. de oproep aan de onderhandelende partijen (Rutte en Kaag) voor grootschalige investeringen in de Utrechtse OV schaalsprong is op deze manier wel akkoord om te overhandigen.

 8. 09

  Essentie / samenvatting:
  Onderdeel van de routekaart Slimcity2025 is het verbeteren van de digitale dienstverlening. Als startpunt is de visie op digitale dienstverlening ontwikkeld en op 2 juni 2021 door Provinciale Staten vastgesteld. De visie vormt het richtinggevend kader voor de doorontwikkeling van de (digitale) dienstverlening en de inrichting van processen en systemen ten behoeve van de dienstverlening.
  Veel (business-)projecten die de provincie nu uitvoert hebben direct of indirect effect op de (digitale) dienstverlening en dragen daarmee elk individueel bij aan het realiseren van de visie op digitale dienstverlening.
  In de Uitvoeringsagenda Digitale Dienstverlening wordt invulling gegeven aan hoe de provincie Utrecht haar ambitie in de komende jaren in samenhang wil realiseren (aanpak met 3 categorieën projecten). De uitgangspunten uit de visie zijn in de uitvoeringsagenda Digitale Dienstverlening uitgewerkt in (sub)doelstellingen. In de uitvoeringsagenda worden reeds lopende en geplande (categorie 1 en 2) projecten samengebracht en aangevuld met projecten die specifiek geïnitieerd en uitgevoerd worden om realisatie van de visie op de digitale dienstverlening aan te jagen (categorie 3). Gaandeweg zal de uitvoeringsagenda verder ingevuld worden (m.n. een roadmap naar 2025), aan de hand van de invulling en realisatie van de verschillende (sub-)doelstellingen.
  De uitvoeringsagenda en de inzet van het aanjaagteam draagt bij aan een meer eenduidige aanpak van de digitale dienstverlening binnen de organisatie; borgt dat ook het niet digitale alternatief aandacht krijgt; en geeft richting aan de ontwikkeling van meer ‘dienstverleningsdenken’ binnen de organisatie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de uitvoeringsagenda vast te stellen en hiermee invulling te geven aan hoe de provincie Utrecht haar ambitie in de komende jaren in samenhang wil realiseren.
  • de uitvoeringsagenda digitale dienstverlening zorgt voor het gecoördineerd verbeteren van de digitale dienstverlening naar de verschillende doelgroepen, met aandacht voor een niet-digitaal alternatief.
  • hierin is gekozen voor een aanpak met drie categorieën projecten: businessprojecten (cat1); projecten om te voldoen aan wettelijke richtlijnen (cat2) en projecten die specifiek geïnitieerd zijn om de visie te realiseren (cat3).
  • deze projecten vormen gezamenlijk het portfolio aan projecten om de doelstellingen uit de visie op digitale dienstverlening te realiseren. Prioriteit ligt bij producten en diensten waardoor inwoners en ondernemers makkelijker zaken kunnen doen met de provincie inclusief het goed inregelen van een niet-digitaal alternatief om een aanvraag/melding te doen.