Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 21 september 2021

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  In het kader van het Aanvullend maatregelenpakket binnen VERDER (Het VERDERpakket 2010 – 2020 Projectenboek, 12 april 2010) hebben we in samenwerking met de gemeente Woudenberg naar een oplossing voor het doorstromingsknelpunt van de huidige enkelstrooksrotonde N224 - N226 in Woudenberg gezocht. Uit onderzoek is gebleken dat deze rotonde ombouwen tot een meerstrooksrotonde in de vorm van een zogenaamde 'knierotonde' met een extra bypass in de richting N226-zuid  N224-oost en een bypass in de richting N224-west  N226-zuid de beste oplossing is. Dit brengt wel de noodzaak met zich mee om de huidige gelijkvloerse parallelweg-/fietsoversteek te vervangen door een fietstunnel. De voorbereiding en realisatie staat gepland in de periode 2021-2026 afhankelijk van de noodzakelijke procedures en vergunningen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Statenvoorstel ‘Aanleg rotonde N224 – N226 in Woudenberg’ vast te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen.

 2. 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht hecht in toenemende mate belang aan internationaal spoorvervoer als duurzame vervoervorm en wil hierover met het Rijk en andere regio’s tot scherpere keuzes komen. Dit besluit geeft de stand van zaken aan voor het ontwikkelperspectief van de twee internationale spoorverbindingen die door de provincie voeren. Het betreft de ICE-verbinding via Utrecht naar Keulen/Frankfurt en de IC Berlijn via Amersfoort. In de Europese Green Deal wordt internationaal spoorvervoer als een duurzame
  mobiliteitsoplossing beschouwd, dit komt ook terug in plannen voor de mobiliteitstransitie op nationaal en regionaal niveau. Gelet op het toenemende gebruik (pre-Corona) en trends is er een groot potentieel voor beide verbindingen, terwijl het ontwikkelperspectief op korte en middellange termijn beperkt is. Voor de lange termijn (scope Toekomstbeeld OV, 2040) zijn Rijk, provincies en regio’s op de A12 corridor een onderzoeksprogramma gestart naar uitbreiding van de spoorcapaciteit vooruitlopend op het Bestuurlijk Overleg
  MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Daarbij is voor de provincie Utrecht een integrale benadering van belang. Woningbouwopgaven, regionale ontwikkeling en hieruit voortvloeiende mobiliteitsopgaven moeten in samenhang worden beschouwd met ontwikkelambities voor (inter)nationaal spoorvervoer. Daarnaast staat een onderzoek naar de versnelling van de Berlijntrein op de planning van Toekomstbeeld OV (TBOV). Voor beide studies is positiebepaling als provincie noodzakelijk, gelet op de
  wisselwerking tussen bovengenoemde opgaven. Daarnaast is voor de korte en middellange termijn van belang om samen met andere regionale overheden meer urgentie te bewerkstelligen bij het Ministerie van IenW en de spoorsector voor handelingsperspectief op de korte en middellange termijn (2025-2035).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief Internationaal spoorvervoer en provincie Utrecht vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 3. 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van motie 069, Fietspad van de Toekomst, is in 2019 en 2020 een prijsvraag uitgevoerd om fietsinnovaties te stimuleren. Er zijn drie prijswinnende bedrijven die een ontwikkelbudget hebben ontvangen om een pilot uit te voeren op de N225: de pilot Bliksemsnelle Baan (gerealiseerd in najaar 2020, monitoring uitgevoerd), de pilot Boomveren (gerealiseerd in voorjaar 2021, monitoring loopt) en de pilot UpCycling. De uitvoerbaarheid van de pilot UpCycling langs de N225 is met de prijswinnaar uitvoerig verkend, maar is vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen langs de N225 niet uitvoerbaar gebleken. De lessons learned worden gedeeld en een vervolg wordt onderzocht. Met de prijsvraag en de realisatie van de pilots is de motie Fietspad van de Toekomst uitgevoerd en afgerond. Tegelijkertijd is de ambitie van de provincie om te innoveren op fietsgebied groter geworden en lopen er tal van innovatieve fietsprojecten. Het Fietspad van de Toekomst wordt daarom een platform voor fietsinnovaties. Dat betekent dat het Fietspad van de Toekomst een platform en een merk wordt om voor lastige vraagstukken innovatieve oplossingen te vinden, deze te testen of een test mogelijk te maken en de resultaten te delen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Resultaten motie 069 Fietspad van de Toekomst’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 4. 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  Middels dit document wordt u toestemming gevraagd voor verkoop van een drietal percelen grasland in Achterveld, met een totale oppervlakte van 6.20.15 ha, als uitvloeisel van een eerdere kavelruil die in het kader van het Programma Agenda Vitaal Platteland heeft plaatsgevonden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Akkoord te gaan met de verkoop van 6.20.15 ha agrarische grond - kadastraal bekend als Stoutenburg B 1322, 2332 en 3137 - aan De K. ter afwikkeling van het 1e recht van koop.
  2. Deze transactie te laten plaatsvinden waarbij de (marktwaarde)taxatie met peildatum 31 december 2019 het uitgangspunt is voor de verkoop van de percelen, conform eerder gemaakte afspraken.
  3. Indien De K. de grond niet voor 31-12-2021 afneemt dan akkoord te gaan met de check of de grond bruikbaar/ inzetbaar is voor andere programma’s. Mocht dit niet het geval zijn dan de 6.20.15 ha agrarische grond in de Grondbank opnemen en het eventueel starten van een openbare verkoopprocedure, waarbij de gronden verkocht zullen gaan worden tegen de dan geldende taxatiewaarde bepaald door een onafhankelijke taxateur, conform het vastgestelde grondbeleid.
  4. Team Grondzaken en Bedrijfsvoering opdracht te geven deze transactie binnen de kaders van de vastgestelde nota grondbeleid het uitvoeringskader grondbeleid 2020 uit te voeren en notarieel af te laten handelen.
  5. Geheimhouding opleggen op dit B-stuk en de bijlagen en na aankoop deze geheimhouding weer opheffen conform artikel 55 van de Provinciewet.
  6. De met de verkoop gepaard gaande opbrengsten te verrekenen met de balanspost ‘AVP grondvoorraad ruilgronden’ en eventuele meer- of minder opbrengsten te laten verlopen via de exploitatie van het programma AVP, dat is opgenomen onder beleidsdoel 2.1: het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld).

 5. 0.17.H

  Essentie / samenvatting:
  De uitvoeringsverordening subsidie Cultuur en Erfgoed provincie Utrecht 2020-2023 (nr. 82115C57, vastgesteld d.d. 14 juli 2020) dient uitvoering te geven aan de subsidieverlening volgens het cultuur- en erfgoedbeleid zoals dat is vastgesteld in het Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 ‘Voor Jong & Altijd’. Op een aantal onderwerpen is het beleid binnen het programma nader uitgewerkt. Om daar uitvoering aan te geven dienen de subsidieplafonds in de uitvoeringsverordening gewijzigd te worden. Hierbij gaat het om een
  verhoging van de subsidieplafonds voor de onderwerpen Bibliotheken en Publieksbereik. Voor het onderdeel Talentontwikkeling gaat het om zowel een wijziging in het subsidieplafond als om een wijziging in de percentage van de subsidiabele kosten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het wijzigingsbesluit Uitvoeringsverordening subsidie Cultuur en Erfgoed provincie Utrecht 2020-2023, geregistreerd onder nummer 822B2B13, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad van Utrecht.

 6. 0.18.H

  Essentie / samenvatting:
  GS kunnen op basis van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016 (SVNL2016), de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) en de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden (UVAN) subsidies verstrekken voor: het beheer van natuurterreinen, de functieverandering van landbouwgrond naar natuur ten behoeve de realisatie van het NNN en de Groene contour, en de aanleg en kwaliteitsverbetering van natuurgebieden. Jaarlijks vindt openstelling van de subsidieregelingen plaats Het Openstellingsbesluit subsidies natuur 2022 bepaalt waarvoor op basis van de regelingen subsidie kan worden aangevraagd ten laste van het boekjaar 2022, hoeveel geld daarvoor beschikbaar is, in welke periode en hoe de subsidie kan worden aangevraagd. Nieuw in het openstellingsbesluit voor 2022 ten opzichte van het openstellingsbesluit voor 2021 is dat ook subsidie mogelijk is voor de realisatie van de Groene contour en het treffen van de natuurherstelmaatregelen voor N2000-gebieden, waarvoor de provincie Utrecht op 11 augustus jl. een Specifieke uitkering (SPUK) heeft ontvangen van het ministerie van LNV.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2022, geregistreerd onder nr. 822AC5EA, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 7. 03

  Essentie / samenvatting:
  Uit de jaarlijkse beoordeling van de heffingsverordeningen van de provincie Utrecht is gebleken dat de Legesverordening provincie Utrecht 2018 per 1 januari 2022 moet worden geactualiseerd. De legestarieven worden per 1 januari 2022, waar mogelijk, verhoogd met 1,5%. Voorts worden er drie nieuwe legestarieven in het kader van de Wet natuurbescherming toegevoegd, één tarief in het kader van de Wet natuurbescherming wordt verhoogd anders dan met de hiervoor genoemde indexering en er worden een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd.
  De Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002, de Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012 en de Verordening nazorgheffing provincie Utrecht 1999 behoeven geen actualisatie. Het statenvoorstel tot wijziging van de Legesverordening provincie Utrecht 2018 en de bijbehorende tarieventabel voor het jaar 2022 wordt ter vaststelling aangeboden. Als de Omgevingswet per 1 juli 2022 wordt ingevoerd, zullen de heffingsverordeningen opnieuw worden gecontroleerd en waar nodig per deze datum worden aangepast of vervangen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het statenvoorstel tot actualisatie van de Legesverordening provincie Utrecht 2018 en de bijbehorende tarieventabel per 1 januari 2022 vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten;
  2. de portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van eventuele wijzigingen van redactionele aard in het statenvoorstel.

 8. 04

  Essentie / samenvatting:
  De Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley is één van de zeven verstedelijkingsstrategieën die in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) worden opgesteld. De noodzaak voor de verstedelijkingsstrategie wordt ingegeven door de grote groeiopgave in de regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley. Het verstedelijkingsconcept, met daarin de ambitie om door te groeien naar een Groene Metropool, bouwstenen en ontwerpprincipes, en wordt ter vaststelling aangeboden aan alle betrokken colleges, raden en Staten. In het najaar van 2021 wordt het verstedelijkingsconcept verder uitgewerkt tot een verstedelijkingsstrategie en -akkoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het verstedelijkingsconcept en de daarin uitgesproken ambitie ‘meer landschap, meer stad’, de ontwerpprincipes voor de bouwstenen leefomgeving, mobiliteit, economie en wonen en de voorgestelde langjarige samenwerking en werkwijze in de regio’s Foodvalley en Arnhem-Nijmegen vast te stellen;
  2. kennis te nemen van de aanzet van gebiedsuitwerkingen en de vervolgstappen richting verstedelijkingsstrategie en verstedelijkingsakkoord;
  3. het Statenvoorstel Verstedelijkingsconcept regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 9. 05

  Essentie / samenvatting:
  Regio Amersfoort (9 gemeenten) is centraal gelegen in de Stedelijk Netwerk Nederland en een aantrekkelijke regio voor wonen, werken en recreatie. Dit leidt tot een grote vraag aan extra woningen en werkgebieden en daarmee samenhangende mobiliteit, groen en landschap. Met andere ruimtevragers als klimaatadaptatie, de transitie naar duurzame energie en landbouwtransitie, staat de ruimte en de kwaliteit van de regio onder druk. De regio Amersfoort en de provincie Utrecht hebben daarom samen het initiatief genomen om een Ontwikkelbeeld te ontwikkelen voor de periode 2030-2040 om de groei van Regio Amersfoort voor wonen, werken, bereikbaarheid, groen en landschap in goede banen te leiden. Dit heeft geleid tot het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort Centraal! Door dit Ontwikkelbeeld vast te stellen en er gezamenlijk met het Rijk, Regio Amersfoort, gemeenten, waterschappen, provincie Gelderland en andere partners uitvoering aan te geven, kan de regio blijven groeien met behoud van leefbaarheid en bereikbaarheid.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort Centraal! met daarin opgenomen pijlers, strategie en uitvoeringsagenda vast te stellen, als basis voor de verdere samenwerking met de partners (rijk, provincies, regio’s, gemeenten, waterschappen en andere partners) op het gebied van verstedelijking, economie, bereikbaarheid, groen en leefbaarheid;
  2. het Statenvoorstel Ontwikkelbeeld regio Amersfoort Centraal! vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. kennis te nemen van bijlage 2: Uitkomst online enquête Ontwikkelbeeld.

 10. 07

  Essentie / samenvatting:
  Nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet doorgeschoven is naar 1 juli 2022, is aanpassing van de planning voor het traject naar vaststelling van de Omgevingsverordening wenselijk. Voorgesteld wordt om de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 in maart 2022 vast te stellen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de planning voor vaststelling van de Omgevingsverordening 2022 aan te passen;
  2. de statenbrief ‘Aangepaste planning Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022’ vast te stellen en ter kennisname toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 08

  Essentie / samenvatting:
  Het voorstel luidt gedeputeerde Van Muilekom te mandateren om het stadsakkoord Utrecht Toegankelijk op 7 oktober te ondertekenen namens het college van Gedeputeerde Staten. Met de ondertekening van dit akkoord bekrachtigt de provincie onder andere de intentie om in samenwerking met de gemeente Utrecht het openbaar vervoer toegankelijker te maken. Daarmee werken we samen aan implementatie van het VN-Verdrag Handicap, geheel volgens de lijn van de Sociale Agenda i.o.. Portefeuillehouders Mobiliteit, A. Schaddelee, en Sociale Agenda, R. van Muilekom, trekken hierin samen op. Gedeputeerde Schaddelee is 7 oktober verhinderd; gedeputeerde Van Muilekom ondertekent namens het college.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de portefeuillehouder Van Muilekom te mandateren het stadsakkoord Utrecht Toegankelijk op 7 oktober 2021 te ondertekenen namens het college van Gedeputeerde Staten;
  2. Provinciale Staten hierover per brief te informeren.

 12. 09

  Essentie / samenvatting:
  De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (hierna: SKNL) is het provinciale kader op grond waarvan subsidies kunnen worden verstrekt ter stimulering van verdere realisatie en verbetering van de natuur (NNN). Deze regeling is gebaseerd op een modelregeling die in interprovinciaal verband (BIJ12) is opgesteld. In (dit model en) deze regeling is, in verband met de Europese beoordeling van de staatssteunaspecten, bepaald dat subsidies op grond van die regeling kunnen worden aangevraagd tot en met 31 december 2021. Om ook na die datum SKNL-subsidies te kunnen verlenen is een geactualiseerde modelregeling voor een staatssteunbeoordeling voorgelegd aan en voor een periode van zes jaar akkoord bevonden door de Europese commissie. Dit wijzigingsbesluit stemt de SKNL af op die geactualiseerde modelregeling en houdt aanvullend een aantal beperkte, veelal tekstuele, wijzigingen in.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de “Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht” te wijzigen zoals vermeld in het “Besluit tot wijziging van de SKNL” opgenomen als bijlage 1;
  2. het besluit tot wijziging van de SKNL te publiceren in het Provinciaal Blad;
  3. de statenbrief inclusief bijlage “Besluit tot wijziging van de SKNL” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 13. 10

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht staat voor grote uitdagingen om de provincie aantrekkelijk te houden om in te wonen, te werken, te recreëren en te ondernemen. Grote transitieopgaven, zoals de woningbouwopgave, klimaatadaptatie en energietransitie, en transities op het gebied van onder meer zorg en voedsel hebben impact op de omgeving en daarmee op de gezondheid van de inwoners. Dit vraagt om oplossingsrichtingen en een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Innovatie is daarom één van de uitgangspunten van de
  provinciale Omgevingsvisie, die het kader vormt voor het innovatieprogramma gezonde leefomgeving. Een focus op dynamisch samenwerken, een integrale, omgevingsgerichte aanpak en ruimte voor inspirerende pilots in de praktijk zijn daarbij onmisbaar. Deze focus vindt het programma o.a. in vernieuwende lerende netwerken zoals de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven en de Health Hub Utrecht, waarin de provincie als partner samen met publieke, private partijen, kennisinstellingen en inwoners innovatieve pilots,
  onderzoeken en living labs uitvoert. Om daarmee met zijn allen het verschil te gaan maken bij het bevorderen van de gezondheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen in de provincie Utrecht. Daartoe levert de provincie met dit innovatieprogramma gezonde leefomgeving inspiratie en input. Met dit besluit wordt het concept innovatieprogramma voorgelegd aan PS in de Statencommissie M&M om input op te halen. Daarna wordt de definitieve versie door GS vastgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief vast te stellen en tezamen met het concept innovatieprogramma gezonde leefomgeving ter bespreking toe te sturen aan Provinciale Staten.

 14. 11

  Essentie / samenvatting:
  Vanuit verschillende onderdelen draagt de provincie Utrecht momenteel bij aan het herstel van de sectoren Cultuur & Erfgoed en Recreatie & Toerisme in het kader van de COVID-19 crisis: 1. De uitvoering van de tweede tranche van het Steunpakket is in volle gang en naar verwachting wordt van de resterende 2,5 miljoen euro in 2021 ongeveer 2 miljoen uitgegeven. Hiermee worden 6 partnerinstellingen, 10 festivals, 75 jonge makers, 8 regionale theaters, 1 lokale instelling en 7 innovatieprojecten ondersteund. De overige middelen à 500.000 euro worden gereserveerd, zoals parallel is voorgesteld bij de Zomernota, voor 2022 en 2023 om in te kunnen spelen op de dan geldende situatie.
  2. Daarnaast is de campagne ‘Buitenleven in Utrecht’ gestart en wordt dit najaar de campagne ‘Kickstart Cultuur’ gestart als onderdeel van het plan ‘Herstel Impuls Toeristische Sector Provincie Utrecht’, dat door de sector zelf is opgesteld en dat door de provincie wordt ondersteund als extra inzet voor versterking en herstel van het (zakelijk) toerisme naar aanleiding van de coronacrisis. In de vergadering van PS d.d. 2 juni 2021 is voor de twee campagnes 200.000 euro vrijgemaakt uit het COVID-flankerend beleid.
  3. Tot slot is er, naar aanleiding van vragen uit PS bij de bespreking van het Statenvoorstel om COVIDgelden te gebruiken voor de Vuelta d.d. 20 januari 2021, een inventarisatie gehouden naar grote(re) evenementen die in 2022 gaan plaatsvinden. Hierover is PS reeds geïnformeerd in de Statenbrief ‘Stand van Zaken Corona maatregelen - april 2021’ (2021BEM81). Daarbij is aangegeven dat eerst binnen de bestaande begroting zal worden bezien of er aanleiding is steun te verlenen aan dergelijke evenementen.
  Een deel van de evenementen die hieruit voort zijn gekomen en die bijdragen aan het herstel gedurende en na deze corona-periode, passen binnen de opgestelde voorwaarden, kaders en budgetten van de beleidsterreinen Cultuur & Erfgoed en Recreatie & Toerisme, waardoor een extra claim op de COVIDmiddelen op dit moment niet nodig is.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. akkoord te gaan met de voorgestelde evenementen en deze te financieren uit de lopende programma’s Cultuur & Erfgoed en Recreatie & Toerisme;
  2. de Statenbrief vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 15. 12

  Essentie / samenvatting:
  De statenbrief bevat een eerste voortgangsbericht over de Vitale Wijken aanpak. De provincie heeft in 2020 met het Rijk en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Zeist een Regio Deal voor de wijken Overvecht, Batau en Vollenhove gesloten. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de gemeente Amersfoort in de Samenwerkingsovereenkomst voor de wijk Soesterkwartier. De uitvoering van de geplande activiteiten en projecten heeft de afgelopen periode veelal doorgang kunnen vinden. Wel zijn vanwege de beperkingen door
  de coronacrisis soms aanpassingen nodig geweest in de werkwijze en de manier waarop de contacten met de inwoners en andere betrokkenen werden vormgegeven. In een enkel geval zijn activiteiten noodgedwongen doorgeschoven naar het najaar. Voor het Soesterkwartier hebben de coronabeperkingen tot enkele maanden vertraging geleid bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor het Soesterkwartier. Dit uitvoeringsprogramma wordt in cocreatie met de bewoners opgesteld en komt naar verwachting eind 2021
  gereed. Dit voortgangsbericht met een actuele stand van zaken over de Vitale Wijken aanpak wordt conform eerdere toezegging jaarlijks ter informatie aan Provinciale Staten toegestuurd. Het gaat hierbij zowel om de realisatie van de uitvoeringsprogramma’s in de wijken als de voortgang van het gezamenlijke kennis- en monitoringsprogramma.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Voortgang Vitale Wijken aanpak’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 16. 13

  Essentie / samenvatting:
  Het college van Gedeputeerde Staten is halverwege de collegeperiode. Een moment om te reflecteren op de werkwijze van het college en de behaalde resultaten. Daarvoor willen wij op 26 oktober het gesprek aangaan met (maatschappelijke) partners in de samenleving. Daarnaast is de Midterm review van het coalitieakkoord gereed om als onderligger te dienen voor dit gesprek.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Midterm review vast te stellen;
  2. de statenbrief vast te stellen en te versturen aan Provinciale Staten;
  3. tot het organiseren van een debat met stakeholders en publiek dat live wordt gestreamd.