Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 16 maart 2021

09:30 - 11:45
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.05.H

  Essentie/samenvatting:
  Provinciale Staten door middel van een statenbrief informeren over het instellen van cassatie door NV REMU naar aanleiding van de uitspraak van het hof op 8 december 2020 in het geschil REMU en Eneco.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘NV REMU stelt cassatie in tegen uitspraak nabetalingsclaim op Eneco.‘(822186E4) vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 2. 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  De regio U16 heeft in de afgelopen periode een Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) opgesteld. Dit is voor een informele consultatieronde in de colleges van B&W van de 16 betrokken gemeenten toegestuurd. Ook de provincie Utrecht heeft dit document ontvangen. Gezien de provinciale betrokkenheid bij de totstandkoming van het IRP heeft ook de provincie een reactie opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de reactiebrief aan de regio U16 over het Integraal Ruimtelijk Perspectief vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.15.H

  Essentie/samenvatting:
  De provincie is verzocht om bij een procedure tot het vaststellen van de wegenlegger, een openbaar weggedeelte behorende tot het Kloosterlaantje te Driebergen-Rijsenburg in die wegenlegger op te nemen. Dit op basis van artikel 27 van de Wegenwet. De Provincie Utrecht heeft een wijzigingslegger vastgesteld om het laatste gedeelte van het Kloosterlaantje in de wegenlegger op te nemen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de wijzigingslegger ten aanzien van het laatste gedeelte Kloosterlaantje vast te stellen;
  2. de gemeente Utrechtse Heuvelrug middels bijgaande brief te verzoeken om het laatste gedeelte Kloosterlaantje in de wegenlegger op te nemen;
  3. het onderhoud van het Kloosterlaantje ten laste van de gemeente te brengen, zoals nu ook al plaatsvindt.

 4. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 9 maart 2021
 5. 04

  Essentie / samenvatting:
  In de Statenbrief geeft het college een toelichting op de gevolgen van het Coronavirus en de lockdown-maatregelen voor de prestaties van de organisatie. Die gevolgen zijn zodanig groot, dat het college een besluit heeft genomen over hoe met de ontstane situatie om te gaan. Daarbij wordt er een relatie gelegd tussen de verminderde inzet van de provinciale medewerkers, de situatie bij de provinciale partners en het werk van Provinciale Staten. Het college heeft besloten om bij de bepaling van welke activiteiten prioritair zijn en dus zoveel mogelijk onvertraagd doorgang moeten vinden, in te zetten we op:
  -de wettelijke taken van de provincie,
  -taken waar “buiten” de toegevoegde waarde van de provincie het grootst is,
  -de belangrijkste opgaven uit het coalitieakkoord “Nieuwe energie voor Utrecht”,
  -de continuering van de bedrijfskritische werkprocessen en verbeterprogramma’s.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. bij de bepaling van welke activiteiten prioritair zijn en zoveel mogelijk onvertraagd doorgang moeten vinden, in te zetten op;
       - de wettelijke taken van de provincie
       - taken waar “buiten” de toegevoegde waarde van de provincie het grootst is
       - de belangrijkste opgaven uit het coalitieakkoord “Nieuwe energie voor Utrecht”,
       - de continuering van de bedrijfskritische werkprocessen en verbeterprogramma’s
  2. de naar aanleiding van de collegebehandeling van 2 maart gewijzigde Statenbrief over de gevolgen van het Coronavirus en de lockdown-maatregelen voor de prestaties van de organisatie vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

 6. 06

  Essentie/samenvatting:
  Op 14 januari jongstleden is door het Concern Managementteam (CMT) de concernopgave Verkenning strategische positionering Trambedrijf vastgesteld. Deze verkenning heeft als doel te komen tot een voorkeursvariant voor een toekomstige eigendoms- en governance structuur die:
  • De reiziger vooropstelt bij de dagelijkse uitvoering van de exploitatie en het beheer & onderhoud;
  • Bijdraagt aan een toekomstvaste, duurzame en professionele tramorganisatie met aandacht voor de totale OV businesscase (marktconformiteit);
  • Transparant is ten aanzien van planvorming, uitvoering en verantwoording van concessiebeheer, exploitatie en beheer en onderhoud en de samenhang daartussen;
  • Effectieve en efficiënte besluitvorming van de (integrale) OV-keten bevordert.
  Daarnaast moet deze verkenning een conclusie en aanbeveling opleveren ten aanzien van de uitvoering van grote infrastructurele OV-projecten onder leiding van en door de provincie.
  De verkenning is ingedeeld in vier fasen. De opdrachtverstrekking voor het uitvoeren van de verkenning is de eerste stap in dit proces.
  Naast de inrichting van een projectstructuur in de provinciale organisatie, zijn de eerste stappen gezet in het formeren van een externe klankbordgroep. Deze klankbordgroep zal bestaan uit personen buiten de provinciale organisatie die hun sporen in het OV-domein en/of de politiek hebben verdiend. Het doel van de externe klankbordgroep is om het project te challengen en scherp te houden tijden het proces waarbij de varianten vorm krijgen, maar ook tijdens het proces van besluitvorming.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.de bijgevoegde opdrachtformulering voor een extern bureau ten behoeve van het uitvoeren van de verkenning voorlopig vast te stellen;
  2.Gedeputeerde mobiliteit te mandateren om, ingeval van marginale wijzigingen, de opdrachtformulering op basis van advies van de Ondernemingsraad aan te passen en definitief te maken. Indien de wijzigingen substantieel zijn en de kern van de opdracht verandert zal deze opnieuw ter besluitvorming worden voorgelegd aan GS;
  3.een externe klankbordgroep in te stellen en daarbij de vacatieregeling van toepassing te verklaren;
  4.de Statenbrief Fase 1 van Verkenning strategische positionering Trambedrijf vast te stellen en te versturen naar Provinciale Staten.

 7. 07

  Essentie/samenvatting:
  In motie 123 wordt GS opgeroepen om voor 1 april een plan van aanpak op te stellen om weer een Fairtrade Provincie te worden. Daarvoor zijn twee zaken noodzakelijk, ambtelijke inzet (in werkgroepen en om intern fairtradeproducten te promoten) en dat meer Utrechtse gemeenten een werkgroep hebben die aan de slag is  om de gemeente een Fairtrade Gemeente te maken. Vanwege de drukte kan er geen ambtelijke inzet plaatsvinden en werkgroepen zijn in een tijd van Corona moeilijk op te zetten. Aldus wordt in de Statenbrief
  aangegeven dat 1 april niet haalbaar is.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief 'uitvoering motie 123' vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 8. 08

  Essentie/samenvatting:
  In het achterliggende jaar zijn diverse stappen gezet in de doorontwikkeling van de (leesbaarheid) van de diverse planning- en control producten. Het verbeteren van de toegankelijkheid en communicatie van deze producten heeft de blijvende aandacht van het college, waarbij in de komende jaren steeds sterker wordt ingezet op het digitaal ontsluiten van die informatie. Hiermee geeft het college aan de door Provinciale Staten gegeven opdracht bij de programmabegroting 2020.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Doorontwikkeling (leesbaarheid) planning- & control producten‘ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 9. 08

  Essentie/samenvatting:
  Uit de ontvangen inschrijvingen voor de lopende aanbesteding van de Spooromlegging Nieuwegein City blijkt dat het beschikbare krediet naar alle waarschijnlijkheid niet voldoende is. Dit risico van overschrijding van de raming ten gevolge van de spanning op de aanbestedingsmarkt voor civiele projecten is voorzien binnen het project VRT. Daarom heeft Gedeputeerde Staten in april 2019 besloten een Bestuurlijk Onvoorzien van € 2,0 miljoen in stand te houden voor het marktrisico van het deelproject Nieuwegein City en dit onder aansturing van Gedeputeerde Staten te plaatsen. Gedeputeerde Staten wordt gevraagd een deel van dit Bestuurlijk Onvoorzien nu vrij te geven en geheimhouding op te leggen op de financiële bijlage totdat de gunning voor het werk onherroepelijk is en het contract is ondertekend.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. De eerder gevormde risicoreservering Bestuurlijk Onvoorzien ten behoeve van de gunning vrij te geven zoals opgenomen in “Bijlage 1 Financiële onderbouwing vrij te geven Bestuurlijk Onvoorzien”.
  2. Op grond van art. 55, eerste lid, van de Provinciewet in samenhang met het belang genoemd in art. 10, tweede lid sub b, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op “Bijlage 1 Financiële onderbouwing vrij te geven Bestuurlijk Onvoorzien”, totdat de gunning voor het werk onherroepelijk is en het contract is ondertekend, omdat deze marktinformatie bevat.

  Vooraf vraagt de cvdK of het niet verstandig is om de staten, onder geheimhouding te informeren.
  Gedeputeerde Schaddelee geeft aan dat er begin mei een kwartaalrapportage naar de staten gaat waar ze worden geïnformeerd over de risicoreservering.
  Het B-stuk en de bijlage worden conform vastgesteld

 10. 09

  Essentie/samenvatting:
  De eerste tranche van het Steunpakket Cultuur en Erfgoed COVID-19 is bijna afgerond en Onderzoeksbureau Berenschot heeft het bijbehorende evaluatierapport op 2 maart opgeleverd (zie bijlage). Ondertussen wordt de tweede tranche van het Steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19 voorbereid. Met de aanhoudende lockdown is het van belang om samen met gemeenten, rijk en fondsen een zo volledig mogelijk vangnet te bieden aan de cultuur- en erfgoedsector. Aan de hand van de ervaringen van de eerste tranche, de aanbevelingen van onderzoeksbureau Berenschot, een informatiesessie met de Commissie BEM en diverse gesprekken met de culturele sector en gemeenten zijn de contouren voor de tweede tranche opgesteld. Het voornemen is de tweede tranche te starten in Q2 van 2021 en bestaat uit verschillende onderdelen die een eigen planning en uitwerking kennen. In totaal is van de 6 miljoen nog ongeveer 2,4 miljoen euro over voor de tweede tranche.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Contouren tweede tranche Steunpakket’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 10

  Essentie / samenvatting:
  Zoals bekend, ligt er voor het verbeteren van onze bedrijfsvoering een aantal forse uitdagingen. Deze uitdagingen pakken we op een aantal wijzen op. Voor de langere termijn wordt gewerkt aan de Utrecht Academie; een continue scholings- en trainingsprogramma voor onze medewerkers, waarin ook de organisatiecultuur blijvend aandacht krijgt. Verder wordt een beleid vorm gegeven ten aanzien van hybride werken in de toekomst. Tenslotte werken we voor de korte en middellange termijn aan drie verbeterprogramma’s die passen onder de noemer "De basis op orde". Dit zijn de programma’s:
  1. Versterken Financiële Functie;
  2. Digitale Routekaart;
  3. Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen.


  Over de voortgang van het programma Versterken Financiële Functie wordt separaat gerapporteerd aan de Commissie FAC. Met deze Statenbrief wordt de Commissie BEM geïnformeerd over de voortgang van het programma ‘Digitale Routekaart’ en het programma ‘Verbetering Bedrijfsvoeringsprocessen’.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de voortgang van de bedrijfsvoeringsbrede veranderprogramma’s in het eerste kwartaal van 2021;
  2. de statenbrief “Voortgang Bedrijfsvoeringsbrede veranderprogramma’s eerste kwartaal 2021” met de bijlagen vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 12. 12

  Essentie/samenvatting:
  De provincie is benaderd door een melkveehouder. De ondernemer heeft aangegeven dat hij wil stoppen met zijn bedrijf. Het betreft een melkveehouderij met totaal 39 ha eigen grond en ca. 130 melkkoeien met bijbehorend jongvee.
  Aankoop van het bedrijf, gronden en fosfaatrechten, kan bijdragen aan te realiseren provinciale en Rijksdoelen zowel binnen het stikstofdossier als binnen het klimaatdossier-veenweiden betreffende bodemdaling. Door de ligging direct grenzend aan een N2000-gebied en in een diepe sterk zakkende polder is aankoop van deze potentiële stopper een kans om voortgang te maken in beide dossiers. Het bedrijf ligt precies in het gebied waar we op basis van de Impulsgelden veenweiden een gebiedsproces willen starten om klimaatdoelen en doelen op gebied van stikstof te realiseren.
  Financiële middelen komen beschikbaar vanuit het rijk: in eerste instantie via de Impulsgelden veenweiden en daarna zo mogelijk uit de Opkoopregeling in het kader van de stikstofproblematiek.
  Het gaat in eerste instantie alleen om de aankoop van de percelen grond van het agrarisch bedrijf in het kader van bodemdaling. De opstallen en het erf worden nu (nog) niet meegenomen. Eerst nadat de agrarisch ondernemer heeft bepaald wat hij gaat doen met het boerenerf kunnen de onderhandelingen gevoerd worden omtrent de fosfaatrechten en het op naam stellen van de NB-wet vergunning bij de provincie in het kader van de vermindering stikstofdepositie. Het voorstel is nu om de gronden van het agrarisch bedrijf aan te kopen en hier een koopovereenkomst voor aan te gaan.
  De onderhandelingen zijn gevoerd onder voorbehoud goedkeuring GS.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. De koopovereenkomst vast te stellen en aan te gaan voor de aankoop van de 31,5 ha grond van het melkveebedrijf aan      De Meije 207 te Zegveld, inclusief alle bijbehorende handelingen, binnen de kaders van vastgesteld grondbeleid.
  2. Voor de aankoop van de 31,5 ha grond een investeringskrediet aan te vragen aan PS via de Voorjaarsrapportage 2021.
  3. Akkoord te gaan met de aankoop van de productierechten en het op naam van de provincie Utrecht stellen van de stikstofvergunning indien de Provincie Zuid Holland dit deel niet voor haar rekening wil of kan nemen.
  4. De kosten voor de aankoop van de productierechten en het op naam stellen van de stikstofvergunning ten laste te brengen van de door het Rijk beschikbaar gestelde gerichte opkoopregeling veehouderijbedrijven en de daaruit voortvloeiende (saldo neutrale) begrotingswijziging op te nemen in de Voorjaarsrapportage 2021;
  5. Geheimhouding opleggen op dit B-stuk en de bijlage en na aankoop deze geheimhouding weer opheffen conform artikel 55 van de Provinciewet

 13. 14

  Essentie/samenvatting:
  De gemeente Woerden werkt aan een stedenbouwkundige visie voor het stationsgebied, Poort van Woerden. Deze visie is in concept gereed. De provincie stuurt de gemeente Woerden een brief waarin zij haar steun uitspreekt voor de ambities van de gemeente ten aanzien van het stationsgebied en aangeeft met de gemeente in gesprek te willen blijven over de verdere planvorming en -uitwerking.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de reactie op de concept stedenbouwkundige visie voor Poort van Woerden vast te stellen en toe te zenden aan het college van B&W van de gemeente Woerden.