Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 12 oktober 2021

09:30 - 12:15
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 003H

  Essentie / samenvatting:
  De schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht die naar aanleiding van de Statenbrief d.d. 7-9-2021 zijn gesteld over mobiliteit en natuur ivm de ontwikkeling van Paleis Soestdijk worden beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  De beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid mevrouw De Jong van GroenLinks betreffende Paleis Soestdijk vast te stellen en te verzenden.

 2. 010H

  Essentie / samenvatting:
  Op 8 juni 2021 hebben Gedeputeerde Staten goedkeuring gegeven aan het eerste ruilplan in het kader van de Kavelruil Kamerik-Harmelen. Eén van de beslispunten betrof de instemming met een nieuwe ontsluiting op de  N198 onder voorwaarde dat er draagvlak zou zijn onder de direct betrokken bewoners en dat de
  verkeersveiligheid verbeterd zou worden. Gesprekken met de bewoners hebben geleid tot een gedragen ontwerp van de ontsluiting. De verkeersveiligheid wordt aanzienlijk vergroot door het verplaatsen van een aantal parkeerplaatsen. Om mogelijk overlast voor de direct betrokken bewoners te verminderen, wordt de aansluiting
  zodanig aangelegd dat er niet of nauwelijks sprake is van (licht)hinder. Gedeputeerde Staten besluiten akkoord te gaan met het alternatieve ontwerp waardoor de hierboven genoemde voorwaarde komt te vervallen. Voor de ontsluiting en de nieuwe parkeerplaatsen wordt in afwijking van het besluit van 8 juni 2021 geen 220 m2 maar ca 400 m2 grond aangekocht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. dat de voorgestelde ontsluiting van de huidige percelen aan de Houtdijk op de N198 voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het GS besluit van 8 juni 2021;
  2. voor de ontsluiting en parkeerplaatsen ca 400 m2 grond aan te kopen;
  3. team GEB opdracht te geven om deze transactie te begeleiden en te laten plaatsvinden binnen de kaders van de vastgestelde Nota grondbeleid 2020 en het Uitvoeringskader grondbeleid 2020 en de notariële en kadastrale afhandeling te verzorgen.

 3. 011H

  Essentie / samenvatting:
  In het kader van het programma Agenda Vitaal Platteland wordt langs de Bijleveld (gelegen ten noorden van Kockengen in het gebied Groot Wilnis Vinkeveen) een ecologische verbindingszone heringericht, voordat verkoop kan plaatsvinden aan een eindbeheerder. Het gaat in totaal om een gebied van ongeveer 4,7 ha. De
  betrokken percelen zijn grotendeels in eigendom van de Provincie Utrecht. Drie kleine percelen (0,65 ha) in de verbindingszone zijn in eigendom van resp. Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) en Staatsbosbeheer (SBB). Aankoop van deze 3 percelen bestaande natuur is gewenst om de verbindingszone in zijn geheel (her)
  in te richten en als geheel aan een eindbeheerder te verkopen. Het is een beperkte investering, die in het vervolgtraject tijd scheelt (geen afstemming en afspraken met andere eigenaren nodig). Staatsbosbeheer heeft kenbaar gemaakt geen eindbeheerder van de verbindingszone te willen zijn.
  Middels dit B-stuk wordt toestemming gevraagd voor aankoop van deze 0.65.90ha bestaande natuur. De aankoop zal conform de Nota grondbeleid 2020 plaatsvinden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. akkoord te gaan met de aankoop van de 0.65.90 ha natuurgrond – kadastraal bekend Kockengen E1438, 1123 ged.,1121 en 1122 – inclusief alle bijbehorende handelingen, binnen de kaders van het vastgesteld grondbeleid 2020 en het uitvoeringskader grondbeleid 2020;
  2. de met de aankoop gepaard gaande aankoopsom (circa € 9.600) te verantwoorden op de balans.

 4. 012H

  Essentie / samenvatting:
  Vermilion Energy Netherlands B.V. is houder van de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht en heeft op 21 november 2018 een aanvraag tot verlenging van de vergunning ingediend. Op 15 maart 2021 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een besluit ‘instemming verlenging opsporingsvergunning
  Utrecht’ genomen. De opsporingsvergunning wordt verlengd tot en met 31 december 2025. Advocatenkantoor AKD N.V. heeft op 22 april 2021 namens de provincie Utrecht en de gemeenten Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede en Woerden een
  bezwaarschrift ingediend tegen dit besluit. Op 3 september 2021 heeft EZK een beslissing op de bezwaren tegen het besluit van 15 maart 2021 genomen. De provincie en gemeenten zijn door EZK als niet ontvankelijk verklaard. Provincie en gemeenten kunnen volgens EZK niet als belanghebbenden worden aangemerkt.
  Provincie Utrecht gaat in beroep tegen dit besluit van 3 september 2021. Diverse gemeenten hebben aangegeven aan te sluiten bij deze beroepsprocedure.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Advocatenkantoor AKD N.V. te machtigen om namens de provincie Utrecht in beroep te gaan tegen het besluit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 3 september 2021 ‘beslissing  op de bezwaren tegen het besluit van 15 maart 2021 tot verlenging van de opsporingsvergunning
  koolwaterstoffen Utrecht’, om de provincie Utrecht te vertegenwoordigen in deze beroepsprocedure en om redactionele dan wel wijzigingen van ondergeschikt belang in het beroepschrift te mogen doorvoeren;
  2. het beroepschrift van AKD N.V., tegen het besluit van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) van 3 september 2021 ‘beslissing op de bezwaren tegen het besluit van 15 maart 2021 tot verlenging van de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht’ goed te keuren;
  3. de statenbrief ‘beroep tegen verlenging opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten

 5. 014H

  Essentie / samenvatting:
  In de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2021 is artikel 4.4.3. Recreatiebanken opgenomen als uitvoering van motie M053 gezonde beleving van de natuur. Er wordt te weinig gebruik van gemaakt (2 aanvragen tot nu toe) en navraag bij de doelgroep geeft een beeld van een regeling die te ingewikkeld- en lastig uitvoerbaar is. Om de doelstelling van de motie te halen, wordt voorgesteld om met name op de punten die zijn aangedragen door de doelgroep, de regeling te herschrijven
  en enkele criteria te versoepelen. Na wijziging en publicatie zal via verschillende mediaberichten de doelgroep breed worden geïnformeerd. Dit
  kan potentiële aanvragers stimuleren om een aanvraag te doen om zo de regeling alsnog tot een succes te maken en daarmee de doelstelling van de motie te bereiken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de wijziging van vastgestelde regeling t.a.v. Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2021, artikel 4.4.3. recreatiebanken, geregistreerd onder 822C2E45, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 6. 04

  Essentie / samenvatting:
  Door de landsadvocaat is een advies opgesteld over het onteigenen van agrariërs om te komen tot een (gedeeltelijk) oplossing van de stikstofproblematiek. Dit advies van de
  landsadvocaat is gelekt. Naar aanleiding van dit advies zijn vragen gesteld door de Statenfractie van de SGP. In dit voorstel zijn de vragen van de SGP beantwoord. Over dit uitgelekt advies is nog geen besluit genomen door de demissionaire minister van LNV. Het huidige beleid van de provincie is gebaseerd op de door PS vastgestelde Leidraad Stikstof.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  De beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid L.C. van den Dikkenberg van de SGP betreffende het uitgelekt advies van de landsadvocaat m.b.t. onteigening agrariërs vast te stellen en te verzenden

 7. 05

  Essentie / samenvatting:
  Op 14 oktober 2021 is er weer een Bestuurlijk Overleg stikstof, dit keer met de Directeur Generaal (DG) Stikstof van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), bij afwezigheid van de minister. Zoals gebruikelijk is de provinciale inbreng voor dit overleg voorbereid via de interbestuurlijke lijn: themateams
  - Ambtelijke Commissie stikstof - Bestuurlijke Commissie (BC) stikstof en wordt de geannoteerde agenda aan de verscheidene GS’en van de provincies ter besluitvorming en eventuele bijsturing voorgelegd. Op de agenda staan onderwerpen inzake de gebiedsgerichte aanpak, het legalisatieprogramma voor voormalige vrijstellingen onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de nieuwste ontwikkelingen qua toestemmingverlening.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. akkoord te gaan met de insteek van de Bestuurlijke Commissie Stikstof voor het Bestuurlijk Overleg Stikstof van 14 oktober 2021, zoals verwoord in de geannoteerde agenda;
  2. de provinciale delegatie voor het overleg te mandateren om namens Gedeputeerde Staten over de in de agenda opgenomen punten te onderhandelen;
  3. daarbij zo nodig de bandbreedte in de onderhandelingsruimte aan te geven.

 8. 06

  Essentie / samenvatting:
  Vanuit IVN (instituut voor natuureducatie) wordt gewerkt aan een Groeifondsaanvraag voor Werklandschappen van de toekomst: Groene, Gezonde en Klimaatbestendige Bedrijventerreinen. De aanvraag zal uiteindelijk formeel worden ingediend door BZK. Met de groeifondsaanvraag wordt bijgedragen aan klimaatadaptatie,
  biodiversiteit, kwaliteit leefomgeving en economie en werkgelegenheid. De focus ligt op bestaande bedrijventerreinen. De benodigde impuls bedraagt circa € 49,4 miljoen uit het Nationaal Groeifonds. Daarvan zal € 24,6 miljoen worden besteed aan processen en fysieke maatregelen direct gericht op vergroening van bedrijventerreinen. Het andere deel wordt besteed aan kennisontwikkeling en innovatie, hoogwaardige groensector en projectmanagement en communicatie. De kennis en ervaringen die op deze bedrijventerreinen
  wordt opgedaan worden gedeeld in het netwerk van deelnemende partijen. Provincies, waterschappen, gemeenten en bedrijven(terreinen) zijn gevraagd om een verklaring te ondertekenen waarmee het groeifondsinitiatief kan worden ondersteund.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Gedeputeerde Robert Strijk te mandateren de verklaring “Ondersteunende verklaring provincie Utrecht groeifondsaanvraag Werklandschappen van de toekomst Groene, Gezonde en Klimaatbestendige Bedrijventerreinen” namens GS te ondertekenen.

 9. 08

  Essentie / samenvatting:
  Sinds 2002 zijn diverse overeenkomsten gesloten en bestuurlijke afspraken gemaakt in het kader van de regeling Beëindiging Veehouderijtakken met de gemeente Renswoude. De gemeente houdt naar aanleiding  hiervan nog een reserve aan. Er is een juridische analyse uitgevoerd op deze overeenkomsten en afspraken. In een bestuurlijk overleg zullen afspraken worden gemaakt over de afhandeling hiervan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de conclusies uit de juridische analyse inzake de afspraken met de gemeenten Renswoude en Woudenberg bevestigen;
  2. Gedeputeerde Bruins Slot mandaat te geven om namens Gedeputeerde Staten bestuurlijk in overleg te treden met de gemeente Renswoude om afspraken te maken over afhandeling van de overeenkomsten en besteding van de middelen binnen de kaders zoals opgenomen in de juridische analyse;
  3. Gedeputeerde Bruins Slot mandaat te geven om de bestuurlijke afspraken te bevestigen middels een  brief en daarmee de overeenkomsten af te ronden binnen de kaders zoals opgenomen in de juridische analyse.

 10. 09

  Essentie / samenvatting:
  De rijksoverheid stelt voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot 1 september 2022 evenals in 2020 en 2021 een beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer beschikbaar aan de vervoerders (BVOV 2022). Deze beschikbaarheidsvergoeding compenseert grotendeels de gederfde reizigersinkomsten van de vervoerders als
  gevolg van de sterk terugvallende reizigersopbrengsten door Covid-19. Deze beschikbaarheidsvergoeding  voor de vervoerders Qbuzz (U-OV) en Syntus Utrecht wordt uitgekeerd via de concessieverlener, die de vergoeding ook aanvraagt. Het is daarvoor noodzakelijk dat de provincie akkoord gaat met de rijksvoorwaarden, zoals vastgesteld in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) van 25 juni 2021, alvorens tot een aanvraag van deze beschikbaarheidsvergoeding kan worden over gegaan. Deze voorwaarden
  zien toe op het weer gezond maken van het OV. Provincie Utrecht voert deze voorwaarden uit binnen het dit voorjaar vastgestelde Transitieplan OV.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. akkoord te gaan met de in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad verband gemaakte samenhangende afsprakenset van zeven punten inzake de beschikbaarheid van OV en transities met betrekking tot OV in 2022.

 11. 13

  Essentie / samenvatting:
  Begin dit jaar is de Verkenning strategische positionering Trambedrijf van start gegaan. In dat kader heeft Gedeputeerde Staten op 16 maart 2021 het besluit genomen tot het instellen van een externe klankbordgroep en het van toepassing verklaren van de vacatieregeling. Met voorliggend besluit wordt de externe klankbordgroep formeel ingericht op basis van artikel 82 van de Provinciewet en worden de leden benoemd. Deze klankbordgroep is reeds op 6 juli jl. van start gegaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Instellingsbesluit Externe Klankbordgroep Verkenning strategische positionering Trambedrijf vast te stellen;
  2. een externe klankbordgroep in te stellen, met terugwerkende kracht, op 6 juli 2021 als commissie op basis van artikel 82 Provinciewet;
  3. dat de leden van de commissie een vacatievergoeding ontvangen zoals bedoeld in artikel 2.4.2. van het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers jo. artikel 11 van de Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie Utrecht, zijnde een bedrag van € 165,42 per vergadering;.
  4. de volgende leden te benoemen als lid van de externe Klankbordgroep voor het project Herpositionering Trambedrijf;
  a. de heer Asje van Dijk, voorzitter
  b. de heer Eric Janse de Jonge
  c. de heer Karel van Gils
  d. mevrouw Lies Van Kralingen
  e. de heer Jeroen Gosse
  5. dat de vergaderingen van de externe klankbordgroep niet openbaar zijn, op grond van artikel 82 lid 3 PW. Het schriftelijke advies en mogelijke kanttekeningen dat de externe klankbordgroep zal maken ten aanzien van de voorkeurvariant(en) zal als onderdeel van de stukken meegaan richting Gedeputeerde Staten, wanneer besluitvorming door hen aan de orde is.