Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 16 februari 2021

09:30
Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.03.H

  Essentie / samenvatting:
  De accountant, PwC, heeft de Managementletter en Boardletter 2020 uitgebracht. De Managementletter is gericht aan het management en Gedeputeerde Staten. De Boardletter, gericht aan Provinciale Staten, is minder uitgebreid, maar heeft dezelfde opzet en inhoud. In de Boardletter is bijvoorbeeld het “overzicht met tekortkomingen in de interne beheersing” niet opgenomen. De Boardletter bevestigt het eigen beeld over de voortgang en ontwikkeling van de diverse verbetertrajecten en versterking van de interne beheersing. Er gebeurt op dit vlak momenteel ontzettend veel en er wordt voortgang geboekt. Vooral in 2021, maar ook het jaar daarna, moeten in gang gezette verbeteracties worden
  afgerond. De accountant geeft in de vergadering van de FAC op 24 maart 2021 een nadere toelichting op de Boardletter. Door middel van een Statenbrief wordt de FAC geïnformeerd over de reactie van Gedeputeerde Staten op de Boardletter.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.kennis te nemen van de Managementletter 2020 en Boardletter 2020;
  2.de statenbrief met reactie op de Boardletter vast te stellen en ter informatie te verzenden aan Provinciale Staten;
  3.de concerncontroller de opdracht te geven de adviezen van de accountant actief te monitoren;
  4.mandaat te verlenen aan portefeuillehouder Strijk tot het opstellen en verzenden van een managementreactie aan de accountant ten aanzien van de (detail)bevindingen.

 2. 0.11.H

  Essentie/samenvatting:
  Door Statenlid H. Keller (PvdD) zijn vragen gesteld over een toename van het aantal geiten in de provincie Utrecht ondanks de geitenstop, in relatie tot gezondheidsrisico’s van omwonenden van de geitenhouderijen. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van een Wnb-(ontwerp)vergunning, afgegeven door de provincie Utrecht op 17 december 2020 voor de bouw van een nieuwe geitenstal en wijziging van het aantal geiten, alsmede de wijziging van stallen in Leersum. Het RO-spoor (waar de geitenstop is geregeld) en het Wnb-spoor zijn gescheiden. Beide hebben ook een ander doel (beschermen ruimtelijke kwaliteit volgens het RO-spoor versus beschermen natuur volgens het Wnb-spoor). De afgegeven (ontwerp) Wnb-vergunning betreft daarnaast geen uitbreiding in dieraantallen, maar juist een vermindering ten opzichte van de vorige vergunde situatie. Er zijn in Utrecht geen andere redenen aan te wijzen voor stijging van het aantal geiten dan reeds eerder vergunde ruimte. Er zijn geen extra geitenhouderijbedrijven bij gekomen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  De beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Keller (PvdD) betreffende toename geiten ondanks geitenstop vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.12.H

  Essentie/samenvatting:
  JA21 heeft vragen gesteld over het streven van 50% lokaal eigendom bij grootschalige opwek van hernieuwbare energie en vragen over de visualisatie van de Regionale Energie Strategieën (RES) door website RESinbeeld

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Fiscalini van JA21 over RES, vast te stellen en te verzenden.

 4. 0.13.H

  Essentie/samenvatting:
  Door de fractie van de PvdD zijn vragen gesteld over een voorgenomen kap van bomen in Nieuwegein, waarin ransuilen zitten. De provincie Utrecht is voor deze ruimtelijke ingreep bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming (Wnb. Het is mogelijk dat een ontheffing Wnb, onderdeel soortbescherming noodzakelijk is als door de voorgenomen ruimtelijke ingreep significant negatieve effecten op te beschermen natuurwaarden niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. De gemeente Nieuwegein heeft een natuurtoets uitgevoerd en op basis van de huidige informatie besloten om te wachten met de werkzaamheden binnen het projectgebied. Zij willen eerst verder onderzoek doen naar de impact van de plannen op het leefgebied van de ransuil en de plannen daarna laten toetsen door de provincie Utrecht (team VVN).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid van der Steeg (PvdD) betreffende bomen met ransuilen Nieuwegein vast te stellen en te verzenden.

 5. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 9 februari 2021
 6. 04

  Essentie/samenvatting:
  De provincie Utrecht voert wettelijke en bestuurlijke taken uit. Voor een deel van deze taken is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Gelet op de aard en hoeveelheid van de persoonsgegevens die de provincie Utrecht verwerkt, alsmede gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft de provincie Utrecht een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het bijgaand privacybeleid.


  Het doel van dit privacybeleid is om op eenduidige wijze de uitgangspunten op het gebied van gegevensbescherming binnen de organisatie te hanteren. Eerder zijn binnen de organisatie al verschillende beleidsdocumenten en standaarddocumenten opgesteld ten aanzien van de naleving van de AVG. Deze beleidsdocumenten zien echter allemaal op een specifiek onderdeel van de AVG (bijvoorbeeld datalekken en inzageverzoeken).


  Het privacy beleid 2021 – 2025 ziet niet op een specifiek onderdeel van de AVG, maar geeft aan welke uitgangspunten de provincie Utrecht hanteert en hoe zij invulling geeft aan alle verplichtingen die op haar rusten ingevolge de AVG. Dit beleid brengt geen nieuwe maatregelen met zich mee, maar geeft een totaalbeeld van de borging van de AVG in de organisatie met daarbij een verwijzing naar alle specifieke regelingen en standaarddocumenten die de provincie al heeft.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.het Privacybeleid 2021 – 2025 vast te stellen;
  2.het Statenvoorstel Privacybeleid 2021 – 2025 vast te stellen en met bijlage ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 7. 05

  Essentie / samenvatting:
  Met dit B-stuk en bijgaande Statenbrief worden GS en PS geïnformeerd over de ontwikkelingen en vorderingen op het gebied van informatieveiligheid en privacy gedurende de tweede helft van 2020. In de tweede helft van 2020 is vooruitgang zichtbaar, met name op het vlak van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bewustwording in de organisatie. Het is helaas niet gelukt om op alle onderdelen van informatieveiligheid & privacy voortgang te boeken of te versnellen. Dit is te verklaren doordat
  door Corona de prioriteiten in de organisatie tijdelijk naar de continuïteit van de bedrijfsvoering werden verlegd en door de krapte op de arbeidsmarkt voor informatieveiligheid- en privacy professionals. In 2021 kan het programma versnellen omdat het onlangs gelukt is om extra gekwalificeerde mensen aan te nemen in het programmateam.
  Het aantoonbaar voldoen aan alle geldende richtlijnen op het gebied van informatieveiligheid & privacy is een proces dat nog een aantal jaren vergt. De provincie Utrecht onderscheidt zich wat dit betreft niet van veel andere vergelijkbare overheidsorganisaties. In bijgaand Memo Voortgangsrapportage Informatieveiligheid & Privacy (IV&P) tweede helft 2020 is de voortgang op de verschillende onderdelen alsmede een aantal aandachtspunten nader toegelicht. Dit is ook, zij het in verkorte vorm, opgenomen in bijgaande Statenbrief Voortgang Informatieveiligheid & Privacy (IV&P) tweede helft 2020.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.kennis te nemen van de voortgang van het programma IV&P in de tweede helft van 2020;
  2.de statenbrief “Voortgang IV&P tweede helft 2020” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 8. 06

  Essentie/samenvatting:
  De Tweede Kamer heeft op 17 december jl. met een nipte meerderheid ingestemd met de motie Terpstra/Koerhuis waarin de regering wordt verzocht de gemeente Utrecht voor de locaties Rijnenburg en Reijerscop een proactieve aanwijzing te geven (op basis van artikel 4.4 van de Wet ruimtelijke ordening), om te komen tot spoedige realisatie van duurzame woningbouw in Rijnenburg en Reijerscop. Op 5 februari jl. geeft de minister van BZK in haar brief namens het kabinet een reactie op deze motie. Tevens heeft PS in haar vergadering van 11 november 2020 de motie ‘Rijnenburg energie om te wonen’ aangenomen. Met deze motie roept PS ons college op om op korte termijn een brede conferentie te organiseren waarbij vertegenwoordigers van politiek, het rijk, de provincie, gemeenten en betrokken stakeholders waaronder de eigenaren van de gronden in de polder Rijnenburg en energie-initiatieven met elkaar in gesprek gaan. Voorstel is om Provinciale Staten met bijgevoegde brief over beide met elkaar in verband staande onderwerpen te informeren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.de Statenbrief ‘Motie Tweede Kamer over een proactieve aanwijzing van Rijnenburg en Reijerscop en motie ‘Rijnenburg, energie om te wonen’ ‘ vast te stellen
  2.de Statenbrief ‘Motie Tweede Kamer over een proactieve aanwijzing van Rijnenburg en Reijerscop en motie ‘Rijnenburg, energie om te wonen’ ‘ ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
  3.Gedeputeerde van Essen te mandateren voor het aanbrengen van eventuele wijzigingen in de Statenbrief.

 9. 07

  Essentie/samenvatting
  Met ingang van het boekjaar 2021 gaat GS, naar verwachting, zelf een rechtmatigheidsverantwoording (RMV) afleggen als onderdeel van de jaarrekening. Deze RMV geeft inzicht in hoeverre de provincie rechtmatig heeft gehandeld over een boekjaar. De externe accountant geeft vanaf dit moment geen afzonderlijk oordeel meer over de rechtmatigheid.


  Om zelfstandig een verantwoording af te kunnen leggen over het rechtmatig handelen over het boekjaar wordt er verbijzonderde interne controles uitgevoerd. Het verbijzonderde interne controleplan 2021-2022 Provincie Utrecht (verder: VIC-plan) gaat in op de relevante onderwerpen en de geplande werkzaamheden voor de boekjaren 2021 en 2022.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.het verbijzonderde interne controleplan Provincie Utrecht 2021 en 2022 vast te stellen;
  2.de statenbrief inclusief het verbijzonderde interne controleplan 2021 en 2022 vast te stellen en ter informatie toe te zenden naar Provinciale Staten;
  3.kennis te nemen van de consultatienotitie van commissie BBV (zie bijlage 3) en de NBA reactie op de RMV (zie bijlage 4) over de rechtmatigheidsverantwoording.

 10. 08

  Essentie/samenvatting:
  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening ter inzage gelegd. Voor 25 februari 2021 kan een ieder hier een zienswijze op indienen. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS, Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS), een samenwerkingsverband van 55 gemeenten en 4 provincies heeft inmiddels een zienswijze ingediend. (bijgevoegd).  Op 15 februari heeft er een informatiesessie voor Provinciale Staten over dit onderwerp plaatsgevonden.  Afstemming met de betrokken Utrechtse gemeenten is gaande. Om te voorkomen dat een aanvullende zienswijze niet tijdig is ingediend, is een pro forma bezwaarschrift bijgevoegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.de zienswijze van de Bestuurlijke Regie Schiphol op de ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening te onderschrijven.
  2.aanvullend een pro-formabezwaarschrift mede namens de betrokken Utrechtse gemeenten in te dienen.

 11. 09

  Essentie / samenvatting:
  Voor Provinciale Staten (PS) is de voortgangsrapportage opgesteld van de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) gebiedsbescherming stikstof over het vierde kwartaal van 2020 (1-10-2020 t/m 31-12-2020). In de voortgang over dit vierde kwartaal is de voortgang van afhandeling van vergunningaanvragen beschreven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  De memo ‘Informatieverstrekking vergunningverlening stikstof vierde kwartaal 2020’ over het vierde kwartaal 2020 van de vergunningverlening Wet natuurbescherming gebiedsbescherming stikstof vast te stellen en aan PS  te verzenden ter informatie.

 12. 10

  Essentie / samenvatting:
  Al enkele jaren wordt gewerkt aan de voorbereiding van de completering van het Wandelroutenetwerk UtrechtOost met aanvullende routes. De voorbereiding is afgerond en de uitvoering kan nu worden opgestart. Afgelopen jaar is door de provincie Utrecht, in samenwerking met de deelnemende gemeenten, de overeenkomst voor de realisatie en beheer & onderhoud wandelroutenetwerk Utrecht-oost (Heuvelrug, Regio Amersfoort, Gelderse Vallei) opgesteld. Met de ondertekening hiervan kan de realisatie van het wandelnetwerk
  Utrecht-oost in gang worden gezet. Door de deelnemende gemeenten Eemnes, Bunschoten, Baarn, Soest, Amersfoort, Leusden, Woudenberg, De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Veenendaal, Rhenen zijn de overeenkomst en de financiering hiervoor inmiddels door de colleges van burgemeester en wethouders vastgesteld. Omdat er in het oosten geen Recreatieschap is zal de provincie opdrachtgever zijn en eigenaar worden van het wandelknooppuntennetwerk Utrecht-oost (eigenaar van de route en niet van de paden). De realisatiefase van dit project zal worden gecoördineerd en uitgevoerd door de afdeling Landelijke Leefomgeving.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de overeenkomst voor realisatie wandelroutenetwerk Utrecht-oost vast te stellen.

 13. 14

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht kent de Landschapsverordening waarin onder andere geregeld is welke uitingen en op welke wijze ondernemers mogen plaatsen langs de provinciale wegen.
  Tijdens de eerste corona-golf in het voorjaar van 2020 is besloten om op dit gebied minder te handhaven en reclameuitingen grotendeels te gedogen, om zo de ondernemers te
  kunnen ontzien en het stimuleren van het lokaal aanschaffen van producten. De VVD heeft vragen gesteld over de handhaving in deze nieuwe lockdown

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Van Gilse van de VVD betreffende handhaving op reclame-uitingen langs provinciale wegen in corona-tijd vast te stellen en te verzenden.