Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 7 december 2021

09:30 - 13:00
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  De Partij voor de Vrijheid Utrecht heeft schriftelijke vragen gesteld over verborgen gebreken die in Sydney Australië zijn geconstateerd in het onder frame van de tramstellen geleverd door CAF. Er is geen reden om aan te nemen dat deze problemen zich ook in Utrecht voor (zullen) doen. CAF heeft daarover een verklaring afgegeven, en er zijn al in een eerder stadium visuele inspecties uitgevoerd. Vanuit de grondigheid van het materieelbeheer vindt nog een aanvullend onderzoek plaats, uit te voeren door een gespecialiseerd Nederlands onderzoeksbureau, en worden de trams jaarlijks geïnspecteerd. Daarmee zijn de Utrechtse trams volstrekt veilig en is er geen reden om de exploitatie van de trams hierop aan te passen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen, betreffende de verborgen gebreken bij trams van CAF, vast te stellen en te verzenden.

 2. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  In het Beursgebied in de stad Utrecht vinden veel ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Dit leidt tot een grote vraag in dit gebied naar duurzame warmte en koude. Bodemenergie is de belangrijkste bron om daar in te voorzien. De beschikbare ondergrondse ruimte voor nieuwe bodemenergiesystemen in het Beursgebied is echter ontoereikend en ook de inpassing aan maaiveld is lastig. Het is daarom van belang om de ruimte die er is optimaal te benutten en dat vraagt om sturing. Hiervoor hebben B&W van de gemeente Utrecht het
  Bodemenergieplan Beursgebied vastgesteld, dat is opgesteld in samenwerking met de provincie en de RUD Utrecht. Omdat Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn voor open bodemenergiesystemen (ook wel WKO: warmte-/koudeopslag), heeft de gemeente de provincie gevraagd het bodemenergieplan als toetsingskader voor vergunningverlening te hanteren. De Beleidsregels open bodemenergie Beursgebied Utrecht 2021 voorzien hierin.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. De Beleidsregels open bodemenergie Beursgebied Utrecht 2021 vast te stellen, om daarmee te sturen op optimale benutting van de beperkte beschikbare ruimte voor bodemenergiesystemen in het Beursgebied;
  2. De statenbrief ‘Beleidsregels voor bodemenergiesystemen in het eerste watervoerende pakket in het Beursgebied, gemeente Utrecht’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 3. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Volgens het provinciaal beleid mogen agrarische bedrijfsgebouwen bestaan uit maximaal één bouwlaag voor het stallen van dieren. De intructieregel die hier over gaat is niet overal adequaat of tijdig in bestemmingsplannen verwerkt en als gevolg daarvan is er recent een stal met meerdere bouwlagen vergund en gerealiseerd. Daarom wordt aanleiding gevonden dit beleid expliciet onder de aandacht te brengen bij gemeenten en een aanvullende voorbeschermingsregel op te nemen in het Voorbereidingsbesluit dat
  tegelijkertijd met de Omgevingsverordening zal worden vastgesteld en in werking treedt. Met voorliggend besluit worden Provinciale Staten door middel van een statenbrief geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief “Meerlaagse agrarische bedrijfsbebouwing” vast te stellen en na vaststelling van het statenvoorstel “Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022” ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 4. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht wil zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Aardwarmte (ook wel geothermie genoemd) kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de warmtevraag in de provincie Utrecht. Daarom wordt naar de mogelijkheden van aardwarmte in de provincie Utrecht aanvullend onderzoek gedaan. Provinciale Staten worden geïnformeerd over een drietal onderzoeken:
  1. Resultaten en vervolgstappen van een regionale potentiestudie aardwarmte, die bureau PanTerra in opdracht van de provincie Utrecht heeft uitgevoerd;
  2. Beëindiging van het project GOUD (Ultradiepe Geothermie Oost Utrecht Duurzaam) op basis van aanvullend seismisch onderzoek. Dit onderzoek naar de samenstelling en omvang van de bodemlagen geeft onvoldoende duidelijkheid over de aanwezigheid en geschiktheid van permeabele gesteentelagen op een diepte van vier tot vijf kilometer in het betreffende onderzoeksgebied;
  3. De voorbereiding van een onderzoeksboring en aanvullend seismisch onderzoek ten oosten van de stad Utrecht, uitgevoerd door Energie Beheer Nederland (EBN). Het doel van de onderzoeksboring is het verkrijgen van meer kennis over de geschiktheid van de ondergrond voor aardwarmte.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Voortgang aardwarmte december 2021’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 5. 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 9 december 2021 is er een Bestuurlijk Overleg stikstof. Het is de bedoeling in dit overleg de propositie “Stikstof en Natuur” aan te bieden aan de minister van LNV, in het overleg vertegenwoordigd door de DG stikstof en aansluitend te publiceren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Kennis te nemen van de propositie Stikstof en Natuur;
  2. De bijbehorende Statenbrief vast te stellen;
  3. PS met de bijgevoegde Statenbrief op 9 december om 16.00 uur over de propositie te informeren;
  4. De inhoud van de brief tot 9 december 18.00 uur onder embargo te stellen.

 6. 06

  Essentie / samenvatting:
  In het Beursgebied in de stad Utrecht vinden veel ruimtelijke (hoogstedelijke) ontwikkelingen plaats. Dit leidt tot een grote vraag in dit gebied naar duurzame warmte en koude. Open bodemenergie (warmte-/koudeopslag (WKO)) is de belangrijkste bron om daar in te voorzien. De beschikbare ondergrondse ruimte voor nieuwe open bodemenergiesystemen in het Beursgebied is echter ontoereikend. Dit komt doordat open bodemenergie tot een maximale diepte (ca. 50 m, het zogenaamde eerste watervoerende pakket) is toegestaan. Dieper (in het tweede watervoerende pakket) wordt momenteel niet vergund in verband met de bescherming van de kwaliteit van het diepe grondwater tegen verontreinigingen. Om in de benodigde duurzame warmte en koude te kunnen voorzien is toepassing van open bodemenergie in het diepere pakket wenselijk en is het van belang om te onderzoeken of een veilige en verantwoorde toepassing van open bodemenergie in het tweede watervoerende pakket mogelijk is. Daarom werken provincie Utrecht en gemeente Utrecht gezamenlijk aan dit onderzoek als onderdeel van de samenwerkingsagenda Utrechtse Bodemenergie Agenda 2019-2021. Op grond van bureaustudies is geconcludeerd dat open bodemenergie dieper dan nu toegestaan mogelijk is. Dit moet verder onderzocht worden in de praktijk. Dit praktijkonderzoek wordt nu voorbereid. Er is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die de provincie Utrecht samen met de gemeente Utrecht aangaat voor het voorbereiden van het project “Praktijkonderzoek WKO tweede watervoerende pakket in Beursgebied”.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. De Samenwerkingsovereenkomst Praktijkonderzoek WKO tweede watervoerende pakket in Beursgebied vast te stellen en aan te gaan;
  2. De Statenbrief “Praktijkonderzoek WKO tweede watervoerende pakket Beursgebied, gemeente Utrecht” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 7. 07

  Essentie / samenvatting:
  Met de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 zetten Provinciale Staten van Utrecht (PS) op 23 maart 2022 de Interim Omgevingsverordening (Interimverordening) op basis van huidige wetgeving, om in een omgevingsverordening onder de Omgevingswet. Hiervoor is door Gedeputeerde Staten (GS) op 18 mei 2021 de Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht vastgesteld. Hierin zijn op enkele vooraf afgesproken onderwerpen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de Interimverordening. Dit document heeft van 1 juni
  t/m 12 juli 2021 ter inzage gelegen. In die periode zijn 56 zienswijzen ontvangen. GS stellen hierover een concept Nota van beantwoording op. GS sturen de Ontwerp Omgevingsverordening, de concept Nota van beantwoording samen met het Delegatiebesluit en het Voorbereidingsbesluit voor vaststelling aan PS middels een Statenvoorstel.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het statenvoorstel vast te stellen en met bijlagen ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 8. 12

  Essentie / samenvatting:
  Op 9 december 2021 is er weer een Bestuurlijk Overleg (BO) stikstof. Zoals gebruikelijk is de provinciale inbreng voor dit overleg voorbereid via de interbestuurlijke lijn: themateams - Ambtelijke Commissie stikstof - Bestuurlijke Commissie (BC) stikstof en wordt de geannoteerde agenda aan de verscheidene GS’en van de provincies ter besluitvorming en eventuele bijsturing voorgelegd. Op de agenda staan onderwerpen inzake de PAS-melders en meldingsvrije activiteiten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Akkoord te gaan met de insteek van de Bestuurlijke Commissie Stikstof voor het Bestuurlijk Overleg Stikstof van 9 december 2021, zoals verwoord in de geannoteerde agenda;
  2. De provinciale delegatie voor het overleg te mandateren om namens Gedeputeerde Staten over de in de agenda opgenomen punten te onderhandelen;
  3. Daarbij zonodig de bandbreedte in de onderhandelingsruimte aan te geven.

 9. 13

  Essentie / samenvatting:
  Op 13 december 2021 vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de NV OMU plaats. In deze vergadering wordt door de NV OMU de begroting 2022 ter goedkeuring aan de provincie Utrecht voorgelegd. De begroting voor 2022 en de raming van de daarvoor benodigde financiële middelen is deels gebaseerd op de huidige ambitie van OMU zoals omschreven in het vigerende Meerjarenplan. Deels is er rekening gehouden met de extra taken voor OMU en de beschikbaarheid van extra middelen in 2022, conform het besluit van Provinciale Staten over het statenvoorstel Intensivering en verduurzaming bedrijventerreinen (september 2021). Het ter beschikking gestelde kapitaal ter grootte van EUR 16 miljoen is sinds 2011 licht teruggelopen tot circa EUR 13,5 miljoen. Momenteel staat circa EUR 12,5 miljoen uit binnen lopende projecten. Uitgaande van een
  reservering van EUR 0,5 miljoen voor de lopende organisatie betekent dat er nog circa EUR 0,5 miljoen beschikbaar is voor nieuwe projecten. Dat betekent dat de financiële grenzen op basis van het huidige beschikbare kapitaal zijn bereikt (los van lopende projecten die worden afgelost). De algemene kosten voor 2022 worden begroot op circa EUR 940.000. Op basis van genoemde ontwikkelingen en extra beschikbare kapitaal is in de begroting een onderscheid gemaakt tussen bestaande activiteiten (basis) en nieuwe (aanvullend), met een verdeling van 50%-50%. Het begrote financiële resultaat voor 2022 komt daarmee op EUR - 630.000 (tekort).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Goedkeuring te verlenen aan het besluit van het bestuur van de NV OMU tot vaststelling van de Begroting 2022;
  2. De Gedeputeerde Economie te mandateren in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV, de besluiten betreffende de Begroting 2022 goed te keuren;
  3. Ten aanzien van bijlage A (Concept notulen AVA 24 juni 2021) en C (Begroting 2022) geheimhouding op te leggen overeenkomstig artikel 55 van de Provinciewet op grond van de artikel 10 lid 2 e van de WOB.