Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 2 februari 2021

09:30 - 12:30
Locatie

Microsoft Teams-vergadering

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.11.H

  Essentie/samenvatting:
  Op 15 december 2020 heeft het Gerechtshof de gemeente Vijfheerenlanden veroordeelt tot het betalen van ruim € 90 mln. schadevergoeding (inclusief proceskosten) inzake de claim Niemans Beton. Naar aanleiding daarvan heeft het Statenlid Dercksen een aantal vragen gesteld zoals wat de consequentie is van de uitspraak voor de gemeente en de inwoners, en of de provincie destijds kennis had van de rechtszaak toen in 2002 Vianen door een provinciale herindelingsprocedure verhuisde van Zuid-Holland naar de provincie Utrecht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluite de beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende Vijfheerenlanden vast te stellen en te verzenden.

 2. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 26 januari 2021
 3. 03

  Essentie / samenvatting:
  De wettelijke regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is per 1 januari 2021 gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de lastneming van subsidiebeschikkingen voor meerjarige projecten groter dan een gedefinieerde grenswaarde. Die grenswaarde is bij vaststelling van de Begroting 2021 gezet op € 2,5 miljoen, dat overeenkomt met 0,44% van de totale omvang van lasten. Deze grenswaarde valt echter buiten de bijgestelde, geadviseerde bandbreedte van maximaal 0,25%. Voorgesteld wordt om voor het jaar 2021 het grensbedrag vast te stellen op € 1,4 miljoen, dat overeenkomt met 0,25% van de totale omvang van lasten van de Begroting 2021.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Statenvoorstel ‘Wijziging grensbedrag lastneming meerjarige projectsubsidies 2021’ ter vaststelling aan Provinciale Staten toe te zenden.

 4. 04

  Essentie/samenvatting:
  Op 9 november 2020 hebben de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK’s) van Noord Holland, Utrecht en Zuid Holland het advies Regionale energiestrategieën en het Groene Hart aangeboden aan hun colleges van Gedeputeerde Staten (GS). GS van Utrecht geven de PARK’s een schriftelijke reactie hierop. GS stellen PS middels een Statenbrief op de hoogte van deze reactie. Tevens sturen GS de reactie in afschrift aan de RES-regio U16, de colleges van GS van de provincies Noord Holland en Zuid Holland en de Stichting Groene Hart, die GS over het advies op 31 december 2020 een brief heeft gestuurd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.de schriftelijke reactie op het advies “Regionale energiestrategieën en het Groene Hart” van de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van de provincies Noord Holland, Utrecht en Zuid Holland vast te stellen en aan hen toe te zenden.
  2.de Statenbrief ‘Reactie advies samenwerkende Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit: ‘Regionale energiestrategieën en het Groene Hart’ vast te stellen en aan PS toe te zenden.
  3.een afschrift van de schriftelijke reactie op het advies “Regionale energiestrategieën en het Groene Hart” van de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van de provincies Noord Holland, Utrecht en Zuid Holland aan de RES-regio U16, de colleges van GS van de provincies Noord Holland en Zuid Holland en de Stichting Groene Hart toe te zenden.

 5. 05

  Essentie/ samenvatting:
  Onlangs zijn de definitieve resultaten en conclusies van de twee pilots over bedrijfsopvolging gepubliceerd. Belangrijkste conclusies zijn dat het investeren in bewustwording bij ondernemers door de provincie Utrecht loont en dat het beschikbaar stellen van een voucher voor een adviseur de drempel verlaagt bij niet vermogende ondernemers om tot bedrijfsopvolging over te gaan. Voor bedrijfsopvolging wordt onderzocht of een bedrag van € 500.000, - kan worden gereserveerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief Voorstel structureel beleid opvolging MKB-(familie)bedrijven vast te stellen en deze toe te sturen aan PS.

 6. 06

  Essentie/samenvatting:
  In 2013 is door Bestuur Regio Utrecht een Europese aanbesteding gehouden voor het veiligheidssysteem van het Utrechts tramsysteem. Op basis van deze aanbesteding is een aannemingsovereenkomst gesloten met Bombardier. In de afgelopen jaren zijn meerdere technische problemen opgetreden bij de aanleg van de UHL die tot schade aan de kant van de provincie hebben geleid. Bombardier claimt daarnaast dat zij o.a. meerwerk hebben verricht welke nog in rekening moet worden gebracht bij de provincie. Na akkoord van Gedeputeerde Staten op de contouren wordt de claim verder uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst. Met ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst wordt deze claimafhandeling afgesloten. Hierbij geldt uitdrukkelijk dat dit de wederzijdse meerkosten betreft die ontstaan zijn bij de aanleg van de UHL in de periode tot eind 2019. De vaststellingsovereenkomst ontslaat Bombardier niet van de verplichting om een aantal niet afgeronde werkzaamheden voor de UHL nog uit te voeren binnen de afspraken van het contract en de vaststellingsovereenkomst. De Advisory Board heeft deze claimafhandeling beoordeeld en een positief advies uitgebracht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.de als Bijlage 1 toegevoegde vaststellingsovereenkomst met het voorgestelde onderhandelingsresultaat over de periode van de start van de overeenkomst op 17 februari 2014 t/m 31 december 2019 vast te stellen.
  2.de opgavemanager OV projecten te mandateren om de claimafhandeling af te ronden, redactionele wijzigingen van beperkte aard in de vaststellingsovereenkomst door te voeren, de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen en dit binnen het beschikbare krediet van het project Directieleveranties af te handelen.
  3.voor Bijlage 1 geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 van de Provinciewet, tot 31 december 2021, tenzij de vaststellingsovereenkomst eerder ondertekend is door beide partijen. In dat geval wordt de geheimhouding opgelegd tot het moment van ondertekening. Hierbij wordt beroep gedaan artikel 10 lid 2 sub g van Wet openbaarheid van bestuur.

 7. 08

  Essentie/samenvatting:
  In april 2014 zijn door GS drie besluiten genomen over verkoop van gronden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Recreatie om de Stad (RodS) aan beoogd eigenaren, zoals aangekondigd in de Nota uitvoering grondstrategie van 2014. De onderhandelingen met Staatsbosbeheer (SBB) over de RodS-gronden zijn onlangs afgerond en er is overeenstemming bereikt. Het gaat in totaal om 69,4 ha grond. In de overeenkomst zijn diverse afspraken opgenomen om te borgen dat de gronden ook daadwerkelijk voor recreatieve- en natuurdoelen worden gebruikt en dat de ingerichte terreinen in stand worden gehouden. Deze afspraken zijn verdisconteerd in de uiteindelijke koopsom. Het voorstel is de koopovereenkomst vast te stellen en aan te gaan. Met de vaststelling van de nieuwe nota Grondbeleid 2020 in juli van 2020, vindt levering van de percelen plaats na het besluit van GS om akkoord te gaan met de koopovereenkomsten, vandaar dat de verkoop nu aan uw college wordt voorgelegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.de percelen, zijnde kadastraal bekend, IJsselstein, D, 68, 2591, 2590, 2589, 5112, 4968, 5115, 2587, 4973, 95, 96, 99, 100, 117, 115, 4450, 4192, 97, 98, 3201, 3206, 3200, 2942, 1768, 1769, 173, 497, 169, 170, 5110 (samen groot 69.40.08 ha), te verkopen voor € 1,- aan Staatsbosbeheer, gekoppeld aan afspraken over realisatie en instandhouding van recreatie en natuur op deze terreinen, en daartoe de koopovereenkomst met algemene- en bijzondere voorwaarden, geregistreerd onder nummer 8216B6B9, vast te stellen en aan te gaan;
  2.de opbrengst van de koopovereenkomst van € 1,- ten gunste te brengen van het RodS-budget. Het verschil tussen de balanswaarde van de grond en de opbrengst voor de transactie, te weten (€10.000 x aantal verkochte ha’s =) € 694.008,- af te boeken van de balanspost ‘voorraad grond’ ten laste van het RodS-budget;
  3.het verschil per saldo € 694.007 op te vangen binnen de beschikbare middelen voor RodS in de reserve Landelijk Gebied en dit te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2021;
  4.op grond van art. 55 Provinciewet en art. 10 lid 1 van de Wob bijlage 2 en 3 voor onbepaalde tijd aan te merken als geheim.

 8. 09

  Essentie / samenvatting:
  Op 22 september 2020 hebben Gedeputeerde Staten de Overbruggingsregeling vastgesteld. De Overbruggingsregeling is onderdeel van het bredere steunpakket Cultuur & Erfgoed Covid-19. In totaal zijn er op basis van deze regeling 24 cultuur- en erfgoedinstellingen uit de provincie Utrecht die een eenmalige tegemoetkoming in de geleden schade als gevolg van Covid-19 krijgen. In totaal zijn 19 instellingen afgewezen, waarvan 14 omdat de aanvraag incompleet was. 10 instellingen die zijn afgewezen hebben een bezwaar ingediend. Eén van de belangrijkste bezwaargronden is dat de aanvraagperiode van de subsidieregeling te kort zou zijn geweest. Een andere belangrijke bezwaargrond is dat het door de
  tenderprocedure juridisch niet mogelijk is geweest om na sluiting van de aanvraagperiode ontbrekende inhoudelijke informatie aan te leveren. Om tegemoet te komen aan de bezwaren is het voorstel om de ‘Heropening Overbruggingsregeling’ vast te stellen. Instellingen krijgen daarmee opnieuw de mogelijkheid om een (completere) aanvraag in te dienen. De criteria en de schadeperiode blijven hetzelfde. Na vaststelling wordt de regeling zo snel mogelijk opengesteld. Instellingen kunnen tot 2 maart 2021 een aanvraag indienen. Naast de instellingen die zijn afgewezen, kunnen ook nieuwe instellingen een aanvraag indienen. Met de Heropening Overbruggingsregeling wordt proactief op de bezwaren ingegaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de subsidieregeling ‘Heropening Overbruggingsregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen in het kader van de coronacrisis provincie Utrecht’, geregistreerd onder nummer 821EE1B2, vast te stellen en te publiceren in het provinciaal blad.

 9. 10

  Essentie/samenvatting:
  Door de fractie van de PvdD zijn (vervolg)vragen gesteld over een voorgenomen kap van bomen aan de Broekhuizerlaan in Leersum, gemeente Utrechtse Heuvelrug, naar aanleiding van de afgifte van een (ontwerp)omgevingsvergunning door de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De provincie Utrecht is voor deze ruimtelijke ingreep bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming (Wnb) en heeft een adviserende rol aan de gemeente in het kader van cultuurhistorie (erfgoed). De initiatiefnemer moet aanvullende gegevens aanleveren om tot besluitvorming te kunnen komen voor het onderdeel Wnb soortbescherming. Tot die tijd mogen de bomen niet gekapt worden. Het advies met betrekking tot cultuurhistorie is toegezonden aan de gemeente.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Keller (PvdD) betreffende bomen Broekhuizerlaan Leersum vast te stellen en te verzenden.

 10. 11A

  Essentie/samenvatting:
  De U10 netwerksamenwerking heeft zich de afgelopen jaren doorontwikkeld van een verkennend naar een realiserend netwerk. Door deze ontwikkeling is behoefte ontstaan aan nieuwe afspraken over hoe de gemeenten samenwerken, met elkaar en met hun partners. Deze afspraken zijn vastgelegd in het nieuwe bestuursconvenant samenwerking U10 gemeenten. De U10 heeft het bestuursconvenant toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten om inzichtelijk te maken hoe de U10 met haar partners wil samenwerken bij het realiseren van de gedeelde maatschappelijke opgaven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.kennis te nemen van het Bestuursconvenant samenwerking U10 gemeenten;
  2.de antwoordbrief, geregistreerd onder nummer 821EEA9F, vast te stellen en toe te sturen aan het bestuur van de U10.