Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 5 januari 2021

09:30 - 12:30
Locatie

MS teams

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 00
  Opening en hamerstukken
 2. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  De Adviesraad Tram adviseert Gedeputeerde Staten ten aanzien van het tramvervoersysteem in de provincie Utrecht en de Stuurgroep Uithoflijn ten aanzien van het project Uithoflijn. De huidige aanstelling van de leden van de Adviesraad Tram loopt tot 1 januari 2021, met de optie om dit te verlengen tot 1 juli 2021. Gedurende de uitvoering van het project Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT) is het wenselijk om de Adviesraad Tram aan te houden. Voorgesteld wordt om gebruik te maken van de optie om de benoeming van de Adviesraad Tram tot 1 juli 2021 te verlengen en zo de meerwaarde van de Adviesraad Tram te behouden voor het project VRT.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de leden van de Adviesraad Tram, te weten de heer dr. J.W.A van Dijk (voorzitter), de heer B. Stoiber, de heer C. Berg en de heer C.J.M. van Gils comfort artikel 3.4 van het Reglement Adviesraad Tram te herbenoemen tot 1 juli 2021.

 3. 0.13.H

  Commissaris Oosters heeft per 10 december 2020 zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van de NV HVC in Alkmaar opgezegd. Dit betrof een nevenfunctie op persoonlijke titel. De volledige inkomsten van deze bezoldigde nevenfunctie (in 2020 een maandelijkse bruto vergoeding van € 1.578) kwamen ten goede van de provinciekas.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten nemen kennis van de stopzetting van het lidmaatschap van cvdK Oosters van de Raad van Commissarissen van de NV HVC in Alkmaar.

 4. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 15 december 2020
 5. 03

  Essentie / samenvatting:
  De Provincie Utrecht heeft behoefte aan een betere digitale ondersteuning van het bestuurlijke besluitvormingsproces van Provinciale Staten (BBP-PS). Het project BBP-PS dat in 2021 wordt opgeleverd verbetert dit proces door de verouderde audiovisuele installatie in de Statenzaal, commissiekamer(s) en ondersteunende ruimten naar de eisen van deze tijd te brengen en door het beheer en onderhoud van deze voorzieningen te optimaliseren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel vast te stellen en toe te zenden aan PS;
  2. PS voor te stellen het in de begroting beschikbaar gestelde krediet voor communicatiemiddelen te verhogen met € 1.460.000 tot € 2.090.000 voor de modernisering en het beheer en onderhoud van de AV-installatie in de Statenzaal en commissiekamer(s);
  3. PS kennis te laten nemen dat het beschikbare krediet voor centrale elektronische voorzieningen met een positief saldo van € 130.000 kan worden afgesloten. Het totale extra benodigde krediet bedraagt per saldo € 1.330.000 (€ 1.460.000 minus € 130.000);
  4. de verwachte extra jaarlijkse lasten van € 196.000 aan beheerslasten en € 221.000 aan kapitaallasten vooralsnog te dekken vanuit 10. Overzicht Overhead, en de daarin opgenomen beleidsdoelen 10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust en 10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam.
  5. PS voor te stellen de functionele eisen voor de aanbesteding vast te stellen;
  6. geheimhouding op te leggen op het Statenvoorstel, op basis van artikel 10 lid 2b van de WOB, beschermen van het economisch belang van de provincie tot het einde van het aanbestedingstraject.
  7. geheimhouding op te leggen op het A-stuk, op basis van artikel 10 lid 2b van de WOB, beschermen van het economisch belang van de provincie tot het einde van het aanbestedingstraject.

 6. 04

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht krijgt van de Europese Commissie de beschikking over REACT-EU middelen (circa € 4,8 miljoen) uit het Europese Herstelinstrument ter bestrijding van de COVID-19 crisis. Deze middelen kunnen worden ingezet voor het stimuleren van een groene en digitale transitie van de economie. REACT-EU betreft een herziening van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en betekent in de praktijk een aanvullende programmering en een ophoging van de beschikbare middelen voor het bestaande programma Kansen voor West 2014-2020.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.het voor Utrecht beschikbare REACT-EU budget direct bij aanvang volledig open te stellen;
  2 PS voor te stellen € 197.937 beschikbaar te stellen vanuit de Reserve COVID flankerend beleid voor de uitvoeringskosten (de Technische Bijstand) van REACT-EU;
  3.de portefeuillehouder economie te mandateren om indien nodig nadere uitvoeringsafspraken te maken;
  4.de statenbrief REACT-EU vast te stellen en toe te sturen naar Provinciale Staten.

 7. 05

  Besluit

  nvt

 8. 06

  Essentie / samenvatting:
  Voor de vergadering van Provinciale Staten (PS) in juni 2021 verwachten Gedeputeerde Staten (GS) aan PS een voorstel over de Regionale Energie Strategieën (RES) 1.0 van de regio’s U16, Utrecht en FoodValley voor te leggen. Via een brief worden PS geïnformeerd over de voortgang in de drie RES’en sinds de besluitvorming over de concept-RES’en en in aanloop naar de RES’en 1.0 die eind maart 2021 gereed moeten zijn. Tevens worden PS geïnformeerd over een besluit van het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) over de zg. ‘Route 35’, die betrekking heeft op de afspraak in het Klimaatakkoord dat IPO, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) zich garant stellen voor de landelijke opgave om voor 2030 35 TWh aan duurzaam opgewekte elektriciteit (zon en wind op land) te realiseren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief met als onderwerp “Voortgang Regionale Energie Strategieën 1.0 regio’s U16, regio Amersfoort en FoodValley en Route 35” vast te stellen en aan Provinciale Staten toe te zenden.

 9. 07

  Essentie / samenvatting:
  Op 18 oktober 2019 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een brief over de Toekomst van het openbaar bestuur (Thorbeckebrief) aan de Tweede Kamer gestuurd. Om het gesprek over dit onderwerp te verbreden en te verdiepen is de directeur-generaal Chris Kuijpers bij de provincies langs gegaan om hun bijdrage op te halen. Op 20 november 2020 was hij te gast bij de provinciale bijeenkomst, als onderdeel van het Najaarscongres van de VNG Utrecht. In de digitale bijeenkomst Toekomst openbaar bestuur met een aantal Utrechtse bestuurders van gemeenten, waterschappen en de provincie zijn twee onderwerpen van de Thorbeckebrief er uitgelicht en in deelsessies besproken, te weten: (aspecten van) Regionale samenwerking en Provincie als midden bestuur. In reactie op de Thorbeckebrief wordt in de provinciebrief aan de minister van BZK op basis van de uitkomsten van de gesprekken van de deelsessies een aantal ervaringen gedeeld en suggesties gedaan voor een duurzame toekomst van het binnenlands bestuur in het belang van de samenleving en de inwoners.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten
  1.de brief aan de minister van BZK over de Toekomst openbaar bestuur vast te stellen;
  2.de Statenbrief vast te stellen en aan de griffie te versturen.

 10. 08

  Essentie / samenvatting:
  Wij informeren wij u over de uitkomsten van het onderzoek ‘Bio-energie in de provincie Utrecht’ dat in opdracht van de provincie Utrecht is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV (RH DHV). Met dit onderzoek geven we uitvoering aan de motie ‘Duidelijk over Duurzaamheid’ (M103) en aan de toezeggingen in het Coalitieakkoord 2019-2023 en het Programmaplan Energietransitie 2020-2025. Op basis van een analyse van de voor- en nadelen van de verschillende toepassingen van biomassa voor bio-energie, worden in het rapport aanbevelingen gedaan voor het gebruik van biomassa in de Utrechtse energietransitie tot 2030. Wij delen de conclusies uit het rapport en zijn voornemens om ons beleid hierop aan te passen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten
  1.kennis te nemen van het rapport ‘Bio-energie in de provincie Utrecht, rol en randvoorwaarden’, Royal HaskoningDHV, december 2020.
  2.dat zij naar aanleiding van het rapport voornemens zijn:
  • in de Omgevingsvisie en -verordening aan te geven welke toepassingen van biomassa zij als wenselijk dan wel onwenselijk beschouwen.
  • in de Omgevingsvisie en – verordening randvoorwaarden op te nemen voor sturing op een beter gebruik van biomassa.
  • hier bij de Omgevingsvisie (maart 2021) en Omgevingsverordening (planning eind 2021) aan Provinciale Staten een voorstel voor te doen.
  3.de statenbrief ‘Uitvoering motie Duidelijk over Duurzaamheid (M103)’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 09

  Essentie / samenvatting:
  Om effectief te kunnen inspelen op de maatschappelijke opgaven en de (wettelijke) taken goed te kunnen uitvoeren, werkt de provincie nauw samen met een groot aantal partners. Het belang van samenwerken neemt onder de Omgevingswet verder toe. Een belangrijk doel van de wet is immers: Werken als één overheid. Samenwerken vereist voortdurende inspanning en reflectie. De portefeuillehouder Omgevingswet heeft het programma Omgevingswet daarom opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de Utrechtse gemeenten, waterschappen en uitvoeringsdiensten de samenwerking met de provincie ervaren en welke verbeteringen wenselijk zijn. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het document ‘Provincie Utrecht als samenwerkingspartner: een verkenning’. De verkenning sluit af met een aantal concrete acties die de organisatie wil inzetten om de samenwerking te optimaliseren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten kennis te nemen van het rapport ‘Provincie Utrecht als samenwerkingspartner: een verkenning’ en besluiten het rapport ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 12. 11

  Essentie / samenvatting:
  De portefeuillehouder financieel toezicht lokale overheden, hiertoe door het college van GS gemandateerd d.m.v. besluit van 25 oktober 2011, heeft op 24 december 2020 de toezichtbeslissing 2021 vastgesteld t.b.v. de 26 Utrechtse gemeenten. Besloten is de gemeenten Woudenberg, Montfoort en Vijfheerenlanden in 2021 op financiële gronden onder het preventieve toezicht te stellen en voor de overige 23 Utrechtse gemeenten in 2021 het repressieve toezicht te continueren.
  Middels hetzelfde mandaatbesluit heeft de portefeuillehouder financieel toezicht lokale overheden op 17 december 2020 de toezichtbeslissing 2021 vastgesteld t.b.v. 18 gemeenschappelijke regelingen. Besloten is om voor de 18 gemeenschappelijke regelingen in 2021 het repressieve toezicht te continueren.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.het besluit van de gedeputeerde financieel toezicht lokale overheden van 17 december 2020 betreffende vaststelling van de toezichtbeslissing voor 25 Utrechtse gemeenten en het besluit van 24 december voor 1 Utrechtse gemeente te bekrachtigen;
  2.het besluit van de gedeputeerde financieel toezicht lokale overheden van 17 december 2020 betreffende vaststelling van de toezichtbeslissing voor 18 gemeenschappelijke regelingen te bekrachtigen.