Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 6 juli 2021

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Interbestuurlijk Toezicht (toezicht tussen verschillende bestuurslagen, hierna af te korten tot IBT) is in de periode 2016-2020 uitgevoerd op basis van het tot en met 2020 verlengde ‘Uitvoeringsprogramma IBT 2016- 2019’. Belangrijkste uitgangspunt hierbij was risicogericht, sober toezicht (op afstand) met zo weinig mogelijk toezichtlast voor de lokale overheden. In het IBT Beleidskader 2021-2024 is beschreven hoe de provincie de komende periode invulling geeft aan haar toezichthoudende rol. Hierbij wordt aangehaakt bij de landelijke ontwikkelingen, zoals opgenomen in de Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht (ATT) en de provinciale ontwikkelingen in de vorm van het programma Sterk Utrechts Bestuur (SUB). Belangrijk uitgangspunt van het nieuwe beleidskader is dat we als toezichthouder meer en in een vroegtijdig stadium in dialoog gaan met onze toezichtontvangers. Dit is ook in lijn met het coalitieakkoord 2019-2023, waarin dialoog met lokale overheden en inwoners een van de speerpunten is. Hoe het toezicht voor de verschillende toezichtvelden jaarlijks wordt ingevuld, is vermeld in de uitvoeringsagenda.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2021-2024 vast te stellen. Belangrijk uitgangspunt van het nieuwe beleidskader is dat we als toezichthouder meer en in een vroegtijdig stadium in dialoog gaan met onze toezichtontvangers. Daarnaast wordt aangehaakt bij de landelijke ontwikkelingen, zoals opgenomen in de Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht (ATT) en de provinciale ontwikkelingen in de vorm van het programma Sterk Utrechts Bestuur (SUB);
  2. de Uitvoeringsagenda IBT (tweede helft) 2021 vast te stellen;
  3. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie te zenden aan Provinciale Staten.

 2. 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  Vitale vakantieparken zijn cruciaal voor een gezonde en duurzame verblijfsrecreatiesector. De provincie Utrecht pakt, samen met gemeenten en Rijk, haar rol waar het gaat om het oppakken en versterken van waarden op het terrein van economie, (sociale) veiligheid, wonen en natuur en de aanpak van ondermijning en verpaupering. De  stuurgroep Vakantieparken heeft in opdracht van provincie Utrecht de opdracht gegeven aan twee onafhankelijke verkenners om met alle gemeenten en met ondernemers te komen tot een plan van aanpak voor de vakantieparken en jachthavens. In de eindrapportage van deze verkenners is geconcludeerd dat er vooralsnog geen breed draagvlak is voor een provinciedekkende aanpak, maar dat een aantal gemeenten wél actief aan de slag wil en motivatie/draagvlak heeft voor een gezamenlijke aanpak. Op basis hiervan is het advies van de verkenners om samen met deze gemotiveerde gemeenten (de “coalition of the willing”) de aanpak te starten langs twee sporen: “doen en ervaren” en “visie en kennis”. Dit komt neer op enerzijds het concreet aan de slag gaan met een verkenning van maximaal acht pilots in de verschillende segmenten van de markt en zo de benodigde ruimte in regelgeving, instrumentarium en vernieuwende werkwijzen te verkennen en anderzijds te werken aan de kennishiaten inzake ontwikkelingen in vraag en  aanbod en aspecten van ondermijning. Voorgesteld wordt deze twee sporen verder uit te werken binnen onze provinciale aanpak.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de eindrapportage Aanpak Vakantieparken van de Verkenners voor kennisgeving aan te nemen;
  2. op advies en onder regie van de stuurgroep Vakantieparken een verkenning te starten voor maximaal acht pilots conform het bijgevoegde Uitvoeringsplan verkenning pilots Vakantieparken en dit plan hiertoe vast te stellen;
  3. conform het advies van de Verkenners inzake het kennishiaat op vraag en aanbod, een provinciebreed onderzoek te starten in samenhang met de landelijke agenda vakantieparken;
  4. en inzake het kennishiaat op de ondermijningsproblematiek de BAG-registratie van recreatie-objecten op vakantieparken in de provincie Utrecht te bevorderen;
  5. de Statenbrief `Vervolg aanpak vakantieparken’ vast te stellen en samen met de eindrapportage, het Uitvoeringsplan verkenning pilots en de uitwerking kennishiaten ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 3. 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) is verlengd met twee jaar. In het kader van deze verlenging, het POP3+ 2021-2022, wordt de uitvoering voortgezet aan de hand van subsidieregelingen. GS neemt het besluit om subsidieaanvragen mogelijk te maken in het kader van Niet productieve investeringen water; herstel- en inrichtingsmaatregelen ten behoeve van water- en klimaatdoelen. Het voorstel is om de regeling Niet productieve investeringen water open te stellen van 12 juli tot en met 15 oktober 2021 met een subsidieplafond van € 4.680.000. Het plafond is samengesteld met € 3.530.000 afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en € 1.150.000 wordt als cofinanciering door de waterschappen ingebracht. De subsidieregeling sluit aan bij doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water, het
  Ontwerp Bodem- en waterprogramma 2022-2027, bij het Bodem- water- en milieuplan 2016-2021, het Programma klimaatadaptatie 2020-2023 en het Uitvoeringsprogramma Bodemdaling provincie Utrecht 2020-2023.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het openstellingsbesluit, nr. 8227A9EB, ‘Niet productieve investeringen water 2021’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 4. 03

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO bestuur vergadert op 8 juli 2021 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:
  1. 1c. ‘Vaststellen vergaderschema 2022’;
  2. 2a. ‘Integrale weging conceptbegroting 2022’;
  3. 2b. ‘Evaluatie Kopgroepen en start herijking inhoudelijke focus en structuur samenwerking provincies’, met uitzondering van 2b.3 en met inachtneming van de opmerkingen in het advies;
  4. 2c. ‘Aanpak / werkwijze stikstof naar de toekomst’, met inachtneming van de aandachtspunten in het advies.

 5. 04

  Essentie / samenvatting:
  Het Programma Energietransitie 2020-2025 heeft tot doel de energietransitie in de provincie Utrecht te versnellen met aandacht voor haalbaarheid en betaalbaarheid. Het verstrekken van subsidies is een belangrijk instrument voor het realiseren van deze doelstelling. Als toetsingskader voor het verstrekken van subsidies is op 19 september 2020 de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht (USET 2020) in werking getreden. Inmiddels is de uitvoering van de aanpak inclusieve energietransitie gestart en zijn de thema’s die relevant zijn voor energie-innovaties in de provincie Utrecht in kaart gebracht. Ook is het subsidieplafond van € 2 mln. bijna bereikt. Dit vraagt om aanpassing van de USET. Op 19 juli treedt de USET 2021 in werking. Hierin zijn extra subsidiemogelijkheden opgenomen voor ondersteuning van inclusieve projecten en innovatieprojecten. Het nieuwe subsidieplafond is vastgesteld op € 6 mln.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het wijzigingsbesluit, nr 8227DAB5 van de Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie provincie Utrecht 2020, nr. 82158379, vast te stellen;
  2. de Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie provincie Utrecht 2021, nr. 8227DAB6, vast te stellen en daarbij behorende subsidieplafond van € 6 mln. vast te stellen;
  3. het besluit te publiceren in het provinciaal blad;
  4. de statenbrief ‘Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie provincie Utrecht 2021’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 05

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht heeft een QuickScan uitgevoerd naar de haalbaarheid van een station bij Loenersloot. Uit de QuickScan blijkt dat het station ca. 3.000 reizigers per dag kan trekken. Grofweg twee/derde hiervan zijn bestaande reizigers uit de busverbindingen naar Amsterdam Zuidoost en Breukelen, die op dit station worden aangesloten. De investeringskosten van een nieuw station op deze locatie bedragen naar verwachting 55 mln. Euro (met een bandbreedte van 39 tot 74 mln. Euro). De – voor de voeding van het station noodzakelijke – wijziging van het busnetwerk heeft flinke impact op de financiën van de OV-concessie. Bouwstenen voor het Toekomstbeeld OV bevatten een nieuwe lijnvoering voor sprinters op deze corridor, waarbij station Loenersloot alleen wordt bediend door de treindienst Gouda – Woerden – Amsterdam en geen rechtstreekse verbinding met Utrecht krijgt. Voor de omgeving van station Loenersloot worden geen ruimtelijke ontwikkelingen voorzien die het geraamde gebruik van het station kunnen verhogen. Gezien het bovenstaande wordt geadviseerd de verkenning van de mogelijke ontwikkeling van een station bij Loenersloot niet verder voort te zetten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. (onderzoek naar) de ontwikkeling van een station bij Loenersloot niet verder voort te zetten.
  2. de statenbrief QuickScan station Loenersloot vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 7. 07

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  In de Beleidsregels intern en extern salderen zijn de regels opgenomen voor het mitigeren van stikstofdepositie met de stikstofruimte van het eigen bedrijf of dat van anderen. Intern salderen is naar aanleiding van een wetswijziging vervallen en wordt uit de beleidsregels geschrapt. De beleidsregels worden gewijzigd in de Beleidsregels salderen. Hierin wordt de door Rijk en provincies gezamenlijk ontwikkelde stikstofbank opgenomen die bestaat uit een gezamenlijke microdepositiebank en de mogelijkheid voor het instellen van provinciale doelenbanken. Voor de microdepositiebank wordt een instellingsbesluit genomen. De doelenbanken zullen op een later moment via een eigen instellingsbesluit worden ingesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Wijzigingsbesluit Beleidsregels salderen en het Besluit instelling stikstofbank vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad;
  2. de Beleidsregels salderen in te laten gaan na publicatie;
  3. de portefeuillehouder te mandateren om kleine tekstuele wijzigingen aan te brengen;
  4. de Statenbrief instellen stikstofbank vast te stellen en naar PS te sturen.

 8. 09

  Essentie / samenvatting:
  Na de zomer wordt er een start gemaakt met het opstellen van een visie en de leidraad over burgerparticipatie. Dit als onderdeel het werkprogramma ‘Participatie voor en door de provincie Utrecht’. Dit werkprogramma is door GS vastgesteld op 24 april 2021. Om de Staten te informeren over de aanpak, het proces en hun betrokkenheid bij het opstellen van een visie en de leidraad is een Statenbrief opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Visie en leidraad burgerparticipatie: proces en aanpak’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 9. 10

  Essentie / samenvatting:
  De Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2021 wordt aangevuld met een nieuw artikel, zodat agrarische bedrijven die willen verplaatsen naar een andere locatie ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland subsidie kunnen ontvangen. De subsidie is voor verplaatsing van het bedrijf en investering op de nieuwe locatie waar het bedrijf wordt gevestigd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Wijzigingsregeling Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2021, artikel bedrijfsverplaatsing, geregistreerd onder 8221A2BE, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. de Statenbrief, geregistreerd onder 8227DDDE, vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. Provinciale Staten in de Zomernota te vragen om in 2021 €1 miljoen te onttrekken uit de reserve Programma Landelijk Gebied voor de uitvoering van deze regeling;
  4. de portefeuillehouder te machtigen wijzigingen aan te brengen in de teksten van de wijzigingsregeling in het geval de kennisgevingsprocedure bij de EU met betrekking tot staatssteun daartoe aanleiding geeft.

 10. 11

  Essentie / samenvatting:
  Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) werkt op grond van het Hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) aan het Project Sterke Lekdijk en werkt hierbinnen aan de verkenning van de dijkversterking van het traject Jaarsveld-Vreeswijk (JAV). HDSR heeft samen met de partners in het gebied, gemeente IJsselstein, gemeente Nieuwegein, Rijkswaterstaat en provincie Utrecht afgesproken om naast waterveiligheid zich ook te richten op het creëren van maatschappelijke meerwaarde en ruimtelijke kwaliteit.
  In dit gebied komen verschillende thema’s samen: cultuurhistorie, natuur, recreatie, mobiliteit en landschap en raakt daarmee aan verschillende provinciale programma’s. Te noemen zijn naast onderhavig programma Mooie en Veilige dijken: Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), AVP/ Uiterwaard ontwikkeling.
  Met de partners in het gebied is afgesproken om gezamenlijk te werken aan een integrale gebiedsaanpak en hiervoor gezamenlijk de verkenningsfase te doorlopen met als eindresultaat een voorkeursalternatief voor de dijkversterking inclusief concrete meekoppelkansen en verkenningen ten aanzien van zogenaamde raakvlakprojecten (hiervoor wordt verwezen naar het bijgevoegde projectenoverzicht). Voor afspraken met betrekking tot deze integrale gebiedsaanpak is met de partner-organisaties voor de verkenningsfase een samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld, deze ligt nu ter vaststelling voor. Het gaat hier om een langjarige samenwerking in meerdere fases. Voor de volgende fases, de planvorming en realisatie, zal een nieuwe SOK worden voorgelegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsgerichte aanpak verkenningsfase dijkversterking Jaarsveld-Vreeswijk vast te stellen en aan te gaan.

 11. 12

  Essentie / samenvatting:
  Het programma U Ned omvat verschillende programmaonderdelen (zie voor meer informatie www.programma-uned.nl). Een belangrijke mijlpaal op dit moment is de start van de uitvoering van het No Regret maatregelenpakket. In het najaar van 2018 is tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT een No Regret maatregelenpakket van fiets en OV-maatregelen vastgesteld met een uitvoeringstermijn tot 2025. Om uitvoering te geven aan een deel van dit maatregelenpakket is een bestuursovereenkomst (BOK) No Regretmaatregelen opgesteld waarin partijen met elkaar afspreken op welke wijze invulling wordt gegeven aan de uitvoering van de verschillende maatregelen.
  .

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Bestuursovereenkomst No Regretmaatregelen vast te stellen en aan te gaan.
  2. de van het Rijk te ontvangen bijdrage, in de vorm van een decentralisatie-uitkering, als lastenbudget toe te voegen aan het programma 5. Bereikbaarheid I – Algemeen en eventuele fluctuerende kasritmebestedingen te laten verlopen via de reserve Mobiliteitsprogramma, en deze begrotingswijzigingen via de reguliere planning- en control cyclus aan Provinciale Staten voor te leggen.
  3. Gedeputeerden Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening te mandateren om in 2021 in de Programmaraad U Ned over het restbudget van € 5,6 miljoen nadere afspraken te maken, vast te leggen en te ondertekenen.