Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 19 januari 2021

09:30 - 11:45
Locatie

Microsoft-Teams vergadering

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.11.H

  Essentie/samenvatting:
  Met de Uitvoeringsverordening subsidie bodemsanering provincie Utrecht kunnen:
  - Niet-rechtstreekse gemeenten (alle gemeenten in de provincie m.u.v. Utrecht en Amersfoort) subsidie aanvragen voor onderzoek en sanering van bodemverontreinigingen met onaanvaardbare risico’s en voor gebiedsgericht beheer van omvangrijke grondwaterverontreinigingen (regeling gemeenten).
  - Eigenaren/erfpachters van percelen waar zij zelf woonachtig zijn, subsidie aanvragen voor sanering van bodemverontreiniging op deze percelen (regeling particulieren).
  Voorgesteld wordt:
  - Aanpassen van de subsidieplafonds voor het tijdvak tot en met 2021. Artikel 6 (regeling gemeenten) € 1.227.094,00 en Artikel 13 (regeling particulieren) € 205.039,00.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsverordening subsidie bodemsanering provincie Utrecht, geregistreerd onder nummer 821CC5B5 vast te stellen.
  2.dit besluit te publiceren in het provinciaal blad.

 2. 0.13.H

  Essentie/samenvatting:
  D66 heeft vragen gesteld over mogelijke premature reserveringen voor netaansluitingen en de consequenties daarvan voor de energietransitie

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid De Droog van D66 over premature reserveringen voor netaansluitingen tbv de energietransitie, vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.15.H

  De algemene aandeelhoudersvergadering Vitens van 26 november heeft plaatsgevonden. In het bijgesloten C-stuk wordt hier verslag van gedaan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten nemen het C-stuk Algemene Aandeelhoudersvergadering Vitens d.d. 26 november 2020 voor kennisgeving aan .

 4. 0.17.H

  De provinciesecretaris, Anneke Knol-van Leeuwen, gaat in het kader van haar persoonlijke ontwikkeling en versterking van haar netwerk deelnemen aan een leergang (Leernetwerk) van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten nemen kennis van het volgen van een leergang van het NSOB door de provinciesecretaris.

 5. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 12 januari 2020
 6. 04

  Besluit

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:
  1.3a. ‘Landelijke Actieagenda vakantieparken’;
  2.3b. ‘Consultatiereactie financiële zekerheid’;
  3.3c. ‘Mandaat subsidieregeling drugsafval’;
  4.3d. ‘Kansenkaart circulaire economie’.

 7. 05

  Essentie/samenvatting:
  In opdracht van de provincie is een Bomen Actieplan gemaakt voor de aanplant van 600.000 extra bomen in de provincie Utrecht tot en met 2023. Dit actieplan is opgesteld door maatschappelijke organisaties. Het plan is een bouwsteen voor het Strategisch bosbeleid van de provincie. Uit het actieplan blijkt dat het mogelijk is om het doel van 600.000 nieuwe bomen te realiseren door middel van een groot aantal projecten, die deels nieuw en deels al gepland zijn.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.het Bomen Actieplan provincie Utrecht vast te stellen als bouwsteen voor het Strategisch bosbeleid, onder voorbehoud van goedkeuring van de financiële claim bij de kadernota.
  2.de Statenbrief “Bomen Actieplan” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
  3.bij de Kadernota 2022 de financiële consequenties van het Bomen Actieplan inzichtelijk te hebben en die te betrekken bij de bestuurlijke afweging en besluitvorming die aan Provinciale Staten wordt voorgelegd.

 8. 06

  Essentie/samenvatting:
  Per 1 november 2020 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de “Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden” (hierna de regeling) vastgesteld. Deze regeling geeft mogelijkheden om op vrijwillige basis veehouderijbedrijven in een straal van 10 km van een N2000 gebied aan te kopen en te beëindigen. Deze bedrijven moeten wel een aan de drempel van 2 mol/ha/jr. op maatgevende hexagonen binnen het N2000 gebied voldoen. Uitgangspunt van deze regeling is naast het beëindigen van de veehouderij het inleveren van de NB-vergunning, het inleveren van de fosfaatrechten/productierechten en het in gang zetten van een bestemmingswijziging voor het agrarische erf.


  De Minister heeft een regeling opengesteld met een totaal bedrag van € 350 miljoen, die in 3 tranches is verdeeld. 1e tranche is € 100 miljoen, die in 2 delen van 50% aangevraagd kan worden door de provincies.
  2e tranche is € 100 miljoen en de 3e tranche is € 150 miljoen.
  Van de 1e tranche kan de provincie Utrecht een bedrag van € 5.828.250,- aanvragen. Naast deze rijksmiddelen wordt er ook een bijdrage van de provincie gevraagd bij de aankopen. Deze bijdrage is nodig voor de zogenaamde vermogensvormende bestanddelen bij de aankopen. Vastgoed zoals grond en gebouwen zullen na aankoop bij bedrijfsbeëindiging immers door de provincie op enig moment weer verkocht worden. Dan komen de provinciale middelen weer vrij.


  Nadat uw college heeft besloten om deel te nemen aan deze regeling, kan de bijdrage van het rijk aangevraagd worden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.deel te nemen aan de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden.
  2.de voor de provincie Utrecht beschikbaar gestelde bijdrage bij het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit aan te vragen.
  3.de in bijlage 3 bijgevoegde statenbrief vast te stellen en deze met bijlage 1 “Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden” te verzenden aan Provinciale Staten.

 9. 07

  Essentie/samenvatting:
  In het programma U Ned werken wij samen met Rijk en regio aan de opgaven op het gebied van wonen, werken, leefbaarheid en bereikbaarheid. In de statenbrief over de inzet voor het BO MIRT najaar 2020 (kenmerk 821946CC) is Provinciale Staten in korte bewoordingen geïnformeerd over de resultaten van de studie naar de potentie voor het doortrekken van de Uithoflijn van USP naar Zeist en Amersfoort. Tevens is Provinciale Staten met de genoemde statenbrief geïnformeerd over de stand van zaken van de no-regret
  maatregelen, waarbij aangegeven is dat er een variantenstudie uitgevoerd is voor de busbaan langs de A28. Met de nu vast te stellen statenbrief worden Provinciale Staten nader geïnformeerd over de uitkomsten en wordt een vervolgperspectief geschetst.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.kennis te nemen van het eindrapportage studie “Doortrekken Uithoflijn naar Zeist en Amersfoort” en de eindrapportage “studie HOV verbinding USP naar Mooi Zeist”.
  2.de Statenbrief “Resultaten deelstudies HOV USP – Zeist – Amersfoort en proces voor het vervolg” vast te stellen en ter informatie toe te zenden naar Provinciale Staten.

 10. 08

  Essentie/samenvatting:
  Op 16 december 2020 is de decembercirculaire provinciefonds 2020 uitgebracht. De decembercirculaire 2020 informeert de provincies over de hoogte van de uitkeringen uit het provinciefonds voor 2020 en latere jaren.


  Het totaal van het accres van het provinciefonds in de decembercirculaire is ten opzichte van de septembercirculaire niet gewijzigd. De verdeelmaatstaven zijn ten opzichte van de septembercirculaire 2020 geactualiseerd. Deze actualisatie van maatstaven in de decembercirculaire zorgt ervoor dat de uitkering uit het provinciefonds voor de provincie Utrecht marginaal verschilt ten opzichte van de uitkering uit het provinciefonds in de septembercirculaire

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.de uitkomsten van de decembercirculaire provinciefonds 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
  2.de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten, inclusief financiële uitkomsten decembercirculaire 2020 en de effecten op de begrotingssaldi.

 11. 10

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.de percelen, zijnde kadastraal bekend, IJsselstein, D, 68, 2591, 2590, 2589, 5112, 4968, 5115, 2587, 4973, 95, 96, 99, 100, 117, 115, 4450, 4192, 97, 98, 3201, 3206, 3200, 2942, 1768, 1769, 173, 497, 169, 170, 5110 (samen groot 69.40.08 ha), te verkopen voor € 1,- aan Staatsbosbeheer, gekoppeld aan afspraken over realisatie en instandhouding van recreatie en natuur op deze terreinen, en daartoe de koopovereenkomst met algemene- en bijzondere voorwaarden, geregistreerd onder nummer 8216B6B9, vast te stellen en aan te gaan;
  2.de opbrengst van de koopovereenkomst van € 1,- ten gunste te brengen van het RodS-budget. Het verschil tussen de balanswaarde van de grond en de opbrengst voor de transactie, te weten (€10.000 x aantal verkochte ha’s =) € 694.008,- af te boeken van de balanspost ‘voorraad grond’ ten laste van het RodS-budget;
  3.het verschil per saldo € 694.007 op te vangen binnen de beschikbare middelen voor RodS in de reserve Landelijk Gebied en dit te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2021;
  4.op grond van art. 55 Provinciewet en art. 10 lid 1 van de Wob bijlage 2 en 3 voor onbepaalde tijd aan te merken als geheim.

 12. 12

  Essentie/samenvatting:
  Er zijn de afgelopen maanden door de Partij voor de Vrijheid Utrecht diverse vragen gesteld over de realisatie van de vaste trap richting OVT in de stad Utrecht. Uit de antwoorden is de PVV-fractie onvoldoende duidelijk geworden wie de trap zou betalen en in eigendom zou krijgen en derhalve heeft het statenlid R. Dercksen aanvullende vragen gesteld (d.d. 29-12-2020).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid R. Dercksen, betreffende de “realisatie van de vaste trap richting OVT” vast te stellen en te verzenden.

 13. 14

  Essentie/samenvatting:
  In de beantwoording worden de door het PS-lid gestelde vragen beantwoord. Het PS-lid wenst meer informatie inzake het afvangen van stikstof door het aanplanten van bosschages door de provincie Overijssel als proef en of de effecten hiervan verwerkt zijn in de modellen. Het PS-lid wenst tevens meer informatie over de proeven met zonnepanelen op provinciale fietspaden en over de opbrengst tot nu toe

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende “begrotingsdebat ” (d.d. 24-112020) vast te stellen en te verzenden.