Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 14 december 2021

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  Dit voorstel is gericht op het vergroten van het subsidiebudget door de subsidieplafonds in de POP3-regelingen ‘Kennisoverdracht provincie Utrecht 2021’ en ‘Samenwerking voor innovaties EIP provincie Utrecht 2021’ te verhogen. Voor beide regelingen is sprake van een overtekening zodat het subsidieplafond is bereikt. Voorgesteld wordt om A: het subsidieplafond van de POP3-maatregel Kennisoverdracht te wijzigen (verhogen) van € 600.000,- naar € 838.000,- en B: het subsidieplafond van de POP3-maatregel Samenwerking te wijzigen (verhogen) van € 600.000,- naar € 829.000,-. De ingediende aanvragen met een positief advies van een onafhankelijke adviescommissie kunnen dan alsnog worden gehonoreerd. Deze verhoging van het subsidieplafond past binnen de programmering van het POP3+ 2021/2022.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het POP3-wijzigingsbesluit ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties (Kennisoverdracht) provincie Utrecht 2021’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. het POP3-wijzigingsbesluit ‘Samenwerking voor innovaties EIP provincie Utrecht 2021’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 2. 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  Verschillende roeiverenigingen hebben bezwaar gemaakt tegen de vervanging van damwanden in de Eem. Volgens hen veroorzaken de nieuwe damwanden onveilige situaties en zouden deze onder de waterlijn geplaatst moeten worden. In de beantwoording wordt toegelicht waarom de onveiligheid niet toeneemt en de gewenste oplossing van de roeivereniging bij de vervangingen in dit jaar niet mogelijk is.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Stegenga en Koelewijn van het CDA betreffende damwanden in de Eem vast te stellen en te verzenden.

 3. 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Met de Uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht kunnen subsidies worden verstrekt voor de onderwerpen fiets, verkeersveiligheid, openbaar vervoerinfrastructuur (incl. het programma doelgroepenvervoer, aanvullend openbaar vervoer en toegankelijkheid openbaar vervoer) en multimodale knooppunten. Dit passend binnen de doelstellingen van het mobiliteitsprogramma 2019-2023 en de uitvoeringsprogramma’s fiets, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, multimodale knooppunten.
  Met het besluit tot wijziging worden de subsidieplafonds voor het jaar 2022 geactualiseerd. Ook wordt op enkele thema’s de huidige verdeling naar subsidieplafond per deelonderwerpen opgeheven. Dit om de flexibiliteit te vergroten. Ook wordt het onderwerp Goederenvervoer toegevoegd, zodat voor dit thema ook subsidies kunnen worden verstrekt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsverordening subsidie Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht, geregistreerd onder nummer 823BCD74, vast te stellen;
  2. dit besluit te publiceren in het provinciaal blad.

 4. 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten stellen de concept Nota van Beantwoording behorend bij het Ontwerp Bodem- en waterprogramma vast. Aan Provinciale Staten wordt deze nota tezamen met het aangepaste Bodem- en waterprogramma ter besluitvorming aangeboden. In het Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022- 2027 (BWP) zijn de ambities voor bodem en water uit de Omgevingsvisie provincie Utrecht uitgewerkt. Het BWP is een beleidsprogramma, waarin per thema is uitgewerkt hoe de provincie de bodem- en waterdoelen wil bereiken en welke provinciale rol hierbij past. Het BWP gaat over duurzaam gebruik van de ondergrond, circulariteit, schoon oppervlaktewater, schone bodem en grondwater, voldoende water, waterveiligheid en energie uit bodem en water. Ook actuele vraagstukken zijn onderdeel van het BWP. Het gaat dan bijvoorbeeld over omgaan met de toenemende periodes van droogte en wateroverlast, de toenemende drukte in de ondergrond en het vaststellen van doelen en maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook de overdracht van bodemtaken naar gemeenten bij inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt behandeld. Onderdeel van het programma is het wettelijk verplichte Regionaal Waterplan onder de Waterwet. Het programma voldoet aan de eisen van een Regionaal Waterprogramma volgens de Omgevingswet. Eerder is een Ontwerp van het Bodem- en waterprogramma vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. De zienswijzen zijn beantwoord in de Concept Nota van Beantwoording, die Gedeputeerde Staten nu vaststellen.
  De water- en bodemonderdelen van het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 (BWM-plan) zullen bij vaststelling van het BWP vervallen. De milieu-onderdelen van het BWM-plan zullen vervallen wanneer het Programma Gezond en Veilig provincie Utrecht worden vastgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de concept nota van beantwoording over zienswijzen op het ontwerp Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027 vast te stellen en te verzenden aan de indieners van de zienswijzen;
  2. het gewijzigd ontwerp Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027, op basis van de concept Nota van Beantwoording en de ambtshalve wijzigingen, vast te stellen;
  3. het Statenvoorstel ‘Vaststellen Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027’ vast te stellen en het tezamen met het gewijzigd ontwerp BWP en de concept Nota van Beantwoording ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen;
  4. portefeuillehouder Bruins Slot mandaat te verlenen tot het aanbrengen van redactionele wijzigingen en kleine inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang in de onder beslispunten 1, 2 en 3 genoemde documenten.

 5. 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO bestuur vergadert op 16 december 2021 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze
  bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:

  1. 4a. ‘Mandatering bestedingen virtueel fonds omgevingswet’, met inachtneming van de aandachtspunten in het advies;
  2. 4b. ‘Inventarisatie en evaluatie Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)’;
  3. 4c. ‘Voorstel beheer raamovereenkomst Microsoft’, met inachtneming van de opmerkingen in het advies;
  4. 4d. ‘Informatieproducten voor natuur en externe veiligheid in beheer bij BIJ12’;
  5. 4e. ‘Rapport van externe commissie voor de verdeling middelen ANLb’;
  6. 4f. ‘Addendum overeenkomst Kennisplatform Verkeer en Vervoer’, met inachtneming van de opmerking in het advies;
  7. 4g. ‘Position paper grondwater’.
 6. 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  In de FAC is discussie ontstaan over de planning voor het beantwoorden van de technische vragen. Dat heeft er toe geleidt dat de gedeputeerde Financiën heeft toegezegd een Statenbrief te sturen met een nieuwe planning. Die ligt nu voor.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het schema met de daarin genoemde data van Planning en Control documenten in kalenderjaar 2022 vast te stellen;
  2. de Statenbrief “Aangepaste planning P&C cyclus” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 7. 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten jaarlijks over verschillende (kleinere) onderwerpen van het natuurbeleid, waarover is afgesproken de informatie zoveel mogelijk gebundeld te leveren. Voor 2021 zijn dit de Zevende Voortgangsrapportage Natuur (VRN), de resultaten van de zomerganzentelling 2021 en de resultaten van de weidevogeltelling 2021.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Ecologische Rapportages 2021’ vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 8. 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  Verkeersveiligheid raakt ons allemaal. Iedere verkeersdeelnemer moet veilig op zijn bestemming komen. Na decennia van dalende ongevalscijfers, stagneert de daling van het aantal verkeersdoden en blijft het aantal verkeersgewonden landelijk toenemen. Omdat elk verkeersslachtoffer er één teveel is, tekende het Interprovinciaal Overleg (IPO) in 2019, mede namens de provincie Utrecht, het ‘Startakkoord Strategisch Plan Verkeersveiligheid’. Met ondertekening van dit startakkoord spraken de ondertekenaars af om toe te werken naar nul verkeersslachtoffers in 2050 door de samenwerking te intensiveren en de belangrijkste verkeersveiligheidsrisico’s in beeld te brengen en uit te werken in regionale uitvoeringsagenda’s. Met deze brief informeren wij Provinciale Staten over de vaststelling van de ‘Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid’ voor de provincie Utrecht door de portefeuillehouders Mobiliteit van de Utrechtse wegbeheerders, het Openbaar Ministerie en de politie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Implementatie Strategisch Plan Verkeersveiligheid’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 9. 0.18.H

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de reizigerstarieven in het openbaar vervoer per bus en tram. Dit wordt met één besluit voor beide concessies (U-OV en Syntus Utrecht) gedaan, in dit geval voor het kalenderjaar 2022. Op de tarieven met inbegrip van het belangrijkste (meest gebruikte) tarief -het kilometertarief- wordt de landelijke tariefindex toegepast à 2,12%. Op de abonnementen wordt in het geheel geen index toegepast. De vraag naar abonnementen (veelreizigers) loopt sinds corona sterk terug en een prijsverhoging zou alleen nog maar bijdragen aan de verminderde aantrekkelijkheid ervan. Ook de meeste losse kaartjes blijven in prijs gelijk. Per september 2022 komt een (vernieuwde) proef met parttimeabonnementen voor werknemers op Utrecht Science Park. Het reizigersplatform ROCOV heeft adviesrecht en heeft in grote lijnen positief geadviseerd over de voorgestelde tarieven. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2022.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de regionale tarieven in het openbaar vervoer van de provincie Utrecht voor 2022 vast te stellen;
  2. Portefeuillehouder Mobiliteit te mandateren tot het vaststellen van kleine aanpassingen in de loop van 2022 in het kader van prijsacties ‘verloren ov-reiziger’ en parttime-abonnementen Utrecht Science Park;
  3. de Statenbrief Reizigerstarieven openbaar vervoer 2022 vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 10. 0.22.H

  Essentie / samenvatting:
  De gezamenlijke provincies hebben voor de afhandeling van verzoeken om schadeverzoeken als gevolg van een vergunde grondwateronttrekking of -infiltratie in 2011 één landelijk werkzame commissie ingesteld: de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG). Om de vele verzoeken om schadevergoeding die jaarlijks worden ingediend tijdig te kunnen afhandelen, heeft de ACSG gevraagd om benoeming van een extra commissielid. De voorzitter van de ACSG heeft ir. I.E. Hoving, thans werkzaam als wetenschappelijk
  onderzoeker aan Wageningen Universiteit, als nieuw commissielid voorgedragen. De benoeming dient plaats te vinden door Gedeputeerde Staten van de deelnemende provincies.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de heer ir. I.E. Hoving met terugwerkende kracht te benoemen als lid Adviescommissie Schade Grondwater voor de periode 1 januari 2021 tot 1 januari 2025.

 11. 0.24.H

  Essentie / samenvatting:
  Stichting Energie Transitie Utrecht (SETU) beheert sinds 2018 het provinciale energiefonds. Het energiefonds maakt financiering mogelijk aan ondernemers en organisaties die willen investeren in haalbare initiatieven op het gebied van energiebesparing en de opwekking van duurzame energie in de provincie Utrecht. Recent heeft het bestuur van SETU afscheid genomen van haar fondsmanager. Een interim fondsmanager neem de taken voorlopig waar. In overleg met het bestuur van SETU is besloten vervroegd het functioneren van het fonds te evalueren en hier in december 2021 mee te starten. De afronding wordt verwacht in het voorjaar van 2022. In december 2021 loopt de huidige bestuurstermijn van de bestuurder af die vanaf de start betrokken is geweest bij SETU. De twee overige bestuursleden hebben hem verzocht aan te blijven als bestuurder voor een maximale periode van 1 jaar. Zijn kennis is juist nu zeer waardevol en het verwelkomen van een nieuw bestuurslid is in deze fase is niet passend. Om dit mogelijk te maken is een statutenwijziging nodig, waarvoor toestemming is vereist van de colleges van provincie Utrecht en gemeente Utrecht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. om de statutenwijziging van Stichting Energietransitie Utrecht (SETU) overeenkomstig het concept opgesteld door de maatschap: Trajectum Notariaat, gevestigd te Utrecht, met kenmerk: 20210248/01/HVZ goed te keuren;
  2. om onder de opschortende voorwaarde van het van kracht worden van de hierboven bedoelde wijziging van de statuten van de stichting, goedkeuring te verlenen aan het concept besluit van het bestuur van Stichting Energietransitie Utrecht tot de aansluitende herbenoeming van de heer Rob Henri Johannes van Houts, als bestuurder van de stichting, voor een termijn van één jaar, welke termijn aanvangt per de dag en direct na het moment van het van kracht worden van die statutenwijziging van de stichting.

 12. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 7 december 2021
 13. 01D

  Het rekenkamerrapport VRT bevat personeelsvertrouwelijke informatie. Daarom zijn er twee versies gemaakt. Eén versie is volledig leesbaar en in de tweede versie zijn frasen zwartgelakt die personeelsvertrouwelijk zijn. Laatstgenoemde wordt openbaar.
  Om echter aan alleen Provinciale Staten de volledig leesbare versie van het rekenkamerrapport VRT te kunnen bieden, via een vertrouwelijke inlogcode, moet het College van Gedeputeerde Staten expliciet een besluit nemen. En wel het opleggen van geheimhouding.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:

  1. Op de volledig leesbare versie zonder zwartgelakte passages van het rekenkamerrapport VRT (bijlage 1) op grond van artikel 55 van de Provinciewet geheimhouding op te leggen. Hierbij wordt beroep gedaan artikel 10 lid 2 sub e en g van Wet openbaarheid van bestuur. Het VRT rapport wordt onder geheimhouding aan de Staten beschikbaar gesteld.
 14. 02

  1. Informatiesessie financiële auditcommissie 20211208: voor kennisgeving aannemen.

 15. 04

  Essentie / samenvatting:
  Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020 is een volledig rijks gefinancierd programma. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan de bodemtaken deels over naar gemeenten. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is echter opnieuw uitgesteld tot 1 juli 2022 en daarom loopt de Wet bodembescherming minimaal nog een half jaar door. Het is duidelijk dat onze werkzaamheden in 2022 doorlopen: het betreft een aantal omvangrijke langjarige saneringen, de afronding van de spoedlocaties, de uitvoering van de subsidieregelingen voor gemeenten en particulieren en de bevoegd gezag rol (door de RUD Utrecht). Om de financiering van deze werkzaamheden in 2022 te dekken wordt voorgesteld het programma met een jaar te verlengen en hiervoor de bestaande reserve voor bodemsanering van € 7,023 miljoen aan te wenden. Daarnaast is het noodzakelijk om een nieuw subsidieplafond vast te stellen. Om tussentijds de voortgang van het programma zichtbaar te maken is een voortgangsrapportage opgesteld. Conclusie is dat er de afgelopen jaren op verschillende onderwerpen binnen het PUB veel werk is verzet.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de looptijd van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) met een jaar te verlengen tot 31 december 2022, vanwege uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de daarin voorziene decentralisatie naar gemeenten van deze taak;
  2. ten behoeve van de financiering van het PUB in 2022 gebruik te maken van de bestaande reserve voor bodemsanering van € 7,023 miljoen;
  3. de Voortgangsrapportage PUB november 2021 vast te stellen;
  4. het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsverordening subsidie bodemsanering provincie Utrecht vast te stellen;
  5. dit besluit te publiceren in het provinciaal blad.
  6. De statenbrief ‘Verlenging Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant in 2022’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 16. 08

  Essentie / samenvatting:
  Ter vaststelling ligt voor het Statenvoorstel ‘Regionale Veenweiden Strategie (RVS) Utrechtse veenweiden’. De RVS omvat de strategie voor het verminderen van broeikasgasemissies uit veenbodems en het afremmen van bodemdaling in het landelijk gebied van de provincie Utrecht. Het is een strategie voor de (middel)lange
  termijn, 2030, met een doorkijk naar 2050. Het opstellen van een RVS is een verplichting uit het Klimaatakkoord (2019). Daarin is opgenomen dat landelijk in 2030 de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems verminderd moet zijn met 1 Megaton CO2-eq per jaar. Afgeleid van de landelijke doelstelling heeft de provincie Utrecht indicatief een opgave van ca. 0,12 Megaton CO2-eq/jaar. De provinciale Omgevingsvisie (2021) geeft voor het veenweidengebied aan dat in 2030 de bodemdaling met gemiddeld 50% is geremd’. Beide doelstellingen hangen nauw samen en zijn wat omvang betreft ongeveer gelijk. In de voorliggende RVS is aangegeven hoe deze doelstellingen te realiseren. De inzet daarbij is een gebiedsgerichte en integrale aanpak, samen met de betrokken agrarische ondernemers, met de landbouw- en natuurorganisaties en de verschillende overheden. De RVS Utrechtse Veenweiden is opgesteld met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) als medepenvoerders en met nauwe betrokkenheid van de gemeenten Woerden, De Ronde Venen en Vijfheerenlanden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  het Statenvoorstel ‘De Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse veenweiden’ vast te stellen en ter besluitvorming te versturen aan Provinciale Staten.
  2. de bijlage “Tabel reacties en antwoorden consultatieronde 90% versie RVS Utrechtse veenweiden’’ vast te stellen en ter informatie te versturen aan Provinciale Staten;
  3. kennis te nemen van de samenvattende brochure ‘Iedereen een rol in de Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse veenweiden’ en deze ter kennisneming toe te zenden aan Provinciale Staten;
  4. het persbericht vast te stellen;
  5. gedeputeerde Bruins Slot te mandateren om, na goedkeuring door GS en vóór verzending naar Provinciale Staten, nog kleine wijzigingen aan te brengen;
  6. gedeputeerde Bruins Slot te mandateren om, na goedkeuring door GS, de Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse veenweiden ter informatie naar onze gebiedspartners te sturen met een aanbiedingsbrief en de samenvattende brochure.

 17. 12

  Essentie / samenvatting:
  Driekwart van alle OV reizigers in de provincie reist naar, van of via Utrecht stad. Provincie als gemeente hebben belangrijke verantwoordelijkheden voor een effectief en betaalbaar OV-systeem. De provincie als OV-autoriteit en vanuit de provinciale ruimtelijke ontwikkeling; de gemeente als wegbeheerder en vanuit de stedelijke ruimtelijke ontwikkeling en leefbaarheid. Er is sprake van een sterke wederzijdse afhankelijkheid en grote impact op de reiziger. De handen moeten ineen geslagen worden om de forse huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan: de doorstromingsperikelen van het OV waarbij de infravraagstukken en -knelpunten steeds groter worden (met reistijdvertraging en oplopende exploitatiekosten voor de provincie tot gevolg). En ook fors vanwege de complexiteit en het tempo dat nodig is gezien de grote woningbouwopgave in de Utrechtse regio en het belang van het OV daarbij. De langjarige bestaande samenwerking in het Stedelijk OV Overleg (SOV) is uit zijn jasje gegroeid. In opdracht van provincie en gemeente is bijgevoegd adviesrapport opgesteld met aanbevelingen voor de mogelijke, verdere uitbouw van de bestaande samenwerking tussen provincie en gemeente bij OV. Een eerste, volgende stap staat in de vervolgaanpak. Hierbij blijven de bestaande taken en verantwoordelijkheden van provincie en gemeente in tact. De andere aanbevelingen zijn mogelijk voor de toekomst interessant, bijvoorbeeld als forse uitbreidingen van het tramsysteem aan de orde zouden zijn. De brief en het rapport worden gelijktijdig gedeeld met de gemeenteraad van Utrecht.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met de geschetste vervolgaanpak bestaande uit een kwartiermakersfase waarin een ontwerp intentieovereenkomst en een conceptprogramma 2022-2023 worden voorbereid;
  2. de statenbrief vast te stellen en deze toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. de gedeputeerde Mobiliteit, Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Communicatie en Participatie te mandateren om redactionele tekstwijzigingen door te voeren mocht de behandeling in college van B en W van de gemeente Utrecht daartoe aanleiding geven.

 18. 15

  Essentie / samenvatting:
  In de Omgevingsvisie provincie Utrecht is het Programma Recreatie en Toerisme (PR&T) aangekondigd. Dit programma is een nadere uitwerking van het beleid uit de Omgevingsvisie. Bij het opstellen van dit programma wordt gewerkt volgens de Omgevingswet. Het ontwerp PR&T heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen.
  Er zijn 21 zienswijzen ingediend. Ook heeft de Statencommissie BEM het ontwerp PR&T besproken. De zienswijzen en de inbreng van de Statencommissie zijn met de reactie daarop opgenomen in de Nota van Beantwoording (NvB). De zienswijzen en inbreng van de Statencommissie geven aanleiding tot vaststelling van een op enkele punten gewijzigde PR&T.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Nota van Beantwoording over zienswijzen Ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022 – 2025 vast te stellen;
  2. het Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022 – 2025 vast te stellen onder voorbehoud van goedkeuring van de benodigde aanvullende budgetten in de kadernota 2023 – 2026;
  3. de statenbrief vast te stellen en deze met het vastgestelde Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022 – 2025 en de Nota van Beantwoording ter informatie te zenden aan Provinciale Staten;
  4. het vastgestelde Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022 – 2025 en de Nota van Beantwoording ter informatie te zenden aan de indieners van een zienswijze.

 19. 16

  Essentie / samenvatting:
  Vanwege de snelgroeiende hoeveelheid duurzame energie en de economische groei raakt het hoogspanningsnet vol. Dit brengt met zich mee dat er op dit moment in Utrecht geen ruimte meer is voor nieuwe aanvragen voor het transport van opgewekte energie voor installaties met meer dan 200 zonnepanelen. Deze situatie noopt ons nu tot het maken van andere keuzes ten aanzien van de geplande aanbesteding voor plaatsing van zonnepanelen bij het Huis voor de provincie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de mogelijkheden te laten verkennen voor opslag en aanwending van zonne-energie voor eigen gebruik op locatie Huis voor de provincie Utrecht;
  2. de Statenbrief vast te stellen en deze toe te zenden aan PS.

 20. 17

  Essentie / samenvatting:
  In het voorjaar en zomer 2020 veroorzaakte de vernieuwde rioolwaterzuiveringsinstallatie Overvecht (RWZI) veel stankoverlast. Om de aanpak van deze overlast af te stemmen, is een bestuurlijk overleg ingesteld tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), gemeente en provincie Utrecht. De provincie is op grond van de Wabo het bevoegd gezag voor de VTH-zaken. De uitvoering van VTH-taken ligt bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Om te voldoen aan de geurnormen nam het HDSR in 2019 – 2021 diverse maatregelen om de stankoverlast weg te nemen. Eén van deze maatregelen was de installatie van actiefkoolfilters in oktober 2020. Na een eerste testfase bleek deze installatie een goed resultaat te geven. Deze nieuwe opstelling voor de geurbehandeling is in de periode juli tot en met september 2021 onderzocht op de werking en of de opzet voldoet aan de milieunorm. Uit het opgestelde geuronderzoek volgt dat de aangepaste RWZI in haar huidige bedrijfsvoering voldoet aan de geurnorm van 0,5 ouE/m3 als 98- percentielwaarde. Het geuronderzoek is in opdracht van GS door externe deskundigen beoordeeld en akkoord bevonden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief rioolwaterzuiveringsinstallatie Overvecht, Utrecht vast te stellen en deze met het Memorandum rioolwaterzuiveringsinstallatie Overvecht, Utrecht en de bijlagen ter kennisname toe te zenden aan Provinciale Staten.

 21. 19

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht heeft samen met een viertal andere provincies deelgenomen aan de pilot Quick Scan Provinciale Democratie (QSPD). Deze scan geeft een beeld van hoe het gesteld staat met de provinciale democratie. De scan is bedoeld voor Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de ambtelijke organisatie en inwoners. De QSPD is ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, vanuit het programma Democratie in Actie. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de resultaten van de QSPD via een statenbrief.

  Besluit

  Beslispunten:
  1. gedeputeerde Staten nemen kennis van de resultaten van de Quick Scan Provinciale Democratie;
  2. gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Resultaten Quick Scan Provinciale Democratie’ vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 22. 20

  Essentie / samenvatting:
  Met de Statenbrief ‘Voortgang Utrecht Talent Alliantie’ worden de leden van Provinciale Staten geïnformeerd over de vorderingen van de Human Capital Agenda (HCA). Deze tweejaarlijkse rapportage is toegezegd bij de behandeling van het Statenvoorstel Human Capital Agenda (HCA) regio Utrecht op 2 juni 2021. De uitvoering van de agenda voor een toekomstgerichte beroepsbevolking raakt op stoom. Op de verschillende ambitielijnen zijn concrete resultaten te melden. Tevens worden in de Statenbrief twee moties afgedaan. Gedeputeerde Staten wordt gevraagd te besluiten:
  1. De Statenbrief ‘Voortgang Utrecht Talent Alliantie’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  2. Gedeputeerde Strijk te mandateren tot het doorvoeren van eventuele tekstwijzigingen in de Statenbrief ten behoeve van de meest adequate informatieverstrekking richting Provinciale Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief ‘Voortgang Utrecht Talent Alliantie’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  2. gedeputeerde Strijk te mandateren tot het doorvoeren van eventuele tekstwijzigingen in de Statenbrief ten behoeve van de meest adequate informatieverstrekking richting Provinciale Staten.

 23. 20A

  Essentie/ samenvatting:
  Op 12 oktober jl. hebben GS ingestemd met de IPO-notitie voor Provinciale Staten over de voortgang van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 en over de positie van de provincies hierin. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is voornemens het NSP nog dit jaar bij de Europese Commissie (EC) in Brussel in te dienen.
  Door de kabinetsformatie is vertraging opgetreden, waardoor uiteindelijk weinig ruimte is voor bestuurlijke bespreking van het NSP bij provincies. In deze annotatie wordt geadviseerd om gelet op de beperkte bestuurlijke bespreking het NSP het niet gezamenlijk vast te stellen, maar wel de indiening van dit NSP bij de EC te ondersteunen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met het voorstel om als provincies de indiening van het NSP door de Minister te ondersteunen, maar deze niet mede vast te stellen;
  2. in te stemmen met bijgaande annotatie voor het BO op 16 december.

 24. 21

  Essentie / samenvatting:
  De gezamenlijke provincies hebben voor de afhandeling van verzoeken om schadeverzoeken als gevolg van een vergunde grondwateronttrekking of -infiltratie in 2011 één landelijk werkzame commissie ingesteld: de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG). De Bestuurlijke Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen (BAC ROWW) heeft de deelnemende colleges van Gedeputeerde Staten gevraagd eervol ontslag te verlenen aan de heer ir. H. Prak als lid van de landelijke AdviesCommissie Schade Grondwater (hierna: ACSG). Tevens is verzocht aan Gedeputeerde Staten in te stemmen met de benoeming van een nieuw lid en de herbenoeming van vier commissieleden in de ACSG.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. eervol ontslag te verlenen aan de heer ir. H. Prak als lid van de ASCG.
  2. de heer dr. ir. W.J. de Lange te benoemen in de vacature van de heer ir. H. Prak.
  3. de volgende commissieleden te herbenoemen met ingang van 1 januari 2022:
  - de heer ing. J.M. Geluk als voorzitter;
  -de heer mr. G.J.M.M. Taks als plaatsvervangend voorzitter;Pagina 2 van 3
  - de heer ir. H.J. Everts als lid;
  - de heer dr. ir. J.C. van Dam als lid;
  - deze benoeming geldt voor een periode van maximaal 4 jaren en eindigt van rechtswege op 1 januari 2026 indien er geen sprake is van een herbenoeming.

 25. 23

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht beweegt mee met de maatschappelijke veranderingen om continue van toegevoegde waarde te zijn. Hoe we dat willen doen is beschreven in een concernplan. Dit concernplan is een overkoepelend verhaal, een concernbreed kader van waaruit de uitvoeringsagenda van de provincie verder vormgegeven gaat worden. Een visie die richtinggevend is voor de eerstvolgende jaren. In het concernplan is beschreven hoe de provinciale organisatie aan de maatschappelijke doelen gaat werken. Vier thema’s staan hierbij centraal: Richting, sturing, samenhang en rust.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van het Concernplan 2022-2025 ‘Richting, Sturing, Samenhang en Rust’;
  2. de inhoud van het concernplan te onderschrijven als richtinggevend kader voor de doorontwikkeling van de provinciale organisatie.