Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 5 oktober 2021

09:30 - 13:15
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  In december 2019 zijn NS Fiets BV, provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug een exploitatieovereenkomst aangegaan over de fietsenstalling bij station Driebergen-Zeist. Deze overeenkomst bevat een allonge, die welke de ingangsdatum van de overeenkomst bepaalt. Deze allonge is in december 2019 niet ondertekend omdat op dat moment de datum van openstelling van de stalling nog onbekend was. Hoewel de openstelling op 17 februari 2020 heeft plaatsgevonden, is de allonge nooit ondertekend. Dit moet dus nog gebeuren. Inmiddels is ook gebleken dat de exploitatieovereenkomst een fout bevat: in de overwegingen is abusievelijk overweging I opgenomen. Hierin staat dat: “NS Fiets in opdracht van Gemeenten de Exploitatie van de Fietsenstalling zal verrichten.” Dat is feitelijk onjuist. NS heeft een zelfstandig exploitatierecht gebaseerd op haar eigendomsrecht. De gemeenten kunnen daarom geen exploitatierecht meer aan NS geven. Zij geven wel, samen met provincie Utrecht, een bijdrage voor het verliesgevende deel van de exploitatie, namelijk het gratis stallen (eerste 24 uur) en daarna tegen gereduceerd tarief stallen. In het voorgelegde ‘Addendum 1 - Exploitatieovereenkomst fietsenstalling Driebergen-Zeist’ worden én de ingangsdatum van de exploitatieovereenkomst én het vervallen van Overweging I van de overeenkomst door contractspartijen overeengekomen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten ‘Addendum 1 met betrekking tot exploitatieovereenkomst fietsenstalling station Driebergen-Zeist’ vast te stellen en aan te gaan.

 2. 04

  Essentie / samenvatting:
  De accountant gaat bij de controle van de jaarrekening na of de provincie financieel rechtmatig handelt. Dat doet de accountant aan de hand van een normenkader. Hierin is alle voor de financiële rechtmatigheid van belang zijnde wet- en regelgeving opgenomen. Aangezien wet- en regelgeving voortdurend verandert, wordt het normenkader jaarlijks geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van het normenkader 2020 zijn gespecificeerd in de bijlage ‘Overzicht wijzigingen normenkader 2021’. Dit jaar stellen we voor dat (in aanloop naar de nieuwe situatie rond de rechtmatigheidsverantwoording m.i.v. 2022) Provinciale Staten het normenkader vaststelt. In het verleden werd het normenkader voor kennisgeving aangenomen door Provinciale Staten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het statenvoorstel inclusief bijlage ‘normenkader rechtmatigheid 2021’ in concept vast te stellen;
  2. het overzicht wijzigingen normenkader 2021 vast te stellen en ter kennisgeving toe te zenden aan Provinciale Staten.

 3. 05

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO bestuur vergadert op 6 oktober 2021 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:
  1. 2b. ‘Voortgang REIS / Integraal programmeren’;
  2. 3a. ‘Najaarsnota 2021’;
  3. 3b. ‘Convenant Formalisering BRZO+’.

 4. 06

  Essentie / samenvatting:
  De programmering van nieuwe woon- en werklocaties vindt plaats via een nieuwe methodiek: regionale programmering. Dit is een cyclisch proces waarbij gemeenten periodiek (jaarlijks) nieuwe woon- en werklocaties kunnen aandragen ten behoeve van een gezamenlijk regionaal programma van gemeenten en provincie voor de regio’s U16, FoodValley en Amersfoort. Dit voorjaar zijn de drie regionale programma’s afgerond. De essentie van deze regionale programma’s is opgenomen in het provinciaal Programma Wonen en werken 2021. Gedeputeerde Staten hebben het Ontwerp provinciaal Programma Wonen en werken 2021 en de bijbehorende planMER (MilieueffectRapport) op 25 mei jl. vastgesteld. Van 1 juni t/m 12 juli hebben de stukken gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn 36 zienswijzen ontvangen. Er zijn veel instemmende reacties over de nieuwe werkwijze, met veel ruimte voor inbreng van gemeenten en meer flexibiliteit. Daarnaast hebben de zienswijzen onder andere betrekking op de omvang van het kwantitatieve programma, de mate van waarin tegemoet gekomen wordt aan de behoefte aan bedrijventerreinen, een aantal specifieke uitleglocaties, de methodiek en systematiek planMER en het vervolgproces. De zienswijzen zijn samengevat in een Nota van beantwoording en van een reactie voorzien. De zienswijzen hebben geleid tot een aantal wijzigingen in de tekst van het programma en de tekst van het planMER. Tevens heeft de commissie m.e.r. advies uitgebracht over het planMER. Op basis hiervan is het planMER op een aantal onderdelen aangevuld. Met dit besluit wordt het provinciaal programma definitief vastgesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Nota van beantwoording over zienswijzen Ontwerp provinciaal Programma Wonen en werken 2021 en bijbehorend milieueffectrapport (planMER) vast te stellen;
  2. het Provinciaal Programma Wonen en werken 2021 vast te stellen;
  3. het planMER provinciaal Programma Wonen en werken 2021, inclusief aanvulling (hoofdrapport & bijlagen), vast te stellen;
  4. kennis te nemen van het toetsingsadvies van de commissie m.e.r. over het PlanMER Ontwerp provinciaal Programma Wonen en werken;
  5. het memo ‘Reactie GS op advies commissie m.e.r. over het planMER Ontwerp provinciaal Programma Wonen en werken 2021’ vast te stellen;
  6. de Statenbrief “Provinciaal Programma Wonen en werken 2021” (inclusief bijlagen) vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 5. 07

  Essentie / samenvatting:
  De provincie werkt met publiek geld, zodat taken kunnen worden uitgevoerd en de ambities kunnen worden gerealiseerd. Vanzelfsprekend moet deze inzicht geven in de wijze waarop het geld besteed wordt. Om te kunnen bepalen of het juist besteed is en of het heeft opgeleverd waar het voor bestemd was, verantwoordt de provincie zich door middel van de planning en control cyclus. Echter, de provincie Utrecht had de financiële functie nog niet op het gewenste niveau. Zo zijn er problemen geweest met de tijdige oplevering van de jaarrekeningen, werkte het financiële of administratieve systeem niet optimaal waardoor sturingsinformatie niet actueel of niet beschikbaar was en werkte het niet op een eenduidige en efficiënte wijze. Daarom is sinds januari 2020 het programmateam ‘Versterken financiële functie’ aan de slag gegaan om verbeteringen aan te jagen en te borgen in de organisatie om zo de kwaliteit van de financiële functie naar een hoger niveau te tillen. Deze statenbrief evalueert het gehele programma.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief eindrapportage programma Versterken Financiële Functie vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 6. 08

  Essentie/samenvatting:
  In het Protocol Geheimhouding van de provincie Utrecht staat aangegeven dat er een register wordt bijgehouden van de voorstellen en stukken waar door Gedeputeerde Staten dan wel Provinciale Staten geheimhouding in de zin van de Provinciewet is opgelegd. Dit register wordt gedeeld met Provinciale Staten, waarbij de vormgeving van het register ter consultatie aan de commissie Bestuur, Economie en Middelen wordt voorgelegd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van het register van geheime stukken provincie Utrecht 2021;
  2. de statenbrief Register geheime stukken provincie Utrecht 2021 vast te stellen en ter verzenden naar Provinciale Staten.

 7. 09

  Essentie / samenvatting:
  November 2020 is voor 4 jaar extra budget toegekend aan het programma energietransitie voor de ambitie van een haalbare en betaalbare energietransitie: aanpak inclusieve energietransitie. Met de Statenbrief wordt geïnformeerd over de verdere uitwerking in activiteiten en projecten van deze aanpak.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief vast te stellen en ter informatie sturen aan PS.

 8. 10

  Essentie / samenvatting:
  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) opstelt ter uitwerking van regionale verduurzamingsmaatregelen op het gebied van mobiliteit. Met betrokkenheid van alle gemeenten en Rijkswaterstaat binnen de provincie Utrecht is het eerste Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP1.0) opgesteld. Het RMP1.0 is beleidsvrij en bevat alleen bestaande maatregelen en beleidsinitiatieven. In het RMP1.0 wordt ook inzicht gegeven in de potentie van verschillende verduurzamingsmaatregelen. Daarnaast gaat het RMP1.0 in op mogelijke varianten van toekomstige samenwerking voor de uitvoering van het RMP. Er is in het RMP1.0 nog geen voorstel gedaan voor nieuw beleid, dit gebeurt in het vervolgtraject. Vaststelling van het RMP1.0 gebeurt om deze eerste mijlpaal van de samenwerking te markeren als vertrekpunt voor het vervolg.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Regionaal Mobiliteitsprogramma 1.0 vast te stellen:
  2. de Statenbrief Regionaal Mobiliteitsprogramma 1.0 vast te stellen en deze, inclusief het Regionaal Mobiliteitsprogramma 1.0, ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 9. 11

  Essentie / samenvatting:
  In 2020 is de provincie Utrecht vanwege de COVID-19 pandemie van het ene op het andere moment overgestapt naar een situatie van vrijwel uitsluitend op afstand werken. Hoewel deze verandering abrupt, noodgedwongen en zeker niet op alle vlakken positief was en is, heeft de organisatie ervaren dat de nieuwe situatie ook voordelen heeft. Voor de toekomst wil de organisatie deze voordelen zoveel mogelijk behouden en tegelijkertijd de nadelen zoveel mogelijk ondervangen. Dit betekent dat de provincie Utrecht (net als veel andere organisaties) niet teruggaat naar het oude normaal, maar toewerkt naar een ‘nieuw normaal’: het hybride werken. De bewuste keuze voor hybride werken is gemaakt omdat het positief kan bijdragen aan een aantal belangrijke doelen, zowel vanuit het perspectief van de werknemer, de werkgever, de organisatiedoelen en de maatschappelijke effecten. Om de achterliggende doelen van het hybride werken te kunnen realiseren (en mogelijke negatieve effecten te ondervangen), moeten een aantal randvoorwaarden vervuld, maatregelen getroffen en veranderingen gerealiseerd worden. De afgelopen maanden zijn de noodzakelijke maatregelen en acties om hybride werken goed en duurzaam vorm te kunnen geven geïdentificeerd. Ze worden de komende tijd nader uitgewerkt, opgenomen in een integraal uitvoeringsprogramma en uitgevoerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief “Hybride werken” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 10. 12

  Essentie / samenvatting:
  De portefeuillehouder financieel toezicht lokale overheden, hiertoe door het college van GS gemandateerd d.m.v. besluit van 25 oktober 2011, heeft op 22 september 2021 besloten om de goedkeuring te onthouden aan de begrotingen 2021 van de gemeenten Montfoort en Woudenberg. Daardoor wordt het, verscherpte, preventieve toezicht op deze gemeenten gecontinueerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het besluit van de gedeputeerde financieel toezicht van 22 september 2021 te bekrachtigen betreffende het onthouden van goedkeuring aan de begrotingen 2021 van de gemeenten Montfoort en Woudenberg.

 11. 14

  Essentie/ samenvatting:
  Eind 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht (GS) op basis van de Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer 2016 (SVNL2016) aan de zeven agrarische collectieven in de provincie Utrecht subsidie verleend voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en waterbeheer voor de periode 2020 tot en met 2025. Met het Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2022 wordt aan de agrarische collectieven ’Eemland’ en ‘Rijn Vecht en Venen’ de mogelijkheid geboden een aanvraag in te dienen voor uitbreiding van de aan hen verleende subsidies. Het geld dat in het Openstellingsbesluit extra beschikbaar wordt gesteld, boven op de al verleende subsidies, is specifiek bedoeld voor uitbreiding van het weidevogelbeheer, ter uitvoering van het Aanvalsplan Grutto. In het Openstellingsbesluit wordt in totaal een bedrag van € 285.000, - per jaar beschikbaar gesteld. De uitbreiding wordt volledig gefinancierd uit middelen die door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beschikbaar worden gesteld.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2022 provincie Utrecht, geregistreerd onder nr. 822BCE90, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.