Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 28 september 2021

09:30 - 12:30
Locatie

Statenjacht Jachthaven “De Vrijbuiter”, Oud-Loosdrechtsedijk 137, Loosdrecht

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.9.H

  Samenvatting / besluit:
  De Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023 is een integrale subsidieregeling van het Programma Klimaatadaptatie (2020), het Innovatieprogramma Gezonde Leefomgeving (2021) en de Aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp (2021). Deze gezamenlijke subsidieregeling stimuleert en maakt initiatieven mogelijk in verschillende fasen (onderzoek, planvorming of uitvoering) en op verschillende schaalniveaus. Bij voorkeur draagt een initiatief bij aan de ambities van alle drie de programma’s, maar levert minimaal een substantiële bijdrage aan de doelen van twee van de drie programma’s. Daarnaast is er specifieke aandacht voor innovatieve projecten die ook elders ingezet kunnen worden. Met deze integrale subsidieregeling wordt de inhoudelijke samenwerking tussen de drie betrokken programma’s bekrachtigd en wordt een volgende stap gezet in de integrale samenwerking binnen de provinciale organisatie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen vast te stellen;
  2. de Statenbrief Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. de portefeuillehouders te machtigen tot het aanbrengen van tekstuele en redactionele wijzigingen.

 2. 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 2 juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) de Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 vastgesteld. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op de onderstaande punten.


  De RUD Utrecht vragen om:
  1. Een alternatief te presenteren voor het verwachte productieverlies.
  2. Er voor te zorgen dat het Eigen Vermogen op peil blijft.
  3. Te rapporteren over de effecten om het personeel als gevolg van trainingen en gewijzigde prioritering op een andere wijze in te zetten en daarmee de negatieve effecten van de corona pandemie te verzachten;
  4. Scenario’s te ontwerpen en te presenteren aan het Algemeen Bestuur om de diverse bedrijfsmatige onzekerheden het hoofd te bieden.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht inclusief de voorgestelde begrotingswijzigingen;
  2. gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze;
  3. de zienswijze zoals verwoord in de brief ‘Zienswijze eerste bestuursrapportage 2021’ met het nummer 82298B34 vast te stellen en deze na het besluit van GS toe te zenden aan de RUD Utrecht;
  4. de bijgevoegde statenbrief ‘Zienswijze Ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht’ met het nummer 82298C91 vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 3. 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  Op verzoek van Provinciale Staten van Utrecht heeft de Randstedelijke Rekenkamer een onderzoek gedaan naar de sturing door GS en PS in de Utrechtse OV concessies. De Randstedelijke Rekenkamer heeft GS op 3 september de bij het rapport bestuurlijke nota met conclusies en aanbevelingen ter reactie toegestuurd. De Rekenkamer heeft hierin drie conclusies en een elftal aanbevelingen gedaan. Deze conclusies en aanbevelingen worden herkend en voor zover al niet het geval zullen de aanbevelingen benut worden voor
  verdere verbetering van het concessiebeheer. De nadruk ligt hierbij op de nieuwe contracten die na de OV aanbesteding naar verwachting eind 2025 in zullen gaan. In de reactie gaat de provincie in op de conclusies en aanbevelingen. De Rekenkamer stuurt de bestuurlijke nota in september 2021 naar PS. Hierin zal de bestuurlijke reactie van GS op de conclusies en aanbevelingen worden opgenomen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten in te stemmen met de reactie op de nota Sturing in OV-concessies in Utrecht en deze te versturen aan de Randstedelijke Rekenkamer

 4. 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  De VVD-fractie uit Provinciale Staten heeft vragen gesteld over in de woonomgeving rond de rioolwaterzuiveringsinstallatie Overvecht (gemeente Utrecht) ervaren stankhinder. Gevraagd wordt hoe Gedeputeerde Staten zijn omgegaan met de hierover ontvangen klachten en meldingen. In de beantwoording wordt uiteengezet wat er de laatste tijd bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet goed functioneerde en wat er inmiddels zowel aan is, en nog zal worden gedaan. Een brief aan Provinciale Staten is in voorbereiding. Tenslotte wordt inzicht gegeven in de klachtenregistratie en de behandeling ervan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid mevr. J. van Gilse (VVD) betreffende ‘Stankhinder in de woonomgeving rond de rioolwaterzuiveringsinrichting Overvecht (gemeente Utrecht)’ vast te stellen en te verzenden.

 5. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 21 september 2021
 6. 03

  Essentie / samenvatting:
  Met de Programmabegroting 2022 stellen Provinciale Staten de kaders vast voor de uitvoering van het beleidsdoelen opgenomen in de 9 beleidsprogramma’s en het Overzicht overhead (Bedrijfsvoering)

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel met daarin de Programmabegroting 2022 vast te stellen;
  2. coördinerend portefeuillehouder Strijk te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren en nadien de Programmabegroting 2022 en het bijbehorende Statenvoorstel aan Provinciale Staten toe te zenden.

 7. 04

  Essentie / samenvatting:
  De Zomernota is de beleidsmatige afwijkingenrapportage van het lopende begrotingsjaar en geeft inzicht in de prognose voor het gehele jaar. De voortgang tot en met 30 juni 2021 wordt afgezet tegen de programmabegroting 2021, die vorig jaar door de Staten is vastgesteld. De Zomernota is opgesteld met in achtneming dat de organisatie nog steeds ontwikkelt en leert als het gaat om budgetteren en begroten. Daarnaast blijkt de rapportering op beleidsdoelniveau middels het stoplichtmodel soms lastig, gezien het feit dat meerdere meerjarendoelen vallen onder één beleidsdoel. Hierbij wordt gerapporteerd op basis van de nieuwe doelenboom die bij de begroting 2021 is vastgesteld. Gezien de huidige onzekerheden vanwege de coronacrisis is het des te meer van belang om adaptief in te spelen op de actualiteiten. Het is van belang om te realiseren dat de Zomernota gaat over de actualiteiten van de eerste zes maanden met een doorwerking voor de rest van 2021. In de Zomernota wordt tevens een prognose gegeven over de verwachte realisatie aan het einde van het jaar. Dat komt tot uitdrukking in de stand ‘bijgestelde begroting’. Per programma zijn ook de realisatiecijfers tot en met 30 juni 2021 opgenomen. In paragraaf 1.4 wordt hierop een toelichting gegeven op totaalniveau.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel met daarin de Zomernota vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.
  2. de portefeuillehouder Strijk te mandateren om redactionele wijzigingen door te voeren en nadien de Zomernota 2021 en het bijbehorende Statenvoorstel aan Provinciale Staten toe te zenden.

 8. 05

  Essentie / samenvatting:
  Vanuit de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie (PRT) wordt door de Utrechtse gemeenten en de provincie gezamenlijk gezocht naar oplossingen voor de dringende opgaven op de korte en lange termijn voor de opvang van asielzoekers en huisvesting van vergunninghouders. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het aanbod gedaan om voor de kortetermijnopgave 100 extra asielzoekers op te vangen. In de PRT is besproken dat in ruil daarvoor de gemeente Utrechtse Heuvelrug een verevening van maximaal 60
  vergunninghouders op haar taakstelling ontvangt. Deze zullen, verspreid over een periode van 3 jaar, verdeeld worden over de overige 25 Utrechtse gemeenten. Deze herverdelingsafspraken met de gemeenten worden per gemeente via een overeenkomst geformaliseerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de overeenkomsten herverdeling vergunninghouders namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug te ondertekenen, onder voorbehoud van instemming met het daarvoor te verkrijgen mandaat van deze gemeente;
  2. de cvdK te machtigen in te stemmen met het mandaat dat door de gemeente Utrechtse Heuvelrug schriftelijk aan GS zal worden verstrekt ter ondertekening van de overeenkomsten;
  3. de brieven aan de colleges van BenW van de Utrechtse gemeenten met bijbehorende bijlagen vast te stellen en te verzenden.

 9. 06

  Essentie / samenvatting:
  Op 29 april 2021 hebben GS van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) het verzoek ontvangen om in het kader van de Mijnbouwwet adviezen te geven over de opsporingsvergunningaanvragen aardwarmte (geothermie) Amsterdam-Amstelveen, Kudelstaart en Uithoorn. De drie aanvragen liggen voor het grootste deel in de provincie Noord-Holland en/of Zuid-Holland en voor een klein deel in de gemeente De Ronde Venen binnen de provincie Utrecht. Aardwarmte kan een grote bijdrage leveren aan de transitie naar schone energie en de uitfasering van aardgas. Daarom zijn GS voorstander van onderzoek naar aardwarmte. In het advies aan EZK bieden GS aan om mee te denken in het vervolg van de aardwarmteprojecten (indien de opsporingsvergunningen wordt verleend) met name waar het gaat om verkenningen van locaties waar een veilig en verantwoorde inpassing van het aardwarmteproject mogelijk is. De zoektocht naar aardwarmte en later eventueel de exploitatie vraagt wel om zorgvuldigheid. In de adviezen zijn daarom diverse aandachtspunten, voorschriften en randvoorwaarden opgenomen met betrekking tot een veilige en verantwoorde opsporing en winning van aardwarmte, het
  meenemen van lokale en regionale regels en belangen in de opsporingsvergunningen (en in de activiteiten die daaruit voortvloeien) en het zo goed mogelijk betrekken van de omgeving in het onderzoek en de realisatie.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de brief aan EZK met de drie adviezen over de opsporingsvergunningaanvragen aardwarmte Amsterdam-Amstelveen, Kudelstaart en Uithoorn vast te stellen;
  2. de portefeuillehouder gedeputeerde Bruins Slot te mandateren de brief aan EZK namens GS te ondertekenen en te verzenden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
  3. de statenbrief ‘Advisering Mijnbouwwet: adviezen opsporingsvergunningaanvragen aardwarmte’ vast te stellen en te versturen aan PS.

 10. 07

  Essentie / samenvatting:
  De Awb-adviescommissie van PS en GS brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden. Het bijgevoegde jaarverslag geeft inzicht in de afhandeling van bezwaarschriften, klachten en administratief beroep over het jaar 2020.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het jaarverslag 2020 Awb-adviescommissie van PS en GS vast te stellen;
  2. de statenbrief “Jaarverslag 2020 Awb-adviescommissie van PS en GS” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 08

  Essentie / samenvatting:
  In antwoord op de Motie ‘Geef iedere Utrechter de kans op ondernemerschap’ is samen met de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht gekeken naar de mogelijkheden om meer aandacht te vragen voor maatschappelijke vormen van ondernemerschap. Een eerste verkenning leert dat er veel nieuwe vormen van ondernemerschap in opkomst zijn die goed aansluiten op de maatschappelijke oriëntatie van de ROM. Tegelijkertijd bevindt de ROM zich nog in een opstartfase die focus vereist op de kerntaken en nog weinig ruimte biedt voor het verkennen van nieuwe vormen van ondernemerschap. Om goed invulling te kunnen geven aan de vraag van Provinciale Staten is nader onderzoek vereist en extra menskracht bij de ROM nodig.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Provinciale Staten te informeren over de stand van zaken inzake afhandeling van de Motie 05 ‘Geef iedere Utrechter kans op ondernemerschap’;
  2. de Statenbrief ‘Geef iedere Utrechter de kans op ondernemerschap’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. Gedeputeerde Strijk te mandateren tot het doorvoeren van eventuele tekstwijzigingen in de Statenbrief ten behoeve van de meest adequate informatieverstrekking richting Provinciale Staten.

 12. 10

  Essentie / samenvatting:
  Op 14 april 2021 zijn door  Provinciale Staten de kaders vastgesteld voor de toekomstige organisatie van de Recreatieschappen. Bij de behandeling van dit voorstel is aangegeven dat in september een Statenvoorstel zou worden voorgelegd met een keuze voor een nieuwe organisatievorm en inzicht in de afweging van de varianten. Ondanks alle inzet heeft het proces enige vertraging opgelopen. In de bijgaande Statenbrief worden de Staten hiervan op de hoogte gebracht. Wel wordt een overzicht gegeven van de voortgang.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief, Voortgang proces organisatie Recreatieschappen, vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

 13. 13

  Essentie / samenvatting:
  Samen met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de andere gebiedspartners gaat de provincie Utrecht twee samenwerkingsovereenkomsten aan voor de Planuitwerkingsfase van de dijkversterkingen van de Lekdijk. Het betreft een samenwerkingsovereenkomst voor het deeltraject Wijk bij Duurstede – Amerongen (WAM) en het traject Salmsteke- Schoonhoven (SAS). In deze samenwerkingsovereenkomsten wordt de inzet vanuit meerdere provinciale opgaven gebundeld. Het betreft de verdere uitwerking van doelen/meekoppelkansen en ambities vanuit het programma AVP (Natura2000 en NNN), opgave Mooie en veilige dijken en opgave Nieuwe Hollandse Waterlinie. In beide overeenkomsten worden afspraken gemaakt over o.a. de kosten van de planuitwerkingsfase, de hoofdverplichtingen van de partijen, de wijze van samenwerken, de besluitvormingsmomenten, mijlpalen, planning en risico's en meerkosten.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de samenwerkingsovereenkomst Planuitwerkingsfase dijkversterking Salmsteke – Schoonhoven (SAS) vast te stellen en aan te gaan;
  2. de samenwerkingsovereenkomst Planuitwerkingsfase dijkversterking Wijk bij Duurstede – Amerongen (WAM) vast te stellen en aan te gaan;
  3. een provinciale bijdrage van € 481.397 (€214.955 voor SAS en €266.442,- voor WAM) voor planuitwerking middels een begrotingssubsidie uit te keren in 2022 en dit te dekken voor € 160.265,- uit budget Mooie en Veilige dijken en € 321.132,- uit programma AVP.

 14. 14

  Essentie / samenvatting:
  Door de fractie van GroenLinks zijn vragen gesteld over spreeuwen. Het advies van de Awb-cie van de provincie Utrecht om onderzoek te doen naar overnetting van kersengaarden is niet opgevolgd, omdat alle opties met betrekking tot preventieve maatregelen al eens zijn onderzocht. Deze staan beschreven in de Preventiekit van Bij12. Al deze middelen staan de kersenteler ter beschikking. In ons beleid is preventie al jarenlang het uitgangspunt, ook omdat de Wet natuurbescherming daarop is ingericht. Faunaschade aan steenvruchten (waaronder kersen) komt niet aanmerking voor een schadetegemoetkoming op grond van onze, met andere provincies afgestemde, Beleidsregels natuur en landschap (BNL). Omdat het aanvragen van een tegemoetkoming in de schade daarom geen zin heeft wordt er ook geen schade getaxeerd en hebben wij ook geen zicht op de verhouding tussen afschot en getaxeerde schade. Daarom is de kersenteler er veel aan gelegen om schade te voorkomen. De mogelijkheden zijn afhankelijk van het typen boomgaard die de teler bezit. In onze provincie zijn relatief veel oudere hoogstam kersengaarden die vanuit praktisch oogpunt niet kunnen worden overnet of kunnen worden overtunneld met folie of slechts tegen zeer hoge kosten ter bescherming tegen vogelvraat.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid van Elteren (GroenLinks) betreffende spreeuwen vast te stellen en te verzenden.

 15. 16

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van het dodelijk ongeval op de N210 in IJsselstein is de ongevalslocatie geanalyseerd op verkeersveiligheid. Uit de analyse blijkt dat er de inrichting
  van de weg in de basis in orde is. Dat laat onverlet dat er mogelijkheden zijn de verkeersveiligheid verder te verhogen. Dit doen wij door het realiseren van bermverharding, het
  verplaatsen van openbare verlichting en het accenturen van de boog middels bochtgeleiding.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid M. Hoek van 50PLUS betreffende de veiligheid van de N210 in IJsselstein vast te stellen en te verzenden.