Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 14 september 2021

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  Door mevrouw B. Bloem is bij zowel Provinciale Staten (PS) als Gedeputeerde Staten (GS) een bezwaar ingediend tegen de motie “RES in Balans” die op 30 juni 2021 door PS is aangenomen. Mevrouw Bloem heeft een afschrift van haar brief verstuurd aan alle gemeenten in de provincie Utrecht. Via een antwoordbrief reageren GS nu inhoudelijk op een aantal opmerkingen van mevrouw Bloem. Gemeenten en PS ontvangen een afschrift van deze brief.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de brief met als onderwerp ‘reactie bezwaar M49A RES in balans (30 juni 2021)’ met datum 14 september en documentnr. UTSP-997885275-16469 aan mevrouw Bloem vast te stellen en te verzenden met een afschrift van deze brief aan gemeenten en Provinciale Staten

 2. 01A
  Besluitenlijst GS-vergadering d.d. 7 september 2021
 3. 03

  Essentie / samenvatting:
  In de Statenbrief “Waardering Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht “ van 26 januari 2021 is het bestuurlijk standpunt van de Provincie t.a.v het Tracébesluit (TB) Ring Utrecht openbaar gemaakt. In de zomer van 2021 is door gemeente Utrecht en de Provincie een ambtelijk globale verkenning gedaan naar mogelijke alternatieven voor het TB van de A27/A12. Naar aanleiding hiervan wordt, samen met de gemeente Utrecht, een lobby gestart t.a.v. het TB van de A27 gericht op de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet. Kern van de lobby is een onderzoekscommissie in te stellen die de kansen voor een verbeterde inpassing, extra woningbouw en integratie van de OV schaalsprong in beeld brengt.
  De gemeenschappelijke lobbyboodschap samen met gemeente Utrecht is:
  “Een goed functionerende Ring Utrecht is cruciaal voor de duurzame bereikbaarheid van Nederland en een gezonde verstedelijking van de regio. Wie gebruik moet maken van de ring, moet dat kunnen blijven doen. Tegelijk zien we een gedragsverandering waarbij reizigers in stedelijke gebieden vaker OV en fiets gebruiken. Versterking van OV en fiets en
  het uitbreiden van gedragsprikkels zoals spitsmijden en parkeerbeleid maken een belangrijk onderdeel uit van het toekomstig mobiliteitssysteem van de regio. De grote woonopgave vraagt om een goede inpassing en bereikbaarheid van verstedelijkingslocaties rond de Ring Utrecht. Hierbij groeit groen mee met de verstedelijking. Provincie en gemeente Utrecht zien kansen voor betere én minder risicovolle alternatieven voor de begrote 1,5 miljard euro van het huidige plan voor de Ring Utrecht. Uitbreiding van het aantal rijstroken met ontwerpsnelheid van 80 km per uur kan mogelijk in de bestaande bak gerealiseerd worden. Daarbij zien wij kansen voor integratie van een OV schaalsprong, en verbeterde inpassing om extra woningbouw mogelijk te maken. Bovendien behouden we waardevol groen in Amelisweerd. De verbouw van de Ring Utrecht ligt al enkele jaren stil door de stikstofkwestie. Het zal circa nog een jaar duren totdat het huidige plan definitief doorgang kan vinden op basis van nieuwe stikstofberekeningen. Bovendien is de constructie
  van een verbrede bak civieltechnisch complex waardoor het huidige plan ook tijdens de aanleg risico’s op vertraging en kostenoverschrijding met zich meebrengt.
  We kunnen ons geen verdere vertraging in de realisatie van de verbouw van de Ring Utrecht veroorloven. Provincie en gemeente Utrecht bepleiten dan ook om de tijd tot een definitieve uitspraak van Raad van State over het huidige plan te benutten voor de instelling van een onderzoekscommissie die kansrijke alternatieven in beeld brengt.”

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de uitkomsten van de “zomeractie A27 Ring Utrecht” ;
  2. de lobbyinzet vast te stellen t.a.v. een in te stellen onderzoekscommissie voor het vervolg van het Tracébesluit Ring Utrecht die de kansen voor een verbeterde inpassing, extra woningbouw en integratie van een OV ring in beeld brengt.

 4. 04

  Essentie / samenvatting:
  Met het vaststellen van de voorliggende realisatieovereenkomst (ROK) met de gemeente Amersfoort en de brief over de samenwerking met de gemeente Bunschoten voor de snelfietsroute Amersfoort-Bunschoten, komen de gemeenten Amersfoort en Bunschoten en de provincie Utrecht tot een akkoord over het tracé, het voorlopig ontwerp, de kostenverdeling en de uitvoeringsafspraken voor de realisatie van de snelfietsroute. Wanneer de gemeentebesturen de overeenkomst c.q. ‘adhesie’-brief hebben vastgesteld, kan op 30 september as ondertekening plaatsvinden en kan het project snelfietsroute overgaan tot realisatie. De planning is dan dat eind 2023 de route kan worden geopend. Specifiek draagt deze snelfietsroute bij aan het stimuleren van het fietsgebruik in het woon-werkverkeer, de bereikbaarheid van de regio en aan een gezonde leefomgeving.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de ROK van de snelfietsroute Amersfoort-Bunschoten, inclusief bijlagen, vast te stellen;
  2. het mandaat, volmacht en machtiging te verkrijgen van de gemeente Amersfoort om namens deze gemeente een deel van de snelfietsroute uit te voeren, zoals opgenomen in de ROK, en na realisatie weer aan de gemeente Amersfoort in beheer over te dragen;
  3. de statenbrief “Samenwerkingsbrief en ROK voor de snelfietsroute Amersfoort-Bunschoten” vast te stellen en deze ter informatie naar Provinciale Staten te sturen.

 5. 05

  Essentie / samenvatting:
  Om de gezondheid van de inwoners te bevorderen en gezondheidsverschillen te verkleinen, is samenwerking met onze (regionale) partners noodzakelijk. Dat doet de provincie onder meer in de Health Hub Utrecht, een samenwerkingsverband met gemeenten, zorgpartners, private partners, kennis- en onderwijsinstellingen, dat in 2016 startte met de ondertekening van de Citydeal Health Hub. Deze Citydeal Health Hub is eind vorig jaar afgelopen. Omdat de samenwerking in de Health Hub Utrecht de laatste jaren is gegroeid en het netwerk in omvang en impact toeneemt, hebben de bestuurders van de deelnemende organisaties van de Health Hub Utrecht de intentie uitgesproken de Citydeal te willen verlengen tot 1 januari 2023. Om de samenwerking in deze periode verder te operationaliseren, financieren de deelnemende organisaties gedurende deze periode een ondersteunende Netwerk Administratieve Organisatie “Design & Support Centre”. De afspraken hierover zijn belegd in de Samenwerkingsovereenkomst Penvoerderschap Design & Support Centre Health Hub Utrecht en de Regeling kosten voor gemene rekening.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de verlenging van de Citydeal Health Hub aan te gaan voor de periode van, met terugwerkende kracht, 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022;
  2. de Samenwerkingsovereenkomst Penvoerderschap Design & Support Centre Health Hub Utrecht Fase 1 (2021-2022) en de Regeling kosten voor gemene rekening 2021-2022 te ondertekenen;
  3. Gedeputeerde Van Muilekom te mandateren namens GS de Samenwerkingsovereenkomst Penvoerderschap Design & Support Centre Health Hub Utrecht Fase 1 (2021 - 2022) en de Regeling kosten voor gemene rekening 2021-2022 te ondertekenen tijdens een bijeenkomst op 14 september 2021;
  4. de statenbrief ‘Voortzetting City Deal Health Hub en ondertekening Samenwerkingsovereenkomst penvoerderschap Design & Support Centre Deal Health Hub Utrecht’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 6. 06

  Essentie / samenvatting:
  Provinciale Staten worden met kwartaalrapportages structureel op de hoogte gehouden van de voortgang van het programma VRT. Aan Gedeputeerde Staten wordt gevraagd de kwartaalrapportage en statenbrief van het programma VRT vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden. Hiermee wordt voldaan aan de toezegging om Provinciale Staten structureel over de voortgang van het programma VRT te informeren. De kwartaalrapportage betreft het tweede kwartaal van 2021 (standlijn 30 juni 2021), met de statenbrief wordt aanvullend de stand van zaken op moment van schrijven weergegeven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de bijgevoegde VRT kwartaalrapportage 1-4-2021 t/m 30-6-2021 vast te stellen;
  2. de bijgevoegde statenbrief vast te stellen en met de VRT kwartaalrapportage ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. het bijgevoegde nieuwsbericht vast te stellen en te publiceren.

 7. 07

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van de drie ongevallen die zich dit voorjaar hebben voorgedaan, en waarbij de betreffende trams ontspoord zijn, worden Provinciale Staten geïnformeerd. Naar aanleiding van de ongevallen zijn er onderzoeken uitgevoerd. Dat zich dit voorjaar in een kort tijdbestek drie ongevallen hebben voorgedaan is een ongelukkige samenloop van omstandigheden; er zijn geen aanwijzingen dat de tramkruisingen onveiliger zijn geworden ten opzichte van het verleden. Wel is duidelijk dat het effect van de ongevallen groter is, doordat de trams ontspoord zijn waar dat bij de vroegere hogevloertrams niet of nauwelijks gebeurde. De oorzaak lag drie keer bij een fout van de weggebruiker. In verschillende omstandigheden en door diverse oorzaken hebben de drie weggebruikers de waarschuwingen, het verkeerslicht én de naderende tram over het hoofd gezien. Op basis van deze constateringen wordt een aanpak gevolgd om de verkeersveiligheid samen met de wegbeheerders verder te verbeteren. Daarvoor wordt een afwegingskader ontwikkeld om de tramkruisingen scherper en meer gefundeerd te beoordelen en eventuele aanvullende maatregelen af te wegen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘ongevallen trams met ontsporing’ vast te stellen en met de 5 onderzoeksrapporten als bijlage ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

  .

 8. 08

  Essentie / samenvatting:
  De vervoerders U-OV en Syntus stellen minimaal eenmaal per jaar een vervoerplan op met daarin wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling. Vanwege onzekerheid over continuering van de beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk hebben vervoerders eerder dit jaar verschillende scenario’s opgesteld met tot wel 30% afschaling van de dienstregeling. Begin juli is duidelijk geworden dat het Rijk in ieder geval tot 1 september 2022 de beschikbaarheidsvergoeding continueert. Dit betekent dat het niet nodig is
  de dienstregeling verder af te schalen en dat we de nullijn in 2022 kunnen vasthouden, ook conform de landelijke afspraak niet verder af te schalen. Opschalen van de dienstregeling is (nog) niet mogelijk. Hiervoor is geen financiële ruimte.
  Vervoerders is gevraagd de nullijn vast te houden en het Vervoerplan 2021 door te zetten naar 2022. Er zullen echter toch een aantal wijzigingen doorgevoerd moeten worden. Het Vervoerplan bevat de volgende wijzigingen:
  - De Vervoerkundige Koppeling (VK+) van de SUNIJ-lijn en tram 22 zal medio 2022 doorgevoerd worden;
  - NS wijzigt de opzet van de dienstregeling op het traject Breukelen- Utrecht – Arnhem, wat gevolgen heeft voor veel aansluitingen trein-bus. Met name Syntus zal de dienstregeling daarop moeten aanpassen op station Veenendaal De Klomp en station Breukelen;
  - In Bilthoven wordt in 2022 U-flex geïntroduceerd in plaats van lijn 78. Lijn 77 krijgt een andere route. Dit is al aangekondigd in Vervoerplan 2021.
  - Op lijn 70 (Hilversum-Soest) wisselen de frequenties van de zaterdag en zondag.
  - Op enkele buurtbussen vinden bedienings- en route-aanpassingen plaats.
  Vanwege het geringe aantal wijzigingen hebben de vervoerders één gezamenlijk vervoerplan geschreven. Het vervoerplan heeft de afgelopen maanden het consultatieproces doorlopen: informatiesessies voor gemeenten, ROCOV en Cie. M&M en vervolgens publicatie van concept vervoerplan op de website vervoerders en provincie en verzending aan ROCOV (voor formeel advies) en gemeenten. De reacties van reizigers, gemeenten en ROCOV zijn meegenomen in het definitief maken van het vervoerplan.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het U-OV en Syntus Utrecht Vervoerplan 2022 vast te stellen;
  2. de brieven “Vaststelling U-OV en Syntus Utrecht Vervoerplan 2022” vast te stellen en te verzenden;
  3. de reactie brieven op de brieven van de gemeenten Houten en Baarn, de U-10, de Raadsfractie VHL lokaal Vijfheerenlanden en Stichting USP en gebiedspartners USP vast te stellen en te verzenden;
  4. de statenbrief vast te stellen en deze met het Vervoerplan 2022 ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 9. 09

  Essentie / samenvatting:
  Op 9 juni 2021 heeft een informatiesessie Aanpak Stikstof plaatsgevonden voor de commissie RGW. De commissie heeft verzocht om een statenbrief met daarin de laatste stand van zaken met betrekking tot de gebiedsgerichte aanpak en andere relevante ontwikkelingen die plaatsvinden binnen dit dossier.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief Stand van zaken Aanpak Stikstof vast te stellen en toe te sturen aan Provinciale Staten.

 10. 10

  Essentie / samenvatting:
  Voor Provinciale Staten (PS) is de voortgangsrapportage opgesteld van de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) gebiedsbescherming stikstof over het tweede kwartaal van 2021 (1-4-2021 t/m 30-6-2021). In de voortgang over dit tweede kwartaal is de voortgang van afhandeling van vergunningdossiers beschreven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het memo ‘informatieverstrekking vergunningverlening stikstof tweede kwartaal 2021’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 11

  Essentie / samenvatting:
  Van rechtswege eindigen de huidige railinfra onderhoudscontracten met de bestaande onderhoudsaannemer van de traminfrastructuur op 1 maart 2022. De provincie heeft daarom eerder een uitvraag voor een Prestatie Gericht Onderhoud (PGO) contract op de markt gebracht. Uit voortschrijdend inzicht is gebleken dat deze contractvorm op korte termijn niet goed toepasbaar is. Mede op advies van de Tenderboard is de lopende aanbesteding daarom stopgezet, en wordt overgestapt naar de contractvorm die eerder toegepast is, een Output Proces Contract (OPC). Dit nieuwe inzicht leidt tot enkele maanden vertraging alvorens het nieuwe onderhoudscontract gegund kan worden. Er is daarom een overbrugging nodig tussen het aflopende- en nieuwe contract omdat het onderhoud aan en de veiligheid van het tramsysteem gegarandeerd moet zijn. Aan Gedeputeerde Staten wordt daarom gevraagd te besluiten om akkoord te gaan met het aangaan van een overbruggingsovereenkomst met de zittende onderhoudsaannemer zonder voorafgaande Europese
  aanbesteding. Deze wijze van opdrachtverstrekking is in afwijking van de Aanbestedingswet en derhalve onrechtmatig en vraagt een GS besluit. Zowel de accountant als Provinciale Staten zullen over deze onrechtmatigheid worden geïnformeerd.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. akkoord te gaan met het aangaan van een overbruggingsovereenkomst met Strukton zonder voorafgaande Europese aanbesteding;
  2. de vermeende onrechtmatigheid te melden bij de accountant.

 12. 12

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State over een nieuw Windpark te Oss en de sloopregeling in de Verordening provincie Noord-Brabant, heeft de PVV vragen gesteld over de sloopregeling in onze Provinciale Verordening

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Broere van de PVV over sloopregeling windturbines, vast te stellen en te verzenden.

 13. 13

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van de motie “RES in balans”, aangenomen bij het vaststellen van de RES 1.0 Regio Amersfoort en Foodvalley op 30 juni 2021, vraagt de PVV fractie naar de juridische basis voor het uitvoeren van de motie. Ook wordt gevraagd naar de contacten die de gedeputeerde heeft gehad met gemeentefunctionarissen bij het tot stand komen van de RES besluiten en naar de bijbehorende documenten. Vanwege de grote hoeveelheid informatie die wordt gevraagd en de benodigde afstemming met externe partijen, wordt nu een deel van de vragen beantwoord.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende de motie “RES in balans” vast te stellen en te verzenden.