Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

donderdag 9 december 2021

15:15 - 20:00
Locatie

Digitale Ronde

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 01

  Essentie / samenvatting:
  Op verzoek van Provinciale Staten heeft de Randstedelijke Rekenkamer een onderzoek gedaan naar de vertraging bij het verkrijgen van de indienststellingsvergunning voor de vernieuwde SUNIJ-lijn en de opvolging van aanbevelingen binnen de projectorganisatie Vernieuwing Regionale Tramlijn (verder: VRT). De Rekenkamer heeft Gedeputeerde Staten op 22 november het rapport Bestuurlijke nota met conclusies en aanbevelingen ter reactie toegestuurd. De Rekenkamer heeft hierin één hoofdconclusie met zeven deelconclusies en elf aanbevelingen geformuleerd. De rode draad in deze conclusies en aanbevelingen wordt herkend en voor zover nog niet het geval zullen de aanbevelingen worden opgevolgd en vertaald naar passende maatregelen. De Rekenkamer stuurt de bestuurlijke nota in december aan Provinciale Staten. De bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten op de conclusies en aanbevelingen zal hier een onderdeel van zijn. De Rekenkamer organiseert voor publicatie van het rapport op 14 december een informatiesessie met
  Provinciale Staten.

  Voorgesteld besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. De reactiebrief “Reactie bestuurlijke nota “Vernieuwde Regionale Tramlijn” vast te stellen en deze te versturen aan de Randstedelijke Rekenkamer.
  2. Voor Bijlage 1 tot en met 5 op grond van artikel 55 van de Provinciewet geheimhouding op te leggen tot het moment dat de Randstedelijke Rekenkamer haar rapport publiceert. Hierbij wordt beroep gedaan artikel 10 lid 2 sub g van Wet openbaarheid van bestuur.
  3. Een standpunt in te nemen op de openstaande bespreekpunten verwoord in bijgeleverde memo met als onderwerp: “Bespreekpunten bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek VRT”. Het standpunt wordt opgenomen in de notule van dit agendapunt.