Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GS-Besluiten

dinsdag 2 november 2021

09:30 - 12:30
Locatie

16.30

Voorzitter
J.H. Oosters

Agendapunten

 1. 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  De voorliggende aanpassing in de Verordening betreft een technische aanpassing van ondergeschikte aard ter correctie van een geconstateerde onjuistheid.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het wijzigingsbesluit Verordening subsidies POP3 2014-2020 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 2. 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  Veel gemeenten hebben interesse in de subsidieregeling versterking vitaliteit binnensteden dorpskernen en winkelcentra en werken met binnenstadpartijen (ondernemers en vastgoedpartijen) nog aan definitieve subsidieaanvragen. Er worden inhoudelijke gesprekken met gemeenten gevoerd om ze te helpen om een goede subsidieaanvraag in te dienen. Omdat de subsidieaanvragen naar verwachting niet meer in 2021 beschikt kunnen worden (i.v.m. doorlooptijd subsidieloket en timing van gemeenten met indienen van
  aanvragen) zal in de slotwijziging een budgetoverheveling worden aangevraagd van het volledige budget (€ 1.840.000,-) naar 2022. Provinciale Staten wordt van dit verzoek op de hoogste gesteld middels een Statenbrief met daarin de stand van zaken.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief 'Stand van zaken subsidieregeling versterking vitaliteit binnensteden en dorpskernen' en de bijlage ‘Stand van zaken subsidieregeling’ vast te stellen en toe te sturen naar Provinciale Staten.

 3. 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  Samen met de partners uit de Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) gaat de provincie Utrecht een overeenkomst aan om de zoetwaterregio klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Hiervoor is het werkprogramma “Wel goed water vasthouden” opgesteld waarin beschreven staat welke maatregelen beoogd zijn in 2022-2027 om de ambitie te realiseren. Gekoppeld aan het werkprogramma ZON 2022-2027 “Wel goed water vasthouden” is een bestuursovereenkomst opgesteld waarin de regionale partners de afspraken vastleggen over de investeringen, verantwoordelijkheden, organisatie, wijze van monitoring en verantwoording en de aan- en bijsturing van het werkprogramma. Deze overeenkomst wordt 4 november a.s. ter ondertekening voorgelegd aan de betrokken regio-partners. In deze bestuursovereenkomst wordt de inzet vanuit meerdere provinciale opgaven gebundeld. Het betreft de doelen van grondwater, Klimaatadaptatie en natuur. Verdroging en droogte is hierbij een verbindend thema.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten de bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost Nederland Tweede Fase Deltaprogramma 2022-2027 met het werkprogramma ZON 2022-2027 “Beter water vasthouden” vast te stellen en aan te gaan.

 4. 03

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van de motie “RES in balans”, aangenomen bij het vaststellen van de RES 1.0 Regio Amersfoort en Foodvalley op 30 juni 2021, vraagt de PVV fractie naar de juridische basis voor het uitvoeren van de motie. Ook wordt gevraagd naar de contacten die de gedeputeerde heeft gehad met gemeentefunctionarissen bij het tot stand komen van de RES besluiten en wordt gevraagd naar kopieën van mails, whatsapp gesprekken en andere vormen van communicatie en onderliggende stukken. Dit voorstel betreft het tweede deel van de beantwoording van vragen van de PVV fractie. De bijgevoegde stukken worden na uw besluit openbaar gemaakt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten het tweede deel van de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende de motie “RES in balans” vast te stellen en te verzenden.

 5. 05

  Essentie/ samenvatting:
  Eind 2021 eindigt de geldingsduur van het provinciale Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021. Het plan zal in aangepaste vorm binnenkort opgaan in het provinciale Programma Gezond en Veilig en in het provinciale Bodemen waterprogramma. Alles op basis van de provinciale Omgevingsvisie en de komende landelijke Omgevingswet. De wetgever verlangt dat overheden actuele beleidsdocumenten hanteren. Vaststaat dat beide nieuwe provinciale programma’s niet vóór het einde van 2021 door Provinciale Staten vastgesteld kunnen worden. Provinciale Staten hebben wettelijk de mogelijkheid om het Bodem-, Water- en Milieuplan te verlengen. Gedeputeerde Staten maken gebruik van die verlengingsmogelijkheid en stellen aan Provinciale Staten voor om de geldingsduur van het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 éénmalig te verlengen tot het moment dat de provinciale programma’s Gezond en Veilig en Bodem en water zijn vastgesteld (respectievelijk rond eind eerste kwartaal 2022, en op 9 februari 2022).

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. aan Provinciale Staten voor te stellen de geldingsduur van het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 éénmalig te verlengen tot het moment dat het nieuwe provinciale Programma Gezond en Veilig (voor het onderdeel milieu) en het nieuwe provinciale Bodem- en waterprogramma (voor de onderdelen bodem en water) in 2022 zijn vastgesteld;
  2. het Statenvoorstel ‘Eénmalige verlenging Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021’ vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten (Commissie M&M uit PS d.d. 1-12-2021);

 6. 06

  Essentie / samenvatting:
  Voor de jaren 2015 tot en met 2018 wordt aan Provinciale Staten verzocht om de geheimhouding op te heffen van een aantal documenten voor zover Provinciale Staten deze geheimhouding conform artikel 25 van de Provinciewet bekrachtigd hebben. Daarnaast wordt voorgesteld om van een aantal documenten die door Gedeputeerde Staten geheim zijn verklaard eveneens de geheimhouding op te heffen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Provinciale Staten voor te stellen om middels bijgaand statenvoorstel:
      a. conform artikel 25 van de Provinciewet de geheimhouding op te heffen van de volgende documenten:
      - PS2016MME06 Rapport Statema en AKI berekening varianten Maarsbergen;
      - PS2016BEM20 Memo inzake lekkage Waterlinie Museum;
      - 2016MME16 Bijlage 2 (ROK) bij statenbrief Spoorweg Nieuweweg Noord en Voorpoort;
      - PS2017MME11 Informatie OV Leusden;
      - 2018MME202 Statenbrief beantwoording vragen UHL.
       b. Conform artikel 25 van de Provinciewet de geheimhouding op te heffen van de volgende documenten die reeds openbaar te vinden zijn:
      - 2016BEM63 Bijlage 2 onderzoek toezicht Amersfoort;


  - 2016BEM80 Bijlage 4 Informatieveiligheid;
      - 2018MME103 Statenbrief wob verzoek AD UHL;
      - 2018MME183 Bijlage 3 bestuursovereenkomst UHL;
      - 2018MME193 Verslag gemeenteraad Utrecht provincie Utrecht UHL;
      - 2019BEM19 Stappenplan EY.
      c. kennis te nemen van het register geheime stukken GS en PS 2015-2018.


  2. De geheimhouding op te heffen van de volgende documenten waar conform art. 55 van de Provinciewet toe besloten is:
      - 2015MME19 bijlagen bij Statenbrief Realisatie overeenkomst Stationsgebied Driebergen-Zeist;
      - 2018BEM67 Statenbrief CMS aanbesteding.

 7. 07

  Essentie / samenvatting:
  Om een actuele toepassing van het subsidie-instrument te borgen is het nodig de Algemene Subsidieverordening Provincie Utrecht (AsvpU) te herzien. Hiertoe is gekozen voor een helder op de aanvrager gericht taalgebruik, toepassen van het begrip verantwoord vertrouwen, een helder onderscheid tussen projecten exploitatiesubsidies, het vaststellen van jaarlijkse subsidieplafonds, de mogelijkheid tot het verstrekken van waarderingssubsidies, het vereenvoudigen van de financiële onderbouwing bij aanvraag en verantwoording en
  het in overeenstemming brengen van de beslistermijnen met het Uniform Subsidiekader (USK). Omdat sprake is van meer dan alleen technische aanpassingen is er voor gekozen om integraal een nieuwe AsvpU op te stellen en niet de huidige AsvpU te wijzigen. Op grond daarvan wordt voorgesteld de huidige AsvpU in te trekken en de voorgestelde AsvpU vast te stellen. Om het subsidieproces uniform, transparant en zo eenvoudig mogelijk te kunnen uitvoeren zijn er beleidsregels voor de beoordeling van project- en exploitatiesubsidies, voor het toezicht en naleven van subsidievoorwaarden en een leidraad voor exploitatiesubsidies opgesteld. De beleidsregels zijn redelijk technisch van aard, maar zullen verwerkt worden in de aanvraagformulieren. Dit maakt dat de toepassing van de beleidsregels voor de aanvragers eenvoudig zal zijn. De beleidsregels sluiten aan op de nieuw vast te stellen Algemene Subsidieverordening Provincie Utrecht. De nieuwe door PS vast te stellen AsvpU, zal separaat door middel van een statenvoorstel op 15 december 2021 ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd. De genoemde beleidsregels zullen ter informatie door middel van een statenbrief eveneens op 15 december
  2021 aan PS worden aangeboden. Vanwege het gelijkheidsbeginsel en het inmiddels achterhaalde begrip partnerinstelling wordt aan PS voorgesteld voortaan alle exploitatiesubsidies te indexeren voor zover PS jaarlijks besluit indexering toe te passen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel inzake Algemene Subsidieverordening Provincie Utrecht 2022 vast te stellen en op 15 december 2021 ter vaststelling aan PS voor te leggen;.
  2. de volgende beleidsregels vast te stellen:
      1. Subsidiabele kosten projectsubsidies;
      2. Subsidiabele kosten exploitatiesubsidies;
      3. Leidraad exploitatiesubsidies;
      4. Toezicht en naleving subsidies.
  3. de Statenbrief ‘Beleidsregels subsidies’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 8. 08

  Essentie / samenvatting:
  Met de Slotwijziging wordt de begroting van het lopende jaar aangepast. Het bevat met name bijstellingen die geen effect hebben op het begrotingssaldo (= verwachte jaarrekeningresultaat), maar er wel voor zorgen dat de begrote baten en lasten aansluiten bij de verwachte realisatie in 2021. In deze Slotwijziging zijn hierop een
  drietal uitzonderingen, namelijk:
  • Provinciefonds: € 2,666 miljoen aan voordelige effecten vanuit de septembercirculaire: we ontvangen meer middelen uit de algemene uitkering van het provinciefonds;
  • € 1,798 miljoen aan nadelige effecten vanwege de lastneming van subsidies in 2021 in het programma Bodem, water en milieu terwijl het budget begroot staat in begrotingsjaar 2022;
  • Economie: Amendement dekking MKB opvolging. Op 22 september jl. is het Statenvoorstel van MKB opvolging door de Staten geamendeerd waarin voorgesteld is om de dekking van €500.000 niet te onttrekken uit de Covid-reserve, maar uit de saldireserve. In de Zomernota kon dit niet tijdig worden verwerkt. Dit wordt nu hersteld via deze Slotwijziging. De in de Zomernota opgenomen onttrekking van €500.000 wordt teruggedraaid. Vervolgens wordt via het onderdeel Algemene middelen de onttrekking aan de saldireserve gedaan van €500.000.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Statenvoorstel ‘Slotwijziging 2021’ en de Slotwijziging 2021 vast te stellen;
  2. coördinerend portefeuillehouder Strijk te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren en nadien de Slotwijziging 2021 en het bijbehorende Statenvoorstel aan Provinciale Staten toe te zenden.

 9. 09

  Essentie / samenvatting:
  Conform de toezegging in het Statenvoorstel bij de Begroting 2022 is de stresstest over de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 uitgevoerd. In deze stresstest worden via vier scenario’s de effecten van enkele omgevingsfactoren op de begroting en het meerjarenperspectief in beeld gebracht. Een viertal “slecht weer scenario’s” is opgenomen die een negatief effect hebben op de financiële positie. Voor alle vier scenario’s is een aanneembare en een extreme variant uitgewerkt. Incidenteel kan de saldireserve
  worden ingezet voor maximaal twee jaar. De saldireserve van € 155,8 mln. (stand eind 2021) maakt het mogelijk voor de eerste jaren de tegenvallers incidenteel op te vangen zodat structureel kan worden bijgestuurd. De provincie zal in staat zijn om in alle scenario’s, op het meest extreme scenario na waarin vanaf 2022 de rente met 3% stijgt en de uitkering van het provinciefonds met 10% daalt, met enige bijsturing een gezonde financiële positie te kunnen handhaven.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Stresstest Begroting 2022, inclusief meerjarenperspectief 2023-2025 vast te stellen;
  2. de statenbrief over de Stresstest Begroting 2022, inclusief meerjarenperspectief 2023-2025 vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 10. 10

  Essentie/ samenvatting:
  De regio U16 heeft in de afgelopen periode een Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) opgesteld. Het IRP bevat de eigen visie van de regio U16 op een toekomstbestendige, duurzame, gezonde groei van de regio met een aantrekkelijke leefomgeving. Het IRP is het eigen, gezamenlijk toekomstperspectief van de regio U16 en de 16 samenwerkende gemeenten. Het IRP heeft samenhang met de Omgevingsvisie provincie Utrecht en met het Programma U Ned (ontwikkelperspectief Utrecht Nabij). Het IRP is ter instemming aangeboden aan de Gemeenteraden van de 16 gemeenten als gezamenlijk perspectief voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de regio Utrecht tot 2040. De provincie Utrecht heeft het IRP ter informatie ontvangen.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van het Integraal Ruimtelijk Perspectief van de Regio U16;
  2. de statenbrief ‘Integraal Ruimtelijk Perspectief Regio U16’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 11. 13

  Essentie / samenvatting:
  De Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding van de OV (openbaar vervoer)-concessies en het OV-netwerkperspectief zijn de strategische documenten voor de nieuw aan te besteden OV-concessies. De ontwerpversie van beide documenten is gereed voor inspraak. De inspraak vindt plaats van 16 november tot 16 december 2021.
  Na de inspraak worden de definitieve documenten inclusief de Nota van Beantwoording (reactie van de provincie op inspraakreacties) aan de Staten ter besluitvorming voorgelegd. Dit is naar verwachting medio mei 2022.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de voorliggende ontwerp Nota van Uitgangspunten en het ontwerp OV-netwerkperspectief vast te stellen en vrij te geven voor inspraak
  2. de statenbrief ‘Kennisname vaststelling en vrijgave voor inspraak van de ontwerp Nota van Uitgangspunten nieuwe OV-concessies Utrecht Binnen en Utrecht Buiten, en ontwerp OV-netwerkperspectief' vast te stellen en samen met de ontwerp Nota van Uitgangspunten en het ontwerp OV-netwerkperspectief ter informatie aan PS toe te sturen.

 12. 15

  Essentie / samenvatting:
  In de technische vragen en de commissiebehandelingen over de Programmabegroting 2022 zijn opmerkingen gemaakt over onjuistheden of onvolledigheden in de begroting. Toegezegd is dat voor de besluitvorming in de Staten op 10 november een erratum gestuurd wordt.

  Besluit

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het erratum Programmabegroting 2022 vast te stellen en toe te zenden naar Provinciale Staten om te betrekken bij de besluitvorming over de Programmabegroting 2022 op 10 november 2021.
  2. coördinerend portefeuillehouder Strijk te mandateren om mogelijke tekstuele wijzigingen door te voeren.